1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Xác định quy mô dân số đô thị: Quan niệm phát triển: Nguyên tắc phát triển:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (247.12 KB, 47 trang )


Đến năm 2020 là 180 lítngày đêm, đảm bảo cho 100 dân số đô thị - Nớc dùng cho công cộng = 10 QSH
- Nớc dùng cho thơng mại = 18QSH - Nớc thất thoát rò rỉ = 20 QSH
- Nớc phục vụ bản thân nhà máy = 6 QSH

2.3.7. Thoát n ớc bẩn và vệ sinh môi tr


ờng:
- Tiêu chuẩn thoát nớc thải sinh hoạt tính bằng 80 chỉ tiêu cấp nớc. - Tiêu chuẩn rác thải sinh hoạt:
Đến năm 2010 là 0,8 kgngờingày. Đến năm 2020 là 1,2 kgngờingày.

2.3.8. Cấp điện:


- Chỉ tiêu cấp điện dân dụng: 670Wngời. - Chỉ tiêu cấp điện công cộng: 70-80Wngời.

2.3.9. Thông tin liên lạc:


Đến năm 2005: 12-15 máy100 dân. Đến năm 2010: 18-20 máy100 dân.
Đến năm 2020: 22-25 máy100 dân.

2.3.10. Xác định quy mô dân số đô thị:


Theo quy hoạch tổng thể đô thị Hải Phòng đã đợc Thủ tớng Chính phủ phê duyệt, vùng đô thị đợc tính toán là khu đô thị nằm về phía Đông của tuyến cầu
Bính 1- đờng QL10, có quy mô diện tích la 3487,61 ha. Việc xác định quy mô dân
số đô thị đợc tính toán theo sức chứa của đô thị phù hợp với các đặc trng, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã nêu trên.
- Dân số hiện trạng: 25.185 ngời
- Chỉ số diện tích đất dân dụng hiện trạng: 88 m
2
ngời - ổn định dân c hiện có với chỉ tiêu:
65 m
2
ngời - Dự kiến chỉ tiêu đất dân dụng trong vùng quy hoạch phát triển mới là 65
m
2
ngời. - Diện tích đất dân dụng đợc xác định là :
575 ha. Quy mô dân số đô thị theo tính toán sức chứa: 88.461 ngời.
Lựa chọn quy mô dân số cho vùng đô thị là:90.000 ngời
Ch ơng III
: Nội dung quy hoạch chi tiết khu đô thị bắc sông Cấm.
3.1. Những quan niệm và nguyên tắc phát triển:

3.1.1. Quan niệm phát triển:


- Tạo lập một đô thị mới của nhóm đô thị Hải Phòng tiến tới là trung tâm của vùng duyên hải Bắc Bộ.
- Là đô thị hiện đại có tầm cỡ khu vực với chất lợng cuộc sống, môi trờng làm việc, hạ tầng kỹ thuật và xã hội hiện đại văn minh.
- Là hình ảnh mới về thành phố cảng thông qua sự phối hợp phát triển hài hoà giữa đô thị hiện có với đô thị mới hiện đại, là đối trọng với khu đô thị cũ.
- Đô thị mới sẽ là chất xúc tác cho việc hoàn thiện và phát triển kinh tế, xã hội của Hải Phòng và của vùng trọng điểm kinh tế Bắc Bộ.

3.1.2. Nguyên tắc phát triển:


- Gắn kết hài hoà giữa cơ cấu bố cục khu đô thị mới với cơ cấu chung toàn thành phố.
- Phát triển đô thị theo chơng trình và dự án đầu t đợc sắp xếp theo thứ tự u tiên có trọng điểm.
- Các khu chức năng trong từng vùng đô thị phải đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh môi trờng, cảnh quan thuận tiện. Xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ
thuật đồng bộ và hiện đại, đảm bảo mục tiêu xây dựng và phát triển đô thị bền
vững. - Các công trình di tích lịch sử, văn hoá, tôn giáo, tín ngỡng và các công trình
kiến trúc có giá trị, đều đợc giữ lại tôn tạo và bảo vệ. Việc quản lý duy tu, cải tạo, tôn tạo, sửa chữa, xây dựng và sử dụng các công trình này phải tuân thủ các quy
định của pháp lệnh bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh. - Các công trình an ninh, quốc phòng đợc giữ lại hợp lý. Việc bố cục đồng bộ
các khu chức năng đô thị và hệ thống hạ tầng kỹ thuật phải đảm bảo các yêu cầu về an ninh, quốc phòng.

3.1.3. Những ý t ởng ph¸t triĨn:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (47 trang)

×