1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học xã hội >
Tải bản đầy đủ - 125 (trang)
Văn bản luật:

Văn bản luật:

Tải bản đầy đủ - 125trang

48 Văn bản luật là văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội, cơ quan quyền lực nhà
nước cao nhất ban hành. Các văn bản này có giá trò pháp lý cao nhất. Mọi văn bản khác dưới luật khi ban hành đều phải dựa trên cơ sở của văn bản luật và không được trái với
quy đònh trong các văn bản đó. Văn bản luật gồm có:
- Hiến pháp bao gồm Hiến Pháp và các đạo luật về bổ sung hay sửa đổi hiến pháp: là luật cơ bản của nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất. Hiến pháp là cơ sở để
hình thành một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, đồng bộ. Mọi văn bản pháp luật khác đều phải phù hợp với các quy đònh của hiến pháp.
- Luật bộ luật, nghò quyết của Quốc hội để cụ thể hóa Hiến pháp nhằm điều chỉnh các loại quan hệ xã hội trong các lónh vực hoạt động của nhà nước. Các luật bộ
luật và nghò quyết của Quốc hội có giá trò pháp lý cao chỉ sau Hiến pháp.
5.2 Văn bản dưới luật: Văn bản dưới luật là những văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước
ban hành theo trình tự, thủ tục và hình thức được pháp luật quy đònh. Những văn bản này có giá trò pháp lý thấp hơn các văn bản luật. Những quy đònh của văn bản dưới luật
phải phù hợp với những quy đònh của Hiến pháp và luật. Văn bản dưới luật gồm có các văn bản sau:
- Lệnh, quyết đònh của Chủ tòch nước: được ban hành để thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tòch nước do Hiến Pháp, luật quy đònh.
- Nghò đònh, nghò quyết của Chính phủ; quyết đònh, chỉ thò của Thủ tướng Chính phủ. - Quyết đònh, chỉ thò, thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
- Nghò quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; quyết đònh, chỉ thò, thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và quyết đònh, chỉ thò, thông tư của
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. - Nghò quyết, thông tư liên tòch giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở trung
ương; giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền với tổ chức chính trò - xã hội. - Nghò quyết của Hội đồng nhân dân các cấp.
- Quyết đònh, chỉ thò của Ủy ban nhân dân các cấp.
6. Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật: Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật được hiểu là phạm vi không gian, thời
gian và đối tượng mà văn bản quy phạm pháp luật tác động tới. Nó được thể hiện trên ba mặt: theo thời gian, theo không gian và theo đối tượng tác động.

6.1 Hiệu lực theo thời gian:


49
Hiệu lực theo thời gian của văn bản quy phạm pháp luật được xác đònh từ thời điểm
phát sinh cho đến khi chấm dứt sự tác động của văn bản đó. 6.1.1 Thời điểm phát sinh hiệu lực:
Thời điểm phát sinh hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật thường được thể hiện theo hai cách: ghi rõ trong văn bản và không ghi rõ trong văn bản.
- Trường hợp có ghi rõ ngày tháng năm phát sinh hiệu lực thì thời điểm phát sinh hiệu lực của văn bản kể từ ngày đó.
- Trường hợp trong văn bản không ghi cụ thể thời gian phát sinh hiệu lực thì thời điểm phát sinh được xác đònh như sau:
+ Luật, nghò quyết của Quốc Hội và pháp lệnh, nghò quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành sẽ có hiệu lực kể từ ngày Chủ tòch nước ký lệnh công bố, trừ trường
hợp có quy đònh khác. + Lệnh, quyết đònh của Chủ tòch nước có hiệu lực kể từ ngày đăng công báo, trừ
trường hợp có quy đònh khác. + Các văn bản do các cơ quan nhà nước khác ở trung ương ban hành có hiệu lực
sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo hoặc muộn hơn nếu được quy đònh tại văn bản đó. Riêng đối với văn bản do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và
UBND cấp tỉnh ban hành để áp dụng các biện pháp thi hành trong tình trạng khẩn cấp thì thời điểm có hiệu lực được quy đònh ngay tại văn bản đó, không phụ thuộc vào ngày
đăng công báo.
6.1.2 Thời điểm chấm dứt hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật được xác đònh
như sau Theo điều 78 – Luật ban hành văn bản quy phạm phạm pháp luật: + Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy đònh trong văn bản.
+ Được thay thế bằng văn bản mới của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó.
+ Bò hủy bỏ hoặc bãi bỏ bằng một văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. + Văn bản quy đònh chi tiết, hướng dẫn thi hành của văn bản hết hiệu lực cũng
đồng thời hết hiệu lực cùng với văn bản đó, trừ trường hợp được giữ lại toàn bộ hoặc một phần vì còn phù hợp với các quy đònh của văn bản quy phạm pháp luật mới.
- Văn bản quy phạm pháp luật cũng có thể bò ngưng hiệu lực khi nó bò đình chỉ thi hành cho đến khi có quyết đònh xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sau thời gian
bò đình chỉ thì văn bản đó sẽ tiếp tục có hiệu lực hoặc khi bò hủy bỏ nó sẽ hết hiệu lực. 6.1.3 Hiệu lực hồi tố hiệu lực trở về trước của văn bản quy phạm pháp luật

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Văn bản luật:

Tải bản đầy đủ ngay(125 tr)

×