1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học xã hội >
Tải bản đầy đủ - 125 (trang)
Đối tượng điều chỉnh của Luật hành chính:

Đối tượng điều chỉnh của Luật hành chính:

Tải bản đầy đủ - 125trang

88

2.2 Cơ quan hành chính nhà nước.


Cơ quan hành chính nhà nước là một bộ phận của bộ máy nhà nước do nhà nước lập ra để thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước.
Cơ quan hành chính nhà nước là một loại cơ quan nhà nước, do vậy nó mang đầy đủ các dấu hiệu chung của các cơ quan nhà nước. Bên cạnh đó, cơ quan hành chính nhà nước còn có
những dấu hiệu riêng. Căn cứ vào những dấu hiệu này, chúng ta có thể phân biệt cơ quan hành chính nhà nước với các cơ quan nhà nước khác:
- Cơ quan hành chính nhà nước có chức năng quản lý hành chính nhà nước, thực hiện hoạt động chấp hành - điều hành trên mọi lónh vực của đời sống xã hội.
- Mỗi cơ quan hành chính nhà nước có một thẩm quyền nhất đònh. Thẩm quyền ấy không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của cơ quan hành chính nhà nước và chỉ giới hạn trong
phạm vi chấp hành - điều hành. - Chỉ các cơ quan hành chính nhà nước mới có hệ thống các đơn vò cơ sở trực thuộc. Các
đơn vò này được thành lập và hoạt động ở các lónh vực khác nhau như hành chính, kinh tế, văn hoá xã hội… Ví dụ trong lónh vực hành chính - chính trò có các đơn vò Quân đội, Công an…
Phân loại các cơ quan hành chính nhà nước: - Căn cứ vào quy đònh của pháp luật, cơ quan hành chính nhà nước được chia thành hai loại:
+ Loại thứ nhất là các cơ quan hiến đònh như Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và
Ủy ban nhân dân các cấp. Đây là những cơ quan hành chính quan trong nhất. + Loại thứ hai là các cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chuyên môn kể cả ở
trung ương và đòa phương như Tổng cục, Cục, Sở, Phòng, Ban… - Căn cứ theo phạm vi lãnh thổ hoạt động, cơ quan hành chính nhà nước được chia thành
hai loại: + Loại thứ nhất là các cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương: Chính phủ, các Bộ,
các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ. + Loại thứ hai là các cơ quan hành chính nhà nước ở đòa phương: Ủy ban nhân dân các
cấp, các Sở, Phòng, Ban. - Căn cứ theo phạm vi thẩm quyền, cơ quan hành chính được phân thành cơ quan hành
chính nhà nước có thẩm quyền chung và cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chuyên môn. Cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung bao gồm Chính phủ và Ủy ban nhân
dân các cấp. Cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chuyên môn ở trung ương có các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; ở đòa phương có các Cục, Sở, Phòng, Ban…
- Căn cứ theo nguyên tắc tổ chức và giải quyết công việc theo chế độ thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước được phân thành hai loại: cơ quan tổ chức và hoạt động theo chế độ
tập thể lãnh đạo và cơ quan tổ chức, hoạt động theo chế độ thủ trưởng một người. Cơ quan tổ chức và hoạt động theo chế độ tập thể lãnh đạo là các cơ quan hành chính nhà
nước có thẩm quyền chung: Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp. Các cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chuyên môn tổ chức và hoạt động theo chế độ thủ trưởng một người. Đứng
đầu mỗi cơ quan đó là thủ trưởng cơ quan như: Bộ trưởng, Giám đốc sở, Trưởng phòng, ban…

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đối tượng điều chỉnh của Luật hành chính:

Tải bản đầy đủ ngay(125 tr)

×