1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học xã hội >
Tải bản đầy đủ - 125 (trang)
Khái niệm:

Khái niệm:

Tải bản đầy đủ - 125trang

120
2. Một số nội dung cơ bản của luật đất đai: 2.1. Chế độ quản lý và sử dụng đất đai:
2.1.1. Chế độ quản lý nhà nước đối với đất đai Điều 6 - Luật đất đai năm 2003 Theo quy đinh của pháp luật, nhà nước thống nhất quản lý về đất đai. Nội dung quản lý
về đất đai bao gồm: - Nhà nước ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ
chức thực hiện các văn bản đó. - Xác đònh đòa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ đòa giới hành chính, lập bản đồ hành
chính. - Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất. - Hưởng các lợi ích do công trình của nhà nước về bảo vệ, cải tạo đất nông nghiệp.
- Được nhà nước hướng dẫn và giúp đỡ trong việc cải tạo, bồi bổ đất nông nghiệp. - Được nhà nước bảo hộ khi bò người khác xâm phạm đến quyền sử dụng đất hợp pháp
của mình. - Khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện về những hành vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của
mình và những hành vi khác vi phạm pháp luật về đất đai. - Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử
dụng đất, quyền thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng giá trò quyền sử dụng đất, quyền được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.
- Quyền lựa chọn hình thức giao đất, thuê đất. Nghóa vụ của người sử dụng đất: người sử dụng đất có các nghóa vụ chung sau đây:
- Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy đònh về sử dụng độ sâu
trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy đònh khác của pháp luật.
- Đăng ký quyền sử dụng đất, làm đầy đủ các thủ tục khi chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng
giá trò quyền sử dụng đất theo quy đònh của pháp luật. - Thực hiện nghóa vụ tài chính theo quy đònh của pháp luật.
- Khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất; lập bản đồ đòa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất.
- Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. - Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
- Đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ đòa chính, cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất. - Thống kê, kiểm kê đất đai; quản lý tài chính về đất đai.
- Quản lý và phát triển thò trường quyền sử dụng đất trong thò trường bất động sản. - Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghóa vụ của người sử dụng đất.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khái niệm:

Tải bản đầy đủ ngay(125 tr)

×