1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học xã hội >
Tải bản đầy đủ - 125 (trang)
Tính phù hợp:

Tính phù hợp:

Tải bản đầy đủ - 125trang

42 Có hai loại quy phạm là quy phạm xã hội và quy phạm kó thuật. Trong đó các quy
phạm xã hội có vai trò rất quan trọng, không thể thiếu trong đời sống xã hội, là phương tiện để quản lí xã hội. Quy phạm xã hội là những quy tắc xử sự được hình thành trong
quá trình hoạt động của con người, chúng được dùng để điều chỉnh các mối quan hệ xã hội giữa người với người. Còn quy phạm kó thuật là loại quy tắc dựa trên nhận thức về
các quy luật tự nhiên, điều chỉnh mối quan hệ giữa con người với máy móc.
Trong xã hội tồn tại rất nhiều loại quy phạm xã hội khác nhau như quy phạm tập quán, quy phạm đạo đức, quy phạm tôn giáo, quy phạm của các tổ chức chính trò xã hội,
quy phạm phap luật… Các quy phạm này có những đặc tính khác nhau nhưng chúng liên quan mật thiết với nhau, hỗ trợ nhau trong quá trình điều chỉnh các quan hệ xã hội.
Trong xã hội có giai cấp thì quy phạm pháp luật có vai trò quan trọng nhất đối với việc duy trì trật tự xã hội, tạo điều kiện cho xã hội ổn đònh và phát triển.
Từ sự phân tích ở trên, chúng ta có thể đònh nghóa quy phạm pháp luật như sau: “Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện
để điều chỉnh quan hệ xã hội theo những đònh hướng và nhằm đạt được những mục đích nhất đònh”.
1.2 Đặc điểm của quy phạm pháp luật. Quy phạm pháp luật là một loại quy phạm xã hội, vì vậy nó vừa mang đầy đủ các
đặc tính chung vốn có của các quy phạm xã hội, vừa có những thuộc tính riêng của mình. Cụ thể là:
Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự: Quy phạm pháp luật là khuôn mẫu cho hành vi của con người, hướng dẫn hành vi của con người theo những “hành lang” nhất đònh.
Quy phạm pháp luật đã chỉ ra cách xử sự và xác đònh các phạm vi xử sự của con người cũng như những hậu quả bất lợi gì nếu như không thực hiện đúng những mô hình hành
vi đó. Quy phạm pháp luật là tiêu chuẩn để xác đònh giới hạn và đánh giá hành vi của con người. Thông qua quy phạm pháp luật, chúng ta mới biết được hoạt động nào của
các chủ thể có ý nghóa pháp lý, hoạt động nào là phù hợp pháp luật và hoạt động nào là trái pháp luật. Ví dụ như: để xác đònh vi phạm hình sự hay vi phạm hành chính chúng ta
phải căn cứ vào các quy phạm của pháp luật hình sự và pháp luật hành chính.
- Quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện. Đây là thuộc tính thể hiện sự khác biệt cơ bản giữa quy phạm pháp luật với các loại quy phạm
xã hội khác. Chỉ có quy phạm pháp luật mới do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đặt ra, thừa nhận hoặc phê chuẩn, thể hiện ý chí nhà nước ý chí của giai cấp cầm quyền
trong việc điều chỉnh cac quan hệ xã hội. Nhà nước áp đặt ý chí của mình trong quy phạm pháp luật bằng cách xác đònh những tổ chức, cá nhân nào trong những điều kiện, hoàn
cảnh nào phải chòu sự tác động của quy phạm pháp luật, những quyền và nghóa vụ pháp lý mà họ có và những biện pháp cưỡng chế mà họ buộc phải gánh chòu.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tính phù hợp:

Tải bản đầy đủ ngay(125 tr)

×