1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học xã hội >
Tải bản đầy đủ - 125 (trang)
Xử lý vi phạm hành chính VPHC: .1 Nguyên tắc xử lý VPHC.

Xử lý vi phạm hành chính VPHC: .1 Nguyên tắc xử lý VPHC.

Tải bản đầy đủ - 125trang

90

2.4.3 Các hình thức xử lý VPHC.


Xử lý VPHC bao gồm xử phạt VPHC và các biện pháp xử lý hành chính khác. - Xử phạt VPHC:
+ Xử phạt VPHC được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức có hành vi cố ý hoặc vô ý vi
phạm các quy đònh của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy đònh của pháp luật phải bò xử phạt hành chính.
+ Các hình thức xử phạt VPHC bao gồm: Hình thức xử phạt chính: cảnh cáo, phạt tiền. Hình thức xử phạt bổ sung: tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, tòch thu tang
vật, phương tiện được sử dụng để VPHC. Chú ý: Người nước ngoài VPHC còn có thể bò xử phạt trục xuất, trục xuất được áp dụng
là hình thức xử phạt chính hoặc xử phạt bổ sung tùy từng trường hợp cụ thể. + Mức phạt: căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, mức phạt tiền trong xử phạt VPHC
là từ 5.000 đồng đến 500.000.000 đồng. - Các biện pháp xử lý hành chính khác.
+ Các biện pháp xử lý hành chính khác được áp dụng đối với cá nhân có hành vi VPPL về an ninh, trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự không áp
dụng đối với người nước ngoài. Các biện pháp xử lý hành chính khác bao gồm: Giáo dục tại xã, phường, thò trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục; đưa vào cơ sở chữa
bệnh; quản chế hành chính.
- Thẩm quyền xử lý VPHC: Chủ tòch UBND: xã, phường, thò trấn, quận, huyện, thò xã,
thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Công an nhân dân; Bộ đội biên phòng; Cảnh sát biển, Hải quan; Kiểm lâm, Cơ quan thuế, Quản lý thò trường; Thanh tra
chuyên ngành; Giám đốc cảng vụ hàng hải, Giám đốc cảng vụ nội đòa, Giám đốc cảng vụ hàng không; Toà án nhân dân và cơ quan thi hành án dân sự.
2.5 Trách nhiệm hành chính TNHC 2.5.1. Khái niệm TNHC:
- Trách nhiệm hành chính là hậu quả của hành vi vi phạm hành chính của chủ thể pháp luật hành chính được thể hiện ở sự áp dụng những chế tài pháp luật hành chính đối với chủ thể
đó theo trình tự do luật đònh bởi cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền.
2.5.2. Đặc điểm của TNHC: TNHC có những đặc điểm riêng biệt so với những dạng trách nhiệm pháp lý khác.
Cơ sở của trách nhiệm hành chính là vi phạm hành chính, không có vi phạm hành chính
thì không có TNHC. - Các biện pháp TNHC không đồng nhất với các biện pháp cưỡng chế hành chính nói
chung. Vì các biện pháp TNHC chỉ được áp dụng trên cơ sở quyết đònh xử lý. Còn các biện pháp cưỡng chế hành chính khác biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành chính được áp dụng
đối với cả những trường hợp khi chưa có vi phạm pháp luật xảy ra hoặc khi đã có vi phạm xảy ra rồi nhưng chưa có quyết đònh xử lý.
91 - TNHC được áp dụng chủ yếu bởi các cơ quan quản lý nhà nước, người có thẩm quyền
theo thủ tục hành chính được áp dụng ngoài trình tự xét xử của Tòa án. Còn việc áp dụng chế tài hình sự, dân sự được thực hiện theo trình tự xét xử của Tòa án.
- TNHC và trách nhiệm kỷ luật đều được áp dụng ngoài trình tự Tòa án nhưng chúng có điểm khác biệt cơ bản: TNHC áp dụng đối với mọi công dân còn trách nhiệm kỷ luật thì người
bò áp dụng bao giờ cũng trực thuộc cơ quan hoặc người có thẩm quyền áp dụng chế tài đó.

2.6. Cán bộ, công chức:


Khái niệm cán bộ, công chức được quy đònh Điều 1 - Pháp lệnh cán bộ công chức. Cán bộ, công chức quy đònh tại pháp lệnh này là công dân Việt Nam, trong biên chế bao gồm:
a. Những người do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trò, tổ chức chính trò – xã hội ở trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương sau đây gọi chung là cấp tỉnh; ở huyện, quận, thò xã, thành phố thuộc tỉnh sau đây gọi chung là cấp huyện.
b. Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc được giao nhiệm vụ thường xuyên làm việc trong tổ chức chính trò, tổ chức chính trò - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện.
c. Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch công chức hoặc giao giữ một công vụ thường xuyên trong các cơ quan nhà nước ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện.
d. Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch viên chức hoặc giao giữ một nhiệm vụ thường xuyên trong đơn vò sự nghiệp của nhà nước, tổ chức chính trò - xã hội.
đ. Thẩm phán Tòa án nhân dân, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân. e. Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc được giao nhiệm vụ thường xuyên
làm việc trong cơ quan, đơn vò thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sỉ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; làm việc trong cơ quan, đơn vò thuộc Công an nhân
dân mà không phải là só quan, hạ só quan chuyên nghiệp.
g. Những người do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo những nhiệm kỳ trong thường trực thuộc HĐND, UBND, Bí thư , Phó bí thư Đảng Ủy, người đứng đầu tổ chức chính trò - xã
hội xã, phường, thò trấn sau đây gọi chung là cấp xã. h. Những người được tuyển dụng, giao giữ một chức danh chuyên môn nghiệp vụ thuộc
UBND cấp xã. Cán bộ, công chức quy đònh tại các điểm a, b, c, e, g, h khoản một điều này được hưởng
lương từ ngân sách nhà nước; cán bộ, công chức quy đònh tại điểm d khoản một điều này được hưởng lương từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu sự nghiệp theo quy đònh của pháp luật.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xử lý vi phạm hành chính VPHC: .1 Nguyên tắc xử lý VPHC.

Tải bản đầy đủ ngay(125 tr)

×