1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học xã hội >
Tải bản đầy đủ - 24 (trang)
Vấn đề ly hôn:

Vấn đề ly hôn:

Tải bản đầy đủ - 24trang

đình 1959 đợc quy định lại trong luật hôn nhân gia đình 1986, nhng cũng có nhiều quy định mới. Bên cạnh đó nhiều vấn đề đã đợc quy định cụ thể và chi tiết hơn trớc
nh quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Có những vấn đề đợc quy định khác trớc cho phù hợp với sự phát triển của kinh tế-văn hoá-xã hội nh chế độ tài sản chung của vợ
chồng. Vấn đề ly hôn và giải quyết hậu quả của nó cũng đã đợc quy định lại chặt chẽ cụ thể hơn, nhằm khắc phục những hiện tợng thi hành luật không đợc đúng đắn.
Có thể nói, trong nhữnh năm qua tình hình thực hiện luật hôn nhân gia đình 1986 đã co nhiều tiến bộ, đợc hầu hết mọi ngơì tuân theo, đem lại một chuyển biến
sâu sắc trong đời sống tình cảm, phong tục tập quán lâu đời của nhân dân ta. Những tàn tích, hủ tục trong hôn nhân phong kiến, t sản đã dần dần đợc xoá bỏ, chế độ hôn
nhân gia đình mới dợc hình thành.

II. Vấn đề ly hôn và hậu quả pháp lý của nó theo luật hôn nhân gia đình 1986.


1. Vấn đề ly hôn:


Ly hôn là hậu quả của hành vi có ý chí của vợ và chồng, do Toà án nhân dân xét xử trên cơ sở pháp luật. Điều đó nói lên rằng ly hôn lhông chỉ dựa trên cơ sở ý
chí của 2 vợ chồng cũng nh không phải ý chí chủ quan cđa ngêi xÐt xư, hay ý chÝ chđ
quan cđa ngêi làm luật, mà dựa trên cơ sở thực trạng của hôn nhân đợc phản ánh một cách khách quan trong hệ thống pháp luật. Theo điều 40 quy định: khi vợ, chồng
hoặc cả 2 ngời có đơn xin ly hôn thì Toà án nhân dân phải tiến hành điều tra, hoà giải. Hoà giải là một trong các giai đoạn tố tụng bắt buộc, cần thiết, luật quy định
việc hoà giải thì Toà án đều phải tiến hành trong cả hai trờng hợp đó là: do một bên yêu cầu hoặc do cả hai bên thuận tình ly hôn.
Hoà giải nhằm cải thiện quan hệ vợ chồng để vợ chồng còn có cơ hội đoàn tụ, Toà án nhân dân chỉ tiến hành xét xử khi đã hoà giải nhiều lần mà không đạt kết quả.
Luật quy định nh vậy một phần để nhấn mạnh vai trò của Toà án trong việc ly hôn, giai đoạn hoà giải của Toà án nhằm tác động, củng cố và ổn định gia đình, khi xét
thấy tình trạng đời sống chung của gia đình cha tới mức phải cho ly hôn hoặc cả khi
7
giải quyết cho ly hôn. Khi một bên yêu cầu xin ly hôn, Toà án chỉ xét xử cho ly hôn khi xét thấy giữa vợ và chồng tình trạng đã trầm trọng, đời sống chung không thể kéo
dài và mục đích của hôn nhân là xây dựng gia đình hoà thuận, hạnh phúc, bền vững không đạt đợc; tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài là nói đến
thực trạng của gia đình, giữa vợ chồng đã có mâu thuẫn sâu sắc, quan hệ vợ chồng khó lòng tiếp tục duy trì, không thể nào sống bình thờng với nhau.
Đối với trờng hợp thuận tình ly hôn, Toà án nhân dân phải xác định rõ cả hai vợ chồng có thật sự tự nguyện thoả thuận bỏ nhau hay không. Nếu một bên do tự ái,
nông nổi hay vì sỹ diện cá nhân hoặc vì bị o ép mà đồng tình ly hôn thì không đợc coi là thuận tình ly hôn và chỉ giải quyết thuận tình ly hôn khi cả hai ngời cùng viết
đơn. Theo quy định của pháp luật, cơ sở của ly hôn là cả hai bên phải thực sự tự nguyện, tuy nhiên việc thực sự tự nguyện phải đúng với quan hệ của vợ chồng, do đó
vẫn phải dựa trên căn cứ chung, tức là nó phản ánh thực tế khách quan hôn nhân đã tan rã thực sự. Do đó nếu xét thấy đúng là hai bên tự nguyệnvì họ không thể sống
chung với nhau đợc nữa thì Toà án nhân dân mới quyết định công nhận việc thuận tình ly hôn.
Giải quyết cho ly hôn của Toà án là một công việc hết sức thận trọng. Bởi quyếtđịnh cho ly hôn hay công nhận thuận tình ly hôn tức là Toà án đã xác nhận một
sự kiện: sự tan rã thực sự của một gia đình-một tế bào của xã hội. Sự ổn định của gia đình ảnh hởng tới sự ổn định của xã hội và ngợc lại, vấn đề ly hôn đều xuất phát từ
những nguyên nhân xã hội. Sự tan rã của gia đình sau khi ly hôn đặt ra biết bao vấn đề cần giải quyết tiếp theo, chính vì vậy khi quyết định Toà án cần phải điều tra, hoà
giải một cách thận trọng.

2. Hậu quả pháp lý của ly hôn:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vấn đề ly hôn:

Tải bản đầy đủ ngay(24 tr)

×