1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học xã hội >
Tải bản đầy đủ - 106 (trang)
Lao động. Các nguồn lực của công ty.

Lao động. Các nguồn lực của công ty.

Tải bản đầy đủ - 106trang

Khoa Luật

4.3. Lao động.


Khi mới thành lập, công ty chỉ có 6 nhân viên chính thức nhưng cho đến nay thì số lượng nhân viên của cơng ty đã tăng lên gấp chục lần và vẫn đang
tiếp tục tuyển thêm. Đa số các nhân viên đều đạt trình độ đại học, chuyên môn nghiệp vụ tương đối cao. Họ là những người trẻ tuổi, năng động, nhiệt
huyết và có khả năng nắm bắt sự biến đổi của thị trường một cách nhanh nhạy. Số lao đọng của công ty qua các năm thay đổi không nhiều. Đây là một
thuận lợi cho quản lý nhân sự của cơng ty.
Bảng 2.3: Tình hình lao động của cơng ty TNHH IPC qua các năm.
Đơn vị: người Chỉ tiêu
2003 2004 2005 2006
Tổng số nhân viên 59
65 59
59 Đại học
52 57
51 53
Trung cấp 7
8 8
6 Nguồn: Báo cáo tình hình nhân sự của cơng ty
Lao động là một trong những yếu tố cơ bản quyết định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, là sức mạnh vơ hình. Một doanh nghiệp muốn
thành cơng thì khơng thể khơng quan tâm đến phát triển nguồn nhân lực của mình. IPC là một cơng ty ln chú trọng đến vấn đề này. Ngay từ khi đi vào
hoạt động, Ban giám đốc công ty đã xây dựng một văn bản pháp lý nội bộ cho công ty mình, đó là nội quy lao động. Văn bản này là cơ sở để đảm bảo cho
công ty hoạt động thống nhất theo một khuôn khổ chung, đồng thời cũng là cơ sở để giải quyết những tranh chấp lao động phát sinh trong quan hệ lao
động giữa người lao động và người sử dụng lao động. Nội quy lao động của công ty TNHH IPC bao gồm những nội dung chủ yếu
sau: - Tuyển dụng, thử việc.
- Thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi.
Lê Thị Hà Ly Luật kinh doanh 45
Khoa Luật
- An toàn lao động. - Đào tạo, khen thưởng và phúc lợi.
- Nhiệm vụ của người lao động trong công ty. - Việc bảo vệ tài sản, bí mật cơng nghệ, kinh doanh của cơng ty.
- Kỷ luật lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động. Lợi ích của người lao động trong cơng ty còn được bảo đảm bởi một văn
bản thoả thuận giữa tập thể người lao động và người sử dụng lao động. Đó là thoả ước lao động tập thể. Bên người sử dụng lao động, đại diện là Giám đốc
cơng ty, ơng Phí Phong Hà, còn bên tập thể người lao động, đại diện là Chủ tịch Ban chấp hành cơng đồn cơ sở. Thoả ước lao động tập thể được ký kết
theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng và cơng khai, bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
- Cam kết về việc làm và bảo đảm việc làm. - Thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi.
- Tiền lương, thưởng và BHXH. - Khen thưởng, kỷ luật.
- Giải quyết tranh chấp lao động. Quyền và lợi ích hợp pháp ln được coi trọng, đã trở thành động lực để nhân
viên công ty làm việc hiệu quả hơn, đem lại nguồn thu cao hơn cho cơng ty và cho chính họ. Thu nhập cuả nhân viên công ty không ngừng tăng lên qua các
năm.
Bảng 2.4: Thu nhập của nhân viên công ty TNHH IPC.
Đơn vị: nghìn đồng Chỉ tiêu
2002 2003 2004 2005 2006 Mức lương thấp nhất người
780 820
900 1000 1200
Mức lương cao nhất người. 2200 2800 3000 4000 4500
Lê Thị Hà Ly Luật kinh doanh 45
Khoa Luật
Nguồn: Báo cáo tình hình thu nhập của công ty

5. Những kết quả đạt được và phương hướng trong thời gian tới.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lao động. Các nguồn lực của công ty.

Tải bản đầy đủ ngay(106 tr)

×