1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học xã hội >
Tải bản đầy đủ - 125 (trang)
Chức năng đối nội

Chức năng đối nội

Tải bản đầy đủ - 125trang

31 với tốc độ phát triển và hội nhập kinh tế hiện nay. Để thực hiện tốt chức năng tổ chức
và quản lý kinh tế trong giai đoạn hiện nay – thời đại của toàn cầu hoá, Nhà nước cần thực hiện một cách đồng bộ các nội dung:
+ Phải sắp xếp lại nền kinh tế quốc dân theo cơ cấu hợp lý, xây dựng kế hoạch vó mô phù hợp; giảm thiểu tình trạng độc quyền của các Doanh nghiệp nhà nước, bảo đảm
quyền tự do và tự chủ kinh doanh của các chủ thể.
+ Phát huy mạnh mẽ động lực khoa học kỹ thuật để đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.
+ Phải hình thành một thò trường hoàn chỉnh: thò trường sức lao động, thò trường vốn và tiền tệ… theo quy luật cung – cầu.
+ Xây dựng, ban hành và thực thi nghiêm chỉnh pháp luật kinh tế vừa phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế vừa phù hợp với các điều ước quốc tế mà chúng ta đã cam
kết, tham gia nhằm chủ động hội nhập kinh tế quốc tế…
- Chức năng giữ vững an ninh chính trò, trật tự an toàn xã hội, trấn áp sự phản
kháng của giai cấp bóc lột đã bò lật đổ và âm mưu phản cách mạng khác Đây là chức năng hết sức quan trọng, nhất là trong lúc cách mạng mới thành công
và thời kỳ quá độ hiện nay. Vì rằng, các lực lượng bò lật đổ luôn “phản kháng lại một cách lâu dài, dai dẳng và liều mạng”. Thêm vào đó, các thế lực thù đòch nói chung luôn
dùng mọi thủ đoạn chống phá theo học thuyết “diễn biến hoà bình”, cốt lõi là ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới tiêu diệt chủ nghóa xã hội.
Đồng thời, thực hiện tốt chức năng này cũng là điều kiện để thực hiện tốt chức năng khác, vì có ổn đònh chính trò, trật tự an toàn xã hội thì mới có thể xây dựng và phát
triển kinh tế và giải quyết được các vấn đề xã hội. Để thực hiện tốt chức năng này, Nhà nước cần tăng cường sức mạnh về mọi mặt, sức mạnh của cả hệ thống chính trò và toàn
dân. Đặc biệt là củng cố quốc phòng, an ninh quốc gia, nâng cao cảnh giác chống mọi âm mưu “diễn biến hoà bình”.
- Chức năng tổ chức và quản lý văn hoá giáo dục, khoa học và công nghệ Nhà nước thực hiện chức năng này với mục tiêu: Nâng cao dân trí, đào tạo nhân
lực, bồi dưỡng nhân tài cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân, xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc
dân tộc. Khuyến khích sự phát triển của khoa học, công nghệ, quản lý và sử dụng có hiệu quả thành tựu khoa học – kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội.
Thực hiện mạnh mẽ việc chuyển giao công nghệ, “đi tắt đón đầu” trong một số lónh vực như: công nghệ thông tin, công nghệ sinh học. Đồng thời, phải đào tạo, bồi dưỡng cho
các ngành khoa học cơ bản; chấn hưng lại nền giáo dục nước nhà đang có chiều hướng xấu như bệnh thành tích, tiêu cực trong thi cử…
32 - Chức năng bảo vệ trật tự pháp luật, bảo vệ các quyền và lợi ích cơ bản của công dân
Vì pháp luật của Nhà nước ta thể hiện ý chí của đông đảo nhân dân lao động nên bảo vệ trật tự pháp luật chính là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Nhà
nước không chỉ “làm ra” pháp luật, mà muốn cho pháp luật có hiệu lực trên thực tế thì phải tạo những điều kiện và các biện pháp cụ thể, thiết thực. Có như vậy thì quyền và
lợi ích của nhân dân mới được bảo vệ và bảo đảm thực hiện.
Để thực hiện tốt chức năng này, Nhà nước cần phải thực hiện đồng bộ công tác xây dựng pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật, xử lý nghiêm minh những hành vi xâm
hại đến trật tự pháp luật, quyền và lợi ích của công dân. Phải làm sao để tăng cường hiệu lực quản lý của nhà nước và thực hiện quyền làm chủ của nhân dân lao động trên
thực tế một cách nhất quán.

