1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học xã hội >
Tải bản đầy đủ - 24 (trang)
Giai đoạn từ 1976 đến nay:

Giai đoạn từ 1976 đến nay:

Tải bản đầy đủ - 24trang

luật 1959, đảm bảo tính đúng đắn của luật pháp; đồng thời đáp ứng đợc lợi ích và nguyện vọng của nhân dân, quyền lợi của phụ nữ và trẻ em sau khi ly hôn. Bên cạnh
những u điểm đó, Luật hôn nhân gia đình 1959 còn có những mặt hạn chế khó tránh khỏi, đó là các quy phạm còn mang tính khái quát, tổng hợp, cha chi tiết cụ thể,
nhiều vấn đề về hôn nhân gia đình cha đợc luật đề cập tới.

3. Giai đoạn từ 1976 đến nay:


Luật hôn nhân gia đình 1959 đợc ban hành khi đất nớc còn bị chia cắt làm 2 miền, Miền bắc đang thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã hội chđ nghÜa, MiỊn nam vÉn
tiÕp tơc cc ®Êu tranh thèng nhất đất nớc. Những điều kiện kinh tế-xã hội trong thời
kỳ đó chua cho chúng ta thấy đợc và dự kiến đợc đầy đủ những vấn đề cụ thể trong quan hệ hôn nhân gia đình xã hội chủ nghĩa cần phải quy định trong luật. Từ sau
ngày giải phãng miỊn nam1975 c¶ níc thèng nhÊt “ tiÕn nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội, trong tình hình mới nền kinh tế-xã hội của đất nớc
có nhiều thay đổi thì Luật hôn nhân gia đình năm 1959 với một số quy định không còn phù hợp với và không đáp ứng đợc yêu cầu của thời kỳ mới. Do đó, cần thiết
phải ban hành luật hôn nhân gia đình mới là một tất yếu khách quan, phù hợp với sự biến đổi của xã hội ®Ĩ thóc ®Èy sù nghiƯp x©y dùng chđ nghÜa x· hội ở nớc ta.
Luật hôn nhân gia đình 1986 đã đợc Quốc hội khoá VII kỳ họp 12 ngày 29121986 thông qua.
Luật hôn nhân gia đình 1986 vẫn tiếp tục nhiệm vụ của luật hôn nhân gia đình 1959 trong tình hình mới, nên mối tơng quan giữa 2 mặt xây dựng và xoá bỏ khác
nhau, trong xây dựng và củng cố có xoá bỏ nhng xâydựng là chủ yếu. Để đáp ứng đ- ợc nhiệm vụ và yêu cầu trớc tình hình mới, Luật hôn nhân gia đình1986 đợc xây
dựng và thực hiện trên 5 nguyên tắc: Hôn nhân tự nguyện tiến bộ; hôn nhân một vợ một chồng; vợ chồng bình đẳng; bảo vệ quyền lợi của ngời mẹ và con cái; bảo vệ bà
mẹ và trẻ em; Chính những nhiệm vụ và nguyên tắc của Luật hôn nhân gia đình 1986 đã quyết
định những nội dung quy định trong luật. Nhiều quy định trong luật hôn nhân gia
6
đình 1959 đợc quy định lại trong luật hôn nhân gia đình 1986, nhng cũng có nhiều quy định mới. Bên cạnh đó nhiều vấn đề đã đợc quy định cụ thể và chi tiết hơn trớc
nh quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Có những vấn đề đợc quy định khác trớc cho phù hợp với sự phát triển của kinh tế-văn hoá-xã hội nh chế độ tài sản chung của vợ
chồng. Vấn đề ly hôn và giải quyết hậu quả của nó cũng đã đợc quy định lại chặt chẽ cụ thể hơn, nhằm khắc phục những hiện tợng thi hành luật không đợc đúng đắn.
Có thể nói, trong nhữnh năm qua tình hình thực hiện luật hôn nhân gia đình 1986 đã co nhiều tiến bộ, đợc hầu hết mọi ngơì tuân theo, đem lại một chuyển biến
sâu sắc trong đời sống tình cảm, phong tục tập quán lâu đời của nhân dân ta. Những tàn tích, hủ tục trong hôn nhân phong kiến, t sản đã dần dần đợc xoá bỏ, chế độ hôn
nhân gia đình mới dợc hình thành.

II. Vấn đề ly hôn và hậu quả pháp lý của nó theo luật hôn nhân gia đình 1986.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giai đoạn từ 1976 đến nay:

Tải bản đầy đủ ngay(24 tr)

×