1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học xã hội >
Tải bản đầy đủ - 24 (trang)
Giai đoạn 1954 - 1975:

Giai đoạn 1954 - 1975:

Tải bản đầy đủ - 24trang

Nh vậy, sắc lệnh 97 và sắc lệnh 159 đã đề ra đợc một số nguyên tắc chung tiến bộ, đã góp phần đáng kể vào việc xoá bỏ chế độ hôn nhân gia đình phong kiến, giải
phóng phụ nữ, góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội Việt nam.

2. Giai đoạn 1954 - 1975:


Trớc tình hình phát triĨn cđa x· héi, cc kh¸ng chiÕn chèng pháp đã hoàn toàn thắng lợi và hoà bình đã đợc xác lập ở miền bắc bớc vào thời kỳ quá độ xây
dựng chủ nghĩa xã hội, quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa đợc xác lập. Đó là cơ sở
vững chắc của chế độ hôn nhân gia đình mới xã hội chủ nghĩa. Vì vậy sắc lệnh 97 và sắc lệnh 159 với những hạn chế của mình không đáp ứng
đợc những yêu cầu trong tình hình mới nữa. Do đó cần phải xây dựng một chế độ hôn nhân gia đình cho phù hợp với đạo đức xã hội chủ nghĩa, việc cần thiết là phải
ban hành luật hôn nhân gia đình mới là cơ sở pháp lý cho cuộc đấu tranh xoá bỏ tận gốc rễ những tàn tích lạc hậu của chế độ hôn nhân gia đình phong kiến. Nhận thức đ-
ợc điều đó Đảng và Nhà nớc ta, tại kỳ họp Quốc hội khoá 1 ngày 29121959 Luật hôn nhân gia đình Việt nam đã đợc thông qua và ngày 1311960 đợc công bố. Luật
hôn nhân gia đình 1959 có nhiệm vụ là xoá bỏ những tàn tích của chế độ hôn nhân gia đình phong kiến lạc hậu thực hiện chế độ hôn nhân gia đình mới, tiến bộ. Với
nhiệm vụ đó Luật hôn nhân gia đình đợc xây dựng trên 4 nguyên tắc: Hôn nhân tự do tiến bộ; hôn nhân một vợ, một chồng; nam nữ bình đẳng, bảo vệ quyền lợi phụ nữ
trong gia đình; bảovệ quyền lợi của con cái. Trong đó nguyên tắc cơ bản nhất là nam, nữ bình đẳng, bảo vệ quyền lợi phụ nữ trong gia đình.
Nh vậy về cơ bản Luật hôn nhân gia đình 1959 đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó trong nhiệm vụ xoá bỏ tàn tích phong kiến lạc hậu. Mặt khác nó đã góp phần
xây dựng nếp sèng x· héi-x· héi chđ nghÜa trong ®êi sèng gia đình. Để áp dụng Luật một cách đúng đắn, phát huy đợc tác dụng một cách có hiệu
quả cao, nhất là về ly hôn và giải quyết hậu quả của nó thì Toà án tối cao đã ban hành các thông t, chỉ thị hớng dẫn các Toà án cấp dới giải quyết việc ly hôn và giải
quyết hậu quả của nó. Đây là những văn bản pháp lý quan trọng hớng dẫn thực hiện
5
luật 1959, đảm bảo tính đúng đắn của luật pháp; đồng thời đáp ứng đợc lợi ích và nguyện vọng của nhân dân, quyền lợi của phụ nữ và trẻ em sau khi ly hôn. Bên cạnh
những u điểm đó, Luật hôn nhân gia đình 1959 còn có những mặt hạn chế khó tránh khỏi, đó là các quy phạm còn mang tính khái quát, tổng hợp, cha chi tiết cụ thể,
nhiều vấn đề về hôn nhân gia đình cha đợc luật đề cập tới.

3. Giai ®o¹n tõ 1976 ®Õn nay:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giai đoạn 1954 - 1975:

Tải bản đầy đủ ngay(24 tr)

×