1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học xã hội >
Tải bản đầy đủ - 106 (trang)
Tổ chức bộ máy cán bộ thu thuế nhập khẩu. Hiện đại hoá ngành hải quan trước yêu cầu hội nhập.

Tổ chức bộ máy cán bộ thu thuế nhập khẩu. Hiện đại hoá ngành hải quan trước yêu cầu hội nhập.

Tải bản đầy đủ - 106trang

Khoa Luật
9. Theo dõi sát xao, dự báo kịp thời động thái của các nước
đó, cả về nhà nước và doanh nghiệp, để sớm có biện pháp phòng ngừa.
10. Trong quá trình kinh doanh, cần phải đảm bảo nghiêm
chỉnh các quy định về thống kê, kế tốn, lưu trữ hồ sơ, chứng từ…phòng khi có kiện tụng thì có tư liệu để bảo vệ
lợi ích của mình. 11.
Trường hợp cơng ty bị kiện đơn lẻ, nếu điều kiện và pháp luật cho phép công ty cần thương thảo với bên nguyên để
đi tới thỏa hiệp, thông báo với Hiệp hội thép để được hỗ trợ, Hiệp hội sẽ phối hợp với Bộ ngoại giao, Bộ thương
mại cung cấp thông tin cần thiết về pháp luật nước sở tại, trình tự tiến hành vụ kiện, v.v…..

III. Kiến nghị đối với cơ quan hải quan.


1. Tổ chức bộ máy cán bộ thu thuế nhập khẩu.


Hoàn thiện bộ máy tổ chức của ngành hải quan nói chung và của hệ thống quản lý thu thuế nhập khẩu nói riêng theo hướng, đảm bảo sự thống
nhất, tập trung trong vấn đề hướng dẫn chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy trình thu thuế nhập khẩu từ cơ quan Tổng cục đến các cục hải quan tỉnh, thành
phố. Tuỳ theo tình hình thực tế của hoạt động nhập khẩu mà hình thành nên cơ cấu tổ chức cho phù hợp, đối với các Cục hải quan có mật độ hàng hố
nhập khẩu lớn như TP.HCM, Hải Phòng, Hà Nội nên thành lập các phòng ban: phòng tổ chức hành chính thanh tra, phòng nghiệp vụ, chi cục kiểm tra
sau thơng quan, phòng tham mưu xử lý chống bn lậu,…. Đối với các đơn vị hải quan có mật độ hàng hố nhập khẩu ít như: Hà Giang, Lai Châu,... thì chỉ
cần thành lập phòng nghiệp vụ tổng hợp bao gồm tất cả các khâu cơng việc của quy trình thủ tục hải quan.
Lê Thị Hà Ly Luật kinh doanh 45
Khoa Luật
Về công tác quản lý cán bộ: Cần phải quy định rõ trách nhiệm của từng loại cán bộ trên từng vị trí cơng tác, đánh giá cán bộ chủ yếu căn cứ vào kết
quả công tác, vào số lượng và chất lượng công việc được giao, coi trọng phẩm chất chính trị, đạo đức, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các trường
hợp vi phạm. Về công tác đào đạo: Cần đào tạo theo hướng chuyên mơn hố sâu theo
từng chức năng cơng việc phù hợp với cơ chế quản lý đối tượng thuế tự khai, tự tính và tự nộp thuế.

2. Hiện đại hố ngành hải quan trước yêu cầu hội nhập.


Trong bối cảnh Việt Nam đã chính thức gia nhập WTO, cơng tác cải cách, phát triển và hiện đại hoá phải càng được ngành hải quan quan tâm.
Trước mắt, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nội bộ ngành cũng như với các cơ quan bên ngoài và đặc biệt là đối với doanh nghiệp về hiện đại hoá
hải quan như: Nâng cấp hoàn thiện trang Web của ngành, phát hành các tài liệu, mở chuyên mục về hiện đại hoá hải quan trên báo chí, tổ chức các Hội
thảo,…triển khai một chương trình quản lý thay đổi phù hợp để đảm bảo sự đồng tình, ủng hộ của trong và ngồi ngành về tiến trình hiện đại hố cũng
như giảm thiểu các tác động tiêu cực. Đồng thời, thường xuyên rà soát lại kế hoạch hiện đại hoá để điều chỉnh, bổ sung kịp thời đảm bảo tính khả thi và
tính mục tiêu ngắn hạn, trung và dài hạn; cần sớm hồn thiện quy trình, mơ hình thơng quan điện tử cũng như xử lý các tồn tại bộc lộ trong giâi đoạn thí
điểm để mở rộng cả về số lượng lẫn loại hình để thơng quan điện tử thực sự là bước tập dượt ban đầu cho cả hải quan và doanh nghiệp trong giai đoạn sau.
Điều này là một bước đi cần thiết, thể hiện thính chủ động, tích cực của Việt Nam nhằm góp phần nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh của nền kinh
tế, đap ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của quá trình hội nhập.
Lê Thị Hà Ly Luật kinh doanh 45
Khoa Luật

3. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổ chức bộ máy cán bộ thu thuế nhập khẩu. Hiện đại hoá ngành hải quan trước yêu cầu hội nhập.

Tải bản đầy đủ ngay(106 tr)

×