1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học xã hội >
Tải bản đầy đủ - 125 (trang)
Các loại hình doanh nghiệp ở nước ta:

Các loại hình doanh nghiệp ở nước ta:

Tải bản đầy đủ - 125trang

118 động về việc làm có trả công, về điều kiện lao động, quyền và nghóa vụ của mỗi bên trong
quan hệ hợp đồng lao động. Hợp đồng lao động có các loại sau:
- Hợp đồng lao động không xác đònh thời hạn hợp đồng dài hạn. - Hợp đồng lao động xác đònh thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng.
- Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất đònh có thời hạn dưới 12 tháng.
Ngoài ra, luật cho phép hợp đồng lao động có thể giao kết bằng miệng trong các trường hợp công việc có tính chất tạm thời mà thời hạn dưới 3 tháng hoặc lao động giúp việc gia đình.
Các loại hợp đồng được giao kết dựa trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẵng. Nhà nước khuyến khích những thỏa thuận bảo đảm cho người lao động có những điều kiện thuận lợi hơn
so với những quy đònh của pháp luật lao động.
2.2 Quyền và nghóa vụ của người lao động 2.2.1. Quyền của người lao động
Được trả lương, trả công theo số lượng, chất lượng lao động đã thỏa thuận. Được bảo đảm an toàn trong lao động theo các quy đònh về bảo hộ lao động.
Được đảm bảo chế độ bảo hiểm xã hội theo quy đònh về bảo hiểm xã hội. Được nghỉ ngơi theo quy đònh và theo thỏa thuận giữa các bên.
Được thành lập, gia nhập tổ chức công đoàn để được đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp
pháp cho người lao động. Được hưởng phúc lợi tập thể, tham gia quản lý đơn vò, doanh nghiệp theo quy đònh của
pháp luật và nội quy, điều kiện của đơn vò doanh nghiệp. Được đình công theo trình tự, thủ tục quy đònh của pháp luật.
Được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp nhất đònh. 2.2.2. Nghóa vụ của người lao động
Thực hiện theo hợp đồng lao động, theo thỏa ước lao động tập thể, chấp hành nội quy
lao động, quy đònh của đơn vò, doanh nghiệp. Thực hiện các quy đònh về an toàn lao động, vệ sinh lao động, chấp hành kỷ luật lao
động. Tuân thủ sự điều hành hợp pháp của người sử dụng lao động.
2.3 Quyền và nghóa vụ của người sử dụng lao động 2.3.1. Quyền của người sử dụng lao động
Được tuyển chọn, bố trí, điều hành lao động theo yêu cầu sản xuất, công tác. Được cử đại diện để thương lượng, ký kết, thoả ước lao động tập thể.
Được khen thưởng, xử lý người vi phạm kỷ luật lao động theo quy đònh của pháp luật
về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất… Được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp nhất đònh.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các loại hình doanh nghiệp ở nước ta:

Tải bản đầy đủ ngay(125 tr)

×