1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Chất thải rắn: Tiếng ồn:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (247.12 KB, 47 trang )


Tổng lợng ô nhiễm từ nớc thải của đô thị bắc sông Cấm Chất ô nhiễm
Hệ số tải lợng ô nhiễm kg ngờingày
Tải lợng ô nhiễm kgngày BOD5
0.045-0.054 5.400-6.480
COD 1.6-1.9BOD5
8.640-10.260 Tổng các bon hữu cơ
0.6-1.0BOD5 3.240-5.400
Tổng chất rắn 0.17 - 0.22
20.400-26.400 Sạn vô cơ 0.2mm hoặc lớn
hơn 0.005-0.015
600 - 1.800 Mì
0.01-0.03 1.200-3.600
KiỊm nh CaCO
3
0.002-0.003 240 - 360
Cloride 0.004-0.008
480 - 960 Tổng nitơ
0.006 - 0.012 720 - 1.440
Nitơ hữu cơ 0.4 x total N
288 Amoni¾c tù do
0.6 x total N 432
Nitrite 0.0 to 0.5 x total N
360 Ph«tpho tỉng
0.6 - 4.5 72.000 - 540.000
Phôtpho tổng hợp 0.3 x total P
21.600 Phốtpho hữu cơ
0.7 x total P 50.400
Kali, nh K
2
0 trên 100ml n- íc th¶i
0.002-0.006 240 - 780
Tỉng vi khn 10
9
- 10
10
1.2 x 10
14
- 1.2 x 10
15
Colifom 10
6
- 10
9
1.2 x 10
11
- 1.2 x 10
14
Fecal Streptococci 10
5
- 10
6
1.2 x 10
10
- 1.2 x 10
11
Salmonella typhosa 10
1
- 10
4
1.2 x 10
5
- 1.2 x 10
9
Protoozoan cysts tíi 10
3
tíi 1,2 x 10
8
Helminthic egg tíi 10
3
tíi 1,2 x 10
8
Viruts 10
2
- 10
4
1.2 x 10
7
- 1.2 x 10
9
Bëi khu vùc kh«ng có qui hoạch phát triển công nghiệp nên nớc tải của khu vực mang đặc của nớc thải sinh hoạt với hàm lợng các chất gây ô nhiễm hữu cơ cao
với các thông số ô nhiễm nh BOD
5
, COD, N, P, SS gia tăng nhiều nhất. Tuy nhiên với từng bớc hình thành hệ thống thoát và xử lý nớc thải nh trong qui hoạch nớc
thải sẽ không ảnh hởng đến chất lợng nớc mặt cũng nh hệ sinh thái của sông Cấm.

4.4.3. Chất thải rắn:


Lợng dân c đô thị gia tăng đáng kể chất thải rắn khu vực. Hơn nữa qui trình quản lý chất thải rắn sẽ thay đổi từ khâu thu gom và xử lý, khi triển khai qui hoạch
sẽ có thu gom và xử lý. Do mức sống sẽ đợc tăng lên, thành phần chất thải rắn cũng thay đổi so với hiện nay, thành phần hữu cơ có thể phân hủy trong rác thải sẽ giảm
trong khi tỉ lệ các hợp chất vô cơ và hữu cơ không phân hủy sẽ gia tăng. Việc giải quyết chất thải rắn của khu đô thị Bắc sông Cấm cũng sẽ nằm
trong chiến lợc quản lý chất rắn của toàn thành phố trong đó bãi xử lý cuối cùng đối với rác đợc qui hoạch tại Tràng Cát với diện tích khoảng 60ha với thời gian
hoạt động khoảng từ 15-20 năm, trong đó có cả xử lý tạo phân vi sinh.

4.4.4. Tiếng ồn:


Việc thiết kế mạng lới giao thông nh trong đồ án, cũng nh các khu thơng mại, dịch vụ sẽ làm tăng đáng kể mức ồn đô thị. Dự đoán ồn tại các trục đờng
chính sẽ vào khoảng 70-80 dBA.
4.5. Kiến nghị:
Quy hoạch khu đô thị Bắc sông Cấm định hớng khu đô thị này là một khu đô thị hiện đại về hạ tầng và trong lành tiện nghi về môi trờng sống, đảo du lịch Vũ
Yên là một hòn đảo không khói. Đảm bảo cho vấn đề này, cần lu ý trong dự án đầu t xây dựng:
a Đối với khai thác tiềm năng du lịch của đảo Vũ Yên: Việc khai thác du lịch cần có các giải pháp bảo vệ hệ sinh th¸i vïng:
- Khi thiÕt lËp c¸c dù ¸n khai th¸c du lịch cần nghiên cứu xem xét các khả năng tác động đến môi trờng nh lợng khách du lịch, lợng chất thải, phơng pháp xử
lý, thiết kế hài hòa giữa du lịch và sinh thái khu vực. - Xây dùng, vËn hµnh hƯ thèng thu gom xư lý chÊt thải của khu vực du lịch.
- Xây dựng các qui định cụ thể trong việc bảo vệ động vật hoang dã của khu vực.
b Bảo vệ rừng ngập mặn ven sông Cấm: Cần phải có ranh giới rõ ràng và có chính sách bảo vệ khu vực đất ngập nớc
ven sông Cấm bằng các giải pháp: - Nâng cấp và cải tạo đê sông Cấm thành một con đê vĩnh cửu.
- Quy hoạch vùng đất ngập nớc ven sông Cấm và nghiêm cấm các hoạt động khai thác khu vực này cho các mục đích nh nuôi trồng thủy sản, săn bắt chim, khai
thác đất, bùn... 4.6.
Kế hoạch quản lý và quan trắc môi tr ờng
: 4.6.1. Kế hoạch quản lý môi tr
ờng:
Hiện nay hệ thống quản lý môi trờng của thành phố đã đợc thiết lập và hoạt động trong đó có mạng lới kết phối hợp quản lý giữa Sở KH, CN MT cùng các
quận huyện và các cơ sở ban ngành khác trong thành phố, các công ty dịch vụ công
nh cấp thoát, vệ sinh môi trờng. Việc hình thành các công trình khi thực hiện quy hoạch với mức gia tăng dân số và mức tăng trởng kinh tế cao trong khu vực nghiên
cứu sẽ dẫn đến các vấn đề môi trờng phức tạp hơn, điều này đòi hỏi hệ thống quản lý môi trờng cần phải đợc nâng cấp cho phù hợp. Trong đó các chơng trình quản lý
ô nhiễm công nghiệp và đô thị đợc đa ra với từng giai đoạn phát triển của đô thị.

4.6.2. Kế hoạch quan trắc môi tr ờng:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (47 trang)

×