1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học xã hội >
Tải bản đầy đủ - 125 (trang)
Hiệu lực theo không gian:

Hiệu lực theo không gian:

Tải bản đầy đủ - 125trang

51
Chương V QUAN HỆ PHÁP LUẬT
I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA QUAN HỆ PHÁP LUẬT 1. Khái niệm quan hệ pháp luật
Trong đời sống xã hội, xuất phát từ hành vi xử sự của con người đã làm xuất hiện rất nhiều quan hệ xã hội. Các quan hệ này rất đa dạng, phong phú như: quan hệ hôn nhân -
gia đình, quan hệ lao động, quan hệ tài sản, quan hệ chính trò, đạo đức… Các quan hệ này được điều chỉnh bởi các quy phạm xã hội và quy phạm pháp luật. Nhưng trong đó Nhà
nước dùng quy phạm pháp luật để điều chỉnh những quan hệ xã hội chủ yếu, hay còn gọi là những mối quan hệ xã hội phổ biến và điển hình, nhằm bảo đảm cho chúng phát triển
phù hợp với quy luật khách quan và phù hợp với ý chí và lợi ích của nhà nước. Việc nhà nước dùng các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội, đã làm cho các quan
hệ xã hội ấy có tính chất pháp lý, nghóa là pháp luật quy đònh cho các chủ thể tham gia các quan hệ xã hội đó có những quyền và nghóa vụ nhất đònh.
Từ đó chúng ta có khái niệm: Quan hệ pháp luật là những quan hệ nảy sinh trong đời sống xã hội, được các quy phạm pháp luật điều chỉnh, trong đó các chủ thể tham gia
có những quyền và nghóa vụ được pháp luật quy đònh và bảo đảm thực hiện.
2. Đặc điểm của quan hệ pháp luật 2.1. Quan hệ pháp luật là loại quan hệ có ý chí
Trước hết, quan hệ pháp luật luôn phản ánh ý chí nhà nước. Do quan hệ pháp luật
hình thành dựa trên cơ sở quy đònh của quy phạm pháp luật, mà nội dung của quy phạm pháp luật luôn thể hiện ý chí nhà nước. Việc nhà nước quy đònh về quyền và nghóa cơ
bản của các chủ thể khi tham gia vào quan hệ pháp luật là nhằm hướng các chủ thể này có cách xử sự phù hợp với ý chí nhà nước.
Quan hệ pháp luật còn phản ánh ý chí của các bên chủ thể khi tham gia vào quan hệ pháp luật. Do các bên chủ thể muốn đạt được những mục đích hay thoả mãn nhu cầu
nhất đònh, nên họ mới thực hiện những hành vi xử sự, từ đó làm xuất hiện hay thay đổi những quan hệ pháp luật. Ví dụ: xuất phát từ những mục đích, nhu cầu nhất đònh nào đó
nên trước khi lên lớp học sinh viên đã gởi xe cho người nhận giữ xe. Từ những hành vi gửi và nhận giữ xe đó đã làm hình thành một quan hệ pháp luật, gọi là quan hệ gửi giữ
tài sản. Qua đó, quan hệ pháp luật luôn thể hiện ý chí của các bên tham gia.
2.2. Quan hệ pháp luật xuất hiện dựa trên cơ sở quy phạm pháp luật Quan hệ pháp luật khác với quan hệ xã hội nói chung là được điều chỉnh bởi quy
phạm pháp luật, từ sự điều chỉnh này đã làm nảy sinh những quan hệ pháp luật trong các lónh vực hình sự, hành chính, dân sự và kỉ luật.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hiệu lực theo không gian:

Tải bản đầy đủ ngay(125 tr)

×