1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học xã hội >
Tải bản đầy đủ - 125 (trang)
Phân loại quy phạm pháp luật.

Phân loại quy phạm pháp luật.

Tải bản đầy đủ - 125trang

47 - Căn cứ vào đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh, quy phạm pháp luật
có thể phân chia theo các ngành luật, cụ thể như: + Quy phạm pháp luật hình sự
+ Quy phạm pháp luật dân sự + Quy phạm pháp luật hành chính….
- Căn cứ vào nội dung của quy phạm pháp luật có thể chia thành: + Quy phạm pháp luật đònh nghóa: Là quy phạm có nội dung giải thích, xác đònh
một vấn đề nào đó hay nêu lên một khái niệm pháp lý. + Quy phạm pháp luật điều chỉnh: là quy phạm có nội dung trực tiếp điều chỉnh
hành vi của con người hay hoạt động của các tổ chức. + Quy phạm pháp luật bảo vệ: Là quy phạm có nội dung xác đònh các biện pháp
cưỡng chế nhà nước liên quan đến trách nhiệm pháp lý. - Căn cứ vào hình thức mệnh lệnh nêu trong quy phạm pháp luật có thể phân chia thành:
+ Quy phạm pháp luật dứt khoát: Là những quy phạm trong đó chỉ quy đònh một cách xử sự rõ ràng, dứt khoát.
+ Quy phạm pháp luật không dứt khoát: Là quy phạm trong đó nêu lên nhiều cách xử sự cho phép chủ thể lựa chọn một cách xử sự đã nêu.
- Căn cứ theo cách trình bày quy phạm pháp luật có thể chia thành: + Quy phạm pháp luật bắt buộc: quy đònh cho chủ thể nghóa vụ phải thực hiện một
số hành vi nhất đònh. + Quy phạm pháp luật cấm đoán: quy đònh những hành vi chủ thể không được
thực hiện. + Quy phạm pháp luật cho phép: quy đònh cho chủ thể khả năng tự chọn cách xử sự.

5. Các loại văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam:


Theo quy đònh tại Điều 1 – Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thì khái niệm văn bản quy phạm pháp luật được hiểu như sau: “Văn bản quy phạm pháp luật là
văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo thủ tục, trình tự luật đònh, trong đó có quy tắc xử sự chung, được nhà nước bảo đảm thực hiện nhằm điều chỉnh các
quan hệ xã hội theo đònh hướng nhất đònh”.
Căn cứ vào trình tự ban hành và giá trò pháp lý, các văn bản quy phạm pháp luật ở nước ta được chia thành hai loại là văn bản luật và văn bản dưới luật:

5.1 Văn bản luật:


48 Văn bản luật là văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội, cơ quan quyền lực nhà
nước cao nhất ban hành. Các văn bản này có giá trò pháp lý cao nhất. Mọi văn bản khác dưới luật khi ban hành đều phải dựa trên cơ sở của văn bản luật và không được trái với
quy đònh trong các văn bản đó. Văn bản luật gồm có:
- Hiến pháp bao gồm Hiến Pháp và các đạo luật về bổ sung hay sửa đổi hiến pháp: là luật cơ bản của nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất. Hiến pháp là cơ sở để
hình thành một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, đồng bộ. Mọi văn bản pháp luật khác đều phải phù hợp với các quy đònh của hiến pháp.
- Luật bộ luật, nghò quyết của Quốc hội để cụ thể hóa Hiến pháp nhằm điều chỉnh các loại quan hệ xã hội trong các lónh vực hoạt động của nhà nước. Các luật bộ
luật và nghò quyết của Quốc hội có giá trò pháp lý cao chỉ sau Hiến pháp.
5.2 Văn bản dưới luật: Văn bản dưới luật là những văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước
ban hành theo trình tự, thủ tục và hình thức được pháp luật quy đònh. Những văn bản này có giá trò pháp lý thấp hơn các văn bản luật. Những quy đònh của văn bản dưới luật
phải phù hợp với những quy đònh của Hiến pháp và luật. Văn bản dưới luật gồm có các văn bản sau:
- Lệnh, quyết đònh của Chủ tòch nước: được ban hành để thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tòch nước do Hiến Pháp, luật quy đònh.
- Nghò đònh, nghò quyết của Chính phủ; quyết đònh, chỉ thò của Thủ tướng Chính phủ. - Quyết đònh, chỉ thò, thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
- Nghò quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; quyết đònh, chỉ thò, thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và quyết đònh, chỉ thò, thông tư của
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. - Nghò quyết, thông tư liên tòch giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở trung
ương; giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền với tổ chức chính trò - xã hội. - Nghò quyết của Hội đồng nhân dân các cấp.
- Quyết đònh, chỉ thò của Ủy ban nhân dân các cấp.
6. Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật: Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật được hiểu là phạm vi không gian, thời
gian và đối tượng mà văn bản quy phạm pháp luật tác động tới. Nó được thể hiện trên ba mặt: theo thời gian, theo không gian và theo đối tượng tác động.

6.1 Hiệu lực theo thời gian:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân loại quy phạm pháp luật.

Tải bản đầy đủ ngay(125 tr)

×