1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học xã hội >
Tải bản đầy đủ - 24 (trang)
Giai đoạn từ 1945 đến 1954.

Giai đoạn từ 1945 đến 1954.

Tải bản đầy đủ - 24trang

1. Giai đoạn từ 1945 đến 1954.


Cách mạng tháng tám thành công đã giải phóng dân tộc ta thoát khỏi ách đế quốc và phong kiến, đồng thời nó cũng là cuộc cách mạng giải phóng phụ nữ. Dới sự
lãnh đạo của Đảng, nhândân ta đã đấu tranh xoá bỏ dần dần chế độ hôn nhân gia đình phong kiến, lạc hậu cổ hủ, xây dựng chế độ hôn nhân gia đình mới, tiến bộ. Nh-
ng việc xoá bỏ chế độ hôn nhân gia đình phong kiến không phải là dễ dàng trong ngày một ngày hai mà nó đòi hỏi cả một quá trình lâu dài. Chính vì vậy, sau cách
mạng tháng tám Nhà nớc ta cha ban hành một đạo luật mà chỉ mới thực hiện phong trào “ vËn ®éng ®êi sèng míi ” nh»m vËn ®éng nhân dân tự nguyện xoá bỏ những tục
lệ cũ về hôn nhân gia đình. Đây là cuộc cách mạng về t tởng-văn hoá, do đó ngay một lúc không thể dùng văn bản bản pháp luật hoặc mệnh lệnh để cỡng bức đợc.
Theo sắc lệnh 10\\10\\1945, từ 1945 đến 1950 về cơ bản chúng ta vẫn vận dụng những văn bản pháp luật cũ có chọn lọc để giải quyết những vấn đề về hôn nhân gia
đình: trong đó có ly hôn và giải quyết hậu quả của nó. Năm 1946, Hiến pháp đầu tiên của nớc Việt nam dân chủ cộng hoà ra đời, đã xác nhận quyền bình đẳng giữa nam
và nữ trên mọi phơng diện. Điều 9 Hiến pháp đã quy định: Đàn bà ngang quyền với đàn ông trên mọi phơng diện đây chính là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc đấu
tranh xoá bỏ chế độ hôn nhân gia đình phong kiến, đặt cơ sở cho việc xây dựng một chế độ hôn nhân gia đình mới dân chủ và tiến bộ.
Để đáp ứng đợc tình hình và nhiệm vụ của giai đoạn đầu sau khi giành đợc chính quyền trong khi cha xây dựng đợc bộ luật về hôn nhân gia đình. Nhà nớc ta đã
ban hành sắc lệnh số 97SL ngày 2251950 quy định một số điều cơ bản về hôn nhân gia đình.
Sắc lệnh đã xoá bỏ sự bất bình đẳng về duyên cớ ly hôn giữa vợ và chồngĐiều 2 của sắc lệnh quy định.
Sắc lệnh 159 quy định đơn giản, bớt thủ tục ly hôn: Vợ chồng có thể xin thuận tình ly hônĐiều 3. Bên cạnh đó sắc lệnh còn quy định việc bảo vệ phụ nữ có thai
và thai nhi trong ly hôn...
4
Nh vậy, sắc lệnh 97 và sắc lệnh 159 đã đề ra đợc một số nguyên tắc chung tiến bộ, đã góp phần đáng kể vào việc xoá bỏ chế độ hôn nhân gia đình phong kiến, giải
phóng phụ nữ, góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội Việt nam.

2. Giai đoạn 1954 - 1975:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giai đoạn từ 1945 đến 1954.

Tải bản đầy đủ ngay(24 tr)

×