1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học xã hội >
Tải bản đầy đủ - 125 (trang)
NGUỒN GỐC NHÀ NƯỚC

NGUỒN GỐC NHÀ NƯỚC

Tải bản đầy đủ - 125trang

7 Từ đònh nghóa về Nhà nước của Lênin, chúng ta thấy, nếu trong xã hội có giai
cấp đối kháng thì Nhà nước luôn thể hiện theo đúng nghóa của nó: là bộ máy trấn áp đặc biệt của giai cấp này giai cấp thống trò đối với giai cấp khác giai cấp bò thống
trò. Nếu trong một xã hội có giai cấp nhưng các giai cấp này không mâu thuẫn đối kháng thì khi đó Nhà nước không còn thể hiện theo đúng nguyên nghóa của nó nữa, vì
Nhà nước này không phải chỉ nhằm vào mục đích duy trì sự thống trò giai cấp, mà nó còn là công cụ của đại đa số nhân dân lao động sử dụng để tổ chức quản lý mọi mặt
đời sống xã hội, nhằm thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ của toàn xã hội. Như nhà nước xã hội chủ nghóa với bản chất là chuyên chính vô sản, nó không còn là nhà nước
theo đúng nghóa nữa mà chỉ là “một nửa Nhà nước”.
Muốn hiểu được bản chất giai cấp của Nhà nước, chúng ta cần xem xét quyền lực Nhà nước đó thuộc về giai cấp nào, Nhà nước đó vì lợi ích giai cấp nào trong xã
hội, giai cấp này chiếm thiểu số hay đa số trong xã hội. Tính giai cấp là mặt cơ bản thể hiện bản chất Nhà nước, nhưng đồng thời Nhà nước còn thể hiện bản chất xã hội.
1.2. Bản chất xã hội của Nhà nước tính xã hội Thực tiễn lòch sử đã chứng minh rằng, Nhà nước sẽ không thể tồn tại nếu nó chỉ
phục vụ lợi ích cho giai cấp thống trò mà không tính đến lợi ích của các giai cấp, tầng lớp khác trong xã hội. Bất kỳ nhà nước nào cũng đều phải bảo đảm trật tự an toàn xã
hội, nhà nước nào cũng đều phải giải quyết những công việc chung của xã hội như: xây dựng những công trình phúc lợi, trường học, bệnh viện, đường sá, đắp đê, đào
kênh làm thuỷ lợi, chống dòch bệnh, chống ô nhiễm môi trường… Về mặt này, nhà nước đã thể hiện tính xã hội của nó.
Trên thực tế, tuỳ theo mỗi nhà nước mà bản chất xã hội của nhà nước được thể hiện ở mức độ khác nhau. Nhà nước càng dân chủ thì bản chất xã hội càng thể hiện
rõ nét.
2. Khái niệm Nhà nước Từ việc nghiên cứu về nguồc gốc, bản chất của nhà nước cho chúng ta thấy tính
giai cấp là mặt cơ bản thể hiện bản chất của nhà nước. Tuy nhiên, bên cạnh đó, nhà nước còn thể hiện tính xã hội. Dù trong xã hội nào, nhà nước cũng một mặt bảo vệ
lợi ích của giai cấp thống trò giai cấp cầm quyền, nhưng mặt khác nhà nước cũng phải chú ý đến lợi ích chung của toàn xã hội.
Từ những vấn đề trên, chúng ta đi đến đònh nghóa nhà nước: Nhà nước là một bộ máy quyền lực đặc biệt do giai cấp thống trò lập ra nhằm bảo vệ lợi ích của giai cấp
thống trò xã hội và thực hiện chức năng quản lý mọi mặt đời sống xã hội theo ý chí của giai cấp thống trò xã hội.

III. THUỘC TÍNH CỦA NHÀ NƯỚC


Thuộc tính của nhà nước hay còn gọi là dấu hiệu đặc trưng cơ bản của nhà nước. Trong xã hội có rất nhiều tổ chức khác nhau, nhưng trong đó nhà nước là một
tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trò, giữ vai trò làm trung tâm vì nó tác động mạnh mẽ tới sự phát triển của toàn xã hội. Ngược lai, xã hội cũng là cơ sở tồn tại,
8 phát triển của nhà nước. So với các tổ chức khác thì nhà nước có những đặc điểm
riêng nên nhà nước có thể tác động mạnh mẽ, toàn diện đến mọi mặt đời sống xã hội và chi phối đến các tổ chức khác trong xã hội. Những thuộc tính cơ bản của nhà
nước thể hiện:
1. Nhà nước thiết lập quyền lực công Nhà nước thiết lập một quyền lực công cộng đặc biệt, quyền lực này không còn
hòa nhập với dân cư nữa, để thực hiện quyền lực này, nhà nước có một lớp người chuyên làm nhiệm vụ quản lý. Lớp người này được tổ chức thành các cơ quan nhà
nước, cùng với quân đội, cảnh sát, nhà tù… nhằm bảo đảm cho ý chí giai cấp thống trò trở thành ý chí thống trò toàn xã hội còn gọi là ý chí nhà nước.
2. Nhà nước phân chia dân cư thành các đơn vò hành chính, lãnh thổ Nhà nước có lãnh thổ và thực hiện việc phân chia dân cư thành các đơn vò hành
chính lãnh thổ, từ đó hình thành các cơ quan nhà nước từ trung ương đến đòa phương. Việc phân chia này là để nhà nước thực hiện sự quản lý đối với xã hội, đồng thời
thiết lập mối quan hệ giữa nhà nước với công dân.
3. Nhà nước có chủ quyền quốc gia Chủ quyền quốc gia là thuộc tính gắn liền với nhà nước và mang tính chính trò,
pháp lý. Chủ quyền quốc gia được thể hiện ở quyền độc lập, tự quyết của nhà nước trong các vấn đề đối nội, đối ngoại của nhà nước mà không hề bò chi phối bởi yếu tố
nào ở bên ngoài. Mọi quốc gia dù lớn hay nhỏ, khi đã có chủ quyền quốc gia thì đều độc lập, bình đẳng với nhau và không thể bò chia cắt.
4. Nhà nước ban hành pháp luật Trong xã hội có giai cấp, chỉ có nhà nước mới có quyền ban hành pháp luật.
Pháp luật được coi là công cụ hữu hiệu nhất để nhà nước tổ chức và thực hiện quyền lực của mình. Tất cả các quy đònh của nhà nước đều phải được thể hiện trong những
quy đònh của pháp luật và được bảo đảm thực hiện bằng nhiều biện pháp, trong đó có biện pháp cưỡng chế nhà nước.
5. Nhà nước thu thuế và phát hành tiền Nhà nước có quyền quy đònh các loại thuế và thu thuế dưới những hình thức
nhất đònh nhằm có nguồn tài chính để nuôi dưỡng lớp người làm việc trong bộ máy nhà nước và để chi phí cho những công việc chung của xã hội.
Trong quốc gia, Nhà nước là tổ chức duy nhất có quyền phát hành tiền.

IV. CHỨC NĂNG CỦA NHÀ NƯỚC 1. Khái niệm


Chức năng của nhà nước là những mặt hoạt động chủ yếu của nhà nước nhằm thực hiện những nhiệm vụ đặt ra của nhà nước. Chức năng nhà nước thể hiện vai trò
và bản chất của nhà nước.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

NGUỒN GỐC NHÀ NƯỚC

Tải bản đầy đủ ngay(125 tr)

×