1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học xã hội >
Tải bản đầy đủ - 125 (trang)
THUỘC TÍNH CỦA NHÀ NƯỚC

THUỘC TÍNH CỦA NHÀ NƯỚC

Tải bản đầy đủ - 125trang

8 phát triển của nhà nước. So với các tổ chức khác thì nhà nước có những đặc điểm
riêng nên nhà nước có thể tác động mạnh mẽ, toàn diện đến mọi mặt đời sống xã hội và chi phối đến các tổ chức khác trong xã hội. Những thuộc tính cơ bản của nhà
nước thể hiện:
1. Nhà nước thiết lập quyền lực công Nhà nước thiết lập một quyền lực công cộng đặc biệt, quyền lực này không còn
hòa nhập với dân cư nữa, để thực hiện quyền lực này, nhà nước có một lớp người chuyên làm nhiệm vụ quản lý. Lớp người này được tổ chức thành các cơ quan nhà
nước, cùng với quân đội, cảnh sát, nhà tù… nhằm bảo đảm cho ý chí giai cấp thống trò trở thành ý chí thống trò toàn xã hội còn gọi là ý chí nhà nước.
2. Nhà nước phân chia dân cư thành các đơn vò hành chính, lãnh thổ Nhà nước có lãnh thổ và thực hiện việc phân chia dân cư thành các đơn vò hành
chính lãnh thổ, từ đó hình thành các cơ quan nhà nước từ trung ương đến đòa phương. Việc phân chia này là để nhà nước thực hiện sự quản lý đối với xã hội, đồng thời
thiết lập mối quan hệ giữa nhà nước với công dân.
3. Nhà nước có chủ quyền quốc gia Chủ quyền quốc gia là thuộc tính gắn liền với nhà nước và mang tính chính trò,
pháp lý. Chủ quyền quốc gia được thể hiện ở quyền độc lập, tự quyết của nhà nước trong các vấn đề đối nội, đối ngoại của nhà nước mà không hề bò chi phối bởi yếu tố
nào ở bên ngoài. Mọi quốc gia dù lớn hay nhỏ, khi đã có chủ quyền quốc gia thì đều độc lập, bình đẳng với nhau và không thể bò chia cắt.
4. Nhà nước ban hành pháp luật Trong xã hội có giai cấp, chỉ có nhà nước mới có quyền ban hành pháp luật.
Pháp luật được coi là công cụ hữu hiệu nhất để nhà nước tổ chức và thực hiện quyền lực của mình. Tất cả các quy đònh của nhà nước đều phải được thể hiện trong những
quy đònh của pháp luật và được bảo đảm thực hiện bằng nhiều biện pháp, trong đó có biện pháp cưỡng chế nhà nước.
5. Nhà nước thu thuế và phát hành tiền Nhà nước có quyền quy đònh các loại thuế và thu thuế dưới những hình thức
nhất đònh nhằm có nguồn tài chính để nuôi dưỡng lớp người làm việc trong bộ máy nhà nước và để chi phí cho những công việc chung của xã hội.
Trong quốc gia, Nhà nước là tổ chức duy nhất có quyền phát hành tiền.

IV. CHỨC NĂNG CỦA NHÀ NƯỚC 1. Khái niệm


Chức năng của nhà nước là những mặt hoạt động chủ yếu của nhà nước nhằm thực hiện những nhiệm vụ đặt ra của nhà nước. Chức năng nhà nước thể hiện vai trò
và bản chất của nhà nước.
9 Chức năng của nhà nước được xác đònh dựa trên bản chất của nhà nước đó, do
cơ sở kinh tế và cơ cấu giai cấp của xã hội quyết đònh. Chức năng của nhà nước cũng có sự thay đổi tuỳ thuộc vào bản chất và những nhiệm vụ đặt ra trong từng giai đoạn
phát triển của xã hội.
2. Phân loại chức năng Thông thường chức năng của nhà nước bao gồm hai loại sau:
2.1. Chức năng đối nội Chức năng đối nội là những mặt hoạt động chủ yếu của nhà nước, diễn ra trong
phạm vi nội bộ đất nước như: tổ chức quản lý nền kinh tế và các mặt văn hoá, xã hội, giáo dục; giữ vững an ninh chính trò, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ những quyền
và lợi ích hợp pháp của công dân; trấn áp những phần tử chống đối chính quyền, đi ngược lại lợi ích chung của xã hội… Chức năng này còn gọi là chức năng quản lí mọi
măt đời sống xã hội.
2.2. Chức năng đối ngoại Chức năng đối ngoại là những mặt hoạt động chủ yếu của nhà nước diễn ra
trong mối quan hệ với các quốc gia khác, các dân tộc khác như: thiết lập mối quan hệ bang giao với các quốc gia khác; gia nhập vào các tổ chức quốc tế và khu vực;
phòng thủ đất nước, chống giặc ngoại xâm…
Giữa chức năng đối nội và chức năng đối ngoại có mối quan hệ mật thiết với nhau. Trong đó chức năng đối nội giữ vai trò quan trọng, làm cơ sở cho việc thực
hiện chức năng đối ngoại. Ngược lại, chức năng đối ngoại cũng có tác động mạnh mẽ đến việc thực hiện chức năng đối nội.
3. Hình thức thực hiện chức năng Để thực hiện được chức năng, Nhà nước thường sử dụng nhiều hình thức và
phương pháp khác nhau, trong đó có ba hình thức cơ bản là: xây dựng pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật và bảo vệ pháp luật.
Tương ứng với ba hình thức đó thì có ba loại cơ quan: cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp và cơ quan tư pháp.
4. Phương pháp thực hiện chức năng Tuỳ thuộc vào tình hình cụ thể của mỗi nhà nước, mà các phương pháp để thực
hiện chức năng của nhà nước cũng rất đa dạng. Nhưng nhìn chung các nhà nước thường sử dụng hai phương pháp chủ yếu là phương pháp thuyết phục và phương pháp
cưỡng chế. Tuỳ thuộc vào bản chất của nhà nước mà sử dụng phương pháp nào làm phương pháp cơ bản. Nhà nước XHCN chủ yếu là giáo dục, thuyết phục, động viên,
khuyến khích mọi người tham gia vào quản lý xã hội, quản lý nhà nước. Biện pháp cưỡng chế chỉ áp dụng khi cần thiết và cũng là dựa trên cơ sở thuyết phục.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THUỘC TÍNH CỦA NHÀ NƯỚC

Tải bản đầy đủ ngay(125 tr)

×