3.2 Chức năng đối ngoại


- Chức năng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghóa Đây là vấn đề có tính quy luật đối với bất cứ nhà nước nào, lại càng đặc biệt đối
với Nhà nước ta. Điều đó xuất phát từ lòch sử dựng nước và giữ nước của ông cha ta. Hiện nay đất nước ta đang hoà bình nhưng vẫn còn nhiều lực lượng chống đối và muốn
tiêu diệt chủ nghóa xã hội. Các thế lực đã bò lật đổ vẫn còn rất cay cú, liên tục có những âm mưu, hành động chống phá nhằm quay lại nô dòch nhân dân ta. Trong quá trình đấu
tranh bảo vệ Tổ quốc, nhân dân ta đã đập tan nhiều âm mưu quân sự và chính trò của bọn phản động cả trong và ngoài nước, tạo điều kiện ổn đònh cho công cuộc xây dựng
và phát triển nước nhà. Trước tình hình đó, Đại hội Đảng lần thứ VIII đã nêu rõ:
+ Kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghóa, kết hợp quốc phòng với an ninh kinh tế.
+ Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trò; xây dựng và hiện đại hóa các lực lượng vũ trang; xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân với thế
trận an ninh nhân dân. - Chức năng mở rộng quan hệ và hợp tác quốc tế
Trong thế giới đa cực hiện nay, đặc biệt là quá trình toàn cầu hoá đang diễn ra một cách mạnh mẽ và sâu rộng, việc hợp tác quốc tế là một xu thế tất yếu của mọi quốc gia
nếu không muốn bò tụt hậu ngày càng xa với nền văn minh nhân loại. Vì vậy, nhà nước thực hiện chức năng hợp tác quốc tế nhằm tận dụng các nguồn ngoại lực, phát huy hơn
nữa sức mạnh nội lực phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế của đất nước, từng bước nâng cao vò thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Tuy nhiên, việc hợp tác với các
nước, các tổ chức quốc tế phải trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẵng và cùng có lợi. Đồng
thời, trải qua kinh nghiệm chiến tranh cùng với truyền thống nhân nghóa của dân tộc, Nhà nước ta ủng hộ và góp phần tích cực vào phong trào đấu tranh của các dân tộc trên
thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
33
4. Bộ máy nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghóa Việt Nam 4.1 Bộ máy nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghóa Việt Nam
Khái niệm: Bộ máy nhà nước là hệ thống các cơ quan nhà nước từ trung ương
xuống cơ sở, được tổ chức theo những nguyên tắc chung thống nhất, tạo thành một cơ chế đồng bộ để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của nhà nước.
Đặc điểm: Xuất phát từ bản chất của nhà nước ta, bộ máy nhà nước có những đặc điểm sau đây:
- Bộ máy của nhà nước ta được tổ chức theo nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phân nhiệm và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước. Nhân dân sử
dụng quyền lực của mình thông qua các cơ quan đại diện trực tiếp hoặc gián tiếp do mình bầu ra: Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Chính phủ và UBND các cấp.
- Bộ máy nhà nước ta vừa là tổ chức hành chính có tính cưỡng chế: Quân đội, Công an, Toà án, vừa là tổ chức quản lý kinh tế, văn hoá, xã hội: các cơ quan như Chính phủ,
các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các cấp… - Đội ngũ công chức, viên chức trong bộ máy nhà nước ta đại diện và bảo vệ quyền
và lợi ích cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Luôn hết lòng hết sức, tận tụy phục vụ nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chòu sự giám sát
của nhân dân. Mọi hoạt động của công chức phải tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật, chỉ được làm những gì pháp luật cho phép.
- Bộ máy Nhà nước ta gồm nhiều cơ quan nhà nước hợp thành, có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước do pháp luật quy đònh, nhằm
thực hiện các chức năng của nhà nước. Theo Hiến pháp 1992, bộ máy nhà nước ta gồm bốn hệ thống cơ quan cơ quan Quyền lực Nhà nước, cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan
xét xử và cơ quan kiểm sát và chế đònh Chủ tòch nước.
Bộ máy Nhà nước ta, gồm các loại cơ quan sau đây: - Hệ thống cơ quan Quyền lực Nhà nước, gồm: Quốc hội và Hội đồng nhân dân các
cấp. Quốc hội do nhân dân trực tiếp bầu ra với nhiệm kỳ 5 năm. Là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Quốc hội có
quyền:

Lập hiến và lập pháp.

Thực hiện quyền giám sát tối cao đối với hoạt động của toàn bộ các cơ quan nhà nước trong việc tuân theo hiến pháp, pháp luật.

Quyết đònh các vấn đề quan trọng nhất của đất nước: kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, chính sách tài chính - tiền tệ, chiến tranh và hoà bình, chính sách đối ngoại…

Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tòch nước, Phó Chủ tòch nước, Chủ tòch Quốc hội, các Phó Chủ tòch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối
cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chức năng đối nội

Tải bản đầy đủ ngay(125 tr)

×