1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học xã hội >
Tải bản đầy đủ - 125 (trang)
Vi phạm hành chính:

Vi phạm hành chính:

Tải bản đầy đủ - 125trang

90

2.4.3 Các hình thức xử lý VPHC.


Xử lý VPHC bao gồm xử phạt VPHC và các biện pháp xử lý hành chính khác. - Xử phạt VPHC:
+ Xử phạt VPHC được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức có hành vi cố ý hoặc vô ý vi
phạm các quy đònh của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy đònh của pháp luật phải bò xử phạt hành chính.
+ Các hình thức xử phạt VPHC bao gồm: Hình thức xử phạt chính: cảnh cáo, phạt tiền. Hình thức xử phạt bổ sung: tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, tòch thu tang
vật, phương tiện được sử dụng để VPHC. Chú ý: Người nước ngoài VPHC còn có thể bò xử phạt trục xuất, trục xuất được áp dụng
là hình thức xử phạt chính hoặc xử phạt bổ sung tùy từng trường hợp cụ thể. + Mức phạt: căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, mức phạt tiền trong xử phạt VPHC
là từ 5.000 đồng đến 500.000.000 đồng. - Các biện pháp xử lý hành chính khác.
+ Các biện pháp xử lý hành chính khác được áp dụng đối với cá nhân có hành vi VPPL về an ninh, trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự không áp
dụng đối với người nước ngoài. Các biện pháp xử lý hành chính khác bao gồm: Giáo dục tại xã, phường, thò trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục; đưa vào cơ sở chữa
bệnh; quản chế hành chính.
- Thẩm quyền xử lý VPHC: Chủ tòch UBND: xã, phường, thò trấn, quận, huyện, thò xã,
thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Công an nhân dân; Bộ đội biên phòng; Cảnh sát biển, Hải quan; Kiểm lâm, Cơ quan thuế, Quản lý thò trường; Thanh tra
chuyên ngành; Giám đốc cảng vụ hàng hải, Giám đốc cảng vụ nội đòa, Giám đốc cảng vụ hàng không; Toà án nhân dân và cơ quan thi hành án dân sự.
2.5 Trách nhiệm hành chính TNHC 2.5.1. Khái niệm TNHC:
- Trách nhiệm hành chính là hậu quả của hành vi vi phạm hành chính của chủ thể pháp luật hành chính được thể hiện ở sự áp dụng những chế tài pháp luật hành chính đối với chủ thể
đó theo trình tự do luật đònh bởi cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền.
2.5.2. Đặc điểm của TNHC: TNHC có những đặc điểm riêng biệt so với những dạng trách nhiệm pháp lý khác.
Cơ sở của trách nhiệm hành chính là vi phạm hành chính, không có vi phạm hành chính
thì không có TNHC. - Các biện pháp TNHC không đồng nhất với các biện pháp cưỡng chế hành chính nói
chung. Vì các biện pháp TNHC chỉ được áp dụng trên cơ sở quyết đònh xử lý. Còn các biện pháp cưỡng chế hành chính khác biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành chính được áp dụng
đối với cả những trường hợp khi chưa có vi phạm pháp luật xảy ra hoặc khi đã có vi phạm xảy ra rồi nhưng chưa có quyết đònh xử lý.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vi phạm hành chính:

Tải bản đầy đủ ngay(125 tr)

×