1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học xã hội >
Tải bản đầy đủ - 125 (trang)
Quan hệ pháp luật hành chính.

Quan hệ pháp luật hành chính.

Tải bản đầy đủ - 125trang

88

2.2 Cơ quan hành chính nhà nước.


Cơ quan hành chính nhà nước là một bộ phận của bộ máy nhà nước do nhà nước lập ra để thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước.
Cơ quan hành chính nhà nước là một loại cơ quan nhà nước, do vậy nó mang đầy đủ các dấu hiệu chung của các cơ quan nhà nước. Bên cạnh đó, cơ quan hành chính nhà nước còn có
những dấu hiệu riêng. Căn cứ vào những dấu hiệu này, chúng ta có thể phân biệt cơ quan hành chính nhà nước với các cơ quan nhà nước khác:
- Cơ quan hành chính nhà nước có chức năng quản lý hành chính nhà nước, thực hiện hoạt động chấp hành - điều hành trên mọi lónh vực của đời sống xã hội.
- Mỗi cơ quan hành chính nhà nước có một thẩm quyền nhất đònh. Thẩm quyền ấy không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của cơ quan hành chính nhà nước và chỉ giới hạn trong
phạm vi chấp hành - điều hành. - Chỉ các cơ quan hành chính nhà nước mới có hệ thống các đơn vò cơ sở trực thuộc. Các
đơn vò này được thành lập và hoạt động ở các lónh vực khác nhau như hành chính, kinh tế, văn hoá xã hội… Ví dụ trong lónh vực hành chính - chính trò có các đơn vò Quân đội, Công an…
Phân loại các cơ quan hành chính nhà nước: - Căn cứ vào quy đònh của pháp luật, cơ quan hành chính nhà nước được chia thành hai loại:
+ Loại thứ nhất là các cơ quan hiến đònh như Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và
Ủy ban nhân dân các cấp. Đây là những cơ quan hành chính quan trong nhất. + Loại thứ hai là các cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chuyên môn kể cả ở
trung ương và đòa phương như Tổng cục, Cục, Sở, Phòng, Ban… - Căn cứ theo phạm vi lãnh thổ hoạt động, cơ quan hành chính nhà nước được chia thành
hai loại: + Loại thứ nhất là các cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương: Chính phủ, các Bộ,
các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ. + Loại thứ hai là các cơ quan hành chính nhà nước ở đòa phương: Ủy ban nhân dân các
cấp, các Sở, Phòng, Ban. - Căn cứ theo phạm vi thẩm quyền, cơ quan hành chính được phân thành cơ quan hành
chính nhà nước có thẩm quyền chung và cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chuyên môn. Cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung bao gồm Chính phủ và Ủy ban nhân
dân các cấp. Cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chuyên môn ở trung ương có các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; ở đòa phương có các Cục, Sở, Phòng, Ban…
- Căn cứ theo nguyên tắc tổ chức và giải quyết công việc theo chế độ thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước được phân thành hai loại: cơ quan tổ chức và hoạt động theo chế độ
tập thể lãnh đạo và cơ quan tổ chức, hoạt động theo chế độ thủ trưởng một người. Cơ quan tổ chức và hoạt động theo chế độ tập thể lãnh đạo là các cơ quan hành chính nhà
nước có thẩm quyền chung: Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp. Các cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chuyên môn tổ chức và hoạt động theo chế độ thủ trưởng một người. Đứng
đầu mỗi cơ quan đó là thủ trưởng cơ quan như: Bộ trưởng, Giám đốc sở, Trưởng phòng, ban…
89

2.3 Vi phạm hành chính:


Vi phạm hành chính là hành vi do cá nhân, tổ chức thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm các quy tắc quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm hình sự và theo quy đònh
của pháp luật phải bò xử lý hành chính. Vi phạm hành chính có những đặc điểm cơ bản sau:
- Hành vi trái pháp luật xâm phạm các quy tắc quản lý nhà nước. - Hành vi đó do cá nhân, tổ chức thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý đối với tổ chức -
yếu tố lỗi phải được xác đònh ở từng con người cụ thể. - Hành vi đó không phải là tội phạm.
- Hành vi đó được pháp luật quy đònh phải bò xử lý hành chính.
2.4 Xử lý vi phạm hành chính VPHC: 2.4.1 Nguyên tắc xử lý VPHC.
- Mọi VPHC phải được phát hiện kòp thời và phải đình chỉ ngay. Việc xử lý VPHC phải được tiến hành nhanh chóng, công minh, triệt để. Mọi hậu quả do VPHC gây ra phải được
khắc phục theo đúng quy đònh của pháp luật. - Cá nhân, tổ chức chỉ bò xử lý hành chính khi có VPHC do pháp luật quy đònh.
- Việc xử lý VPHC phải do người có thẩm quyền tiến hành theo đúng quy đònh của pháp luật.
- Một hành vi VPHC chỉ bò xử lý hành chính một lần. Nhiều người cùng thực hiện một hành vi VPHC thì mỗi ngøi vi phạm đều bò xử lý. Một người thực hiện nhiều hành vi VPHC
thì bò xử lý về từng hành vi vi phạm. - Việc xử lý VPHC phải căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, nhân thân người vi phạm
và những tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng để quyết đònh hình thức biện pháp xử lý thích hợp. - Không xử lý VPHC trong các trường hợp thuộc tình thế cấp thiết, phòng vệ chính
đáng, sự kiện bất ngờ hoặc VPHC trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

2.4.2 Thời hiệu xử lý VPHC


- Một năm kể từ ngày VPHC được thực hiện. - Hai năm đối với VPHC trong các lónh vực: tài chính, chứng khoán, sỡ hữu trí tuệ, xây
dựng, môi trường, an toàn và kiểm soát bức xạ, nhà ở, đất đai, đê điều, xuất bản, xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh hoặc VPHC là hành vi buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả.
- Đối với cá nhân bò khởi tố, truy tố hoặc có quyết đònh đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục tố tụng hình sự mà có quyết đònh đình chỉ điều tra hoặc đình chỉ vụ án thì bò xử lý hành chính
nếu hành vi có dấu hiệu VPHC, thời hiệu xử lý VPHC là 3 tháng kể từ ngày người có thẩm quyền xử lý nhận được quyết đònh đình chỉ và hồ sơ vụ vi phạm.
- Trong thời hạn nêu trên nếu cá nhân, tổ chức có VPHC mới hoặc cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt thì không áp dụng thời hiệu nêu trên.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quan hệ pháp luật hành chính.

Tải bản đầy đủ ngay(125 tr)

×