1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học xã hội >
Tải bản đầy đủ - 16 (trang)
Khái niệm tranh chấp lao động: Đặc điểm của tranh chấp lao động :

Khái niệm tranh chấp lao động: Đặc điểm của tranh chấp lao động :

Tải bản đầy đủ - 16trang

néi dung

i. lÝ ln chung vỊ Tranh chÊp lao ®éng


:

1. Khái niệm tranh chấp lao động:


Trong nền kinh tế thị trờng, quan hệ lao động đợc thiết lập qua hình thức hợp đồng lao động theo nguyên tắc tự do, tự nguyện, bình đẳng giữa ngời lao động
và ngời sử dụng lao động. Thực chất, đây là quan hệ hợp tác cùng có lợi, trên cơ sở hiểu biết và quan tâm lẫn nhau để cùng đạt đợc lợi ích mà mỗi bên đã đặt ra. Song,
chính do mục tiêu đạt đợc lợi ích tối đa là động lực trực tiếp của cả hai bên, mà giữa họ có thể dung hoà đợc quyền lợi trong suốt quá trình thực hiƯn quan hƯ lao
®éng. Ngêi lao ®éng thêng cã nhu cầu tăng lơng, giảm thời gian lao động và đợc làm việc trong điều kiện ngày càng tốt hơn Ng
ời sử dụng lao động lại luôn có xu
hớng tăng cờng độ, thời gian làm việc, giảm chi phí nhân công nhằm đạt đ
ợc lợi nhuận cao hơn. Những vectơ lợi ích ngợc chiều này sẽ trở thành những bất đồng,
mâu thuẫn nếu hai bên không biết dung hoà quyền lợi với nhau. Do đó sự phát sinh tranh chấp lao động giữa ngời lao động và ngời sử dụng lao động là điều khó
tránh khỏi . Hiện nay, tuy giải quyết tranh chấp lao động đợc quy định trong pháp luật
của hầu hết các nớc trên thế giới, nhng tuỳ theo đặc điểm kinh tế, chính trị, xã hội của từng nớc mà khái niệm tranh chấp lao động đợc hiểu khác nhau. Theo Bộ luật
lao động 1994 :
Tranh chấp lao động là những tranh chấp về quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lơng, thu nhập và các điều kiện lao động khác, về thực hiện
hợp đồng lao động, thoả ớc tập thể và trong quá trình học nghề .

2. Đặc điểm của tranh chấp lao động :Tranh chấp lao động phát sinh tồn tại gắn liền với quan hệ lao động .Mối quan hệ này thể hiện ở hai điiểm cơ bản : Các bên tranh chấp bao giờ cũng là chủ thể
của quan hệ lao động và đối tợng tranh chấp chính là nội dung của quan hệ lao động đó. Trong quá trình thực hiện quan hệ lao động, có nhiều lý do để các bên
2
không thực hiện đúng và đầy đủ các quyền và nghĩa vụ đã đợc thống nhất ban đầu. Ví dụ, một trong hai bên chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, hoặc
điều kiện thực hiện hợp đồng, thoả ớc đã thay đổi làm cho những quyền và nghĩa vụ đã xác định không còn phù hợp, hoặc cũng có thể do trình độ xây
dựng hợp đồng và sự hiểu biết về pháp luật còn hạn chế dẫn đén các bên không hiểu đúng các qui định của pháp luật, các thoả thuận trong hợp đồng

Tranh chấp lao động không chỉ là những tranh chấp về quyền, nghĩa vụ mà còn bao gồm cả những tranh chấp về quyền và lợi của các bên trong quan hệ lao
động . Thực tế, hầu hết các tranh chấp khác nh tranh chấp dân sự thòng xuất phát từ sự vi phạm pháp luật, vi phạm hợp đồng hoặc do không hiểu đúng
quyền và nghĩa vụ đã đợc xác lập mà dẫn đến tranh chấp . Riêng tranh chấp lao động có thể phát sinh trong trờng hợp không có vi phạm pháp luật. Đặc điểm
này bị chi phối bởi bản chất quan hệ lao động và cơ chế điều chỉnh của pháp luật . Trong nền kinh tế thị trờng các bên của quan hệ lao động đợc tự do thơng
lợng, thoả thuận hợp đồng, thoả ớc phù hợp với quy luật của pháp luật cũng nh khả năng đáp ứng của mỗi bên. Quá trình thoả thuận thơng lọng đó không phải
bao giờ cũng đạt kết quả . Ngay cả khi đạt kết quả thì những nội dung đã thoả thuận đợc cũng có thể trở thành không phù hợp do các yếu tố mới phát sinh tại
thời điểm tranh chấp . Tính chất và mức độ của tranh chấp lao động luôn phụ thuộc vào quy mô
và số lợng tham gia của một bên tranh chấp là ngời lao động .

Tranh chấp lao động nếu chỉ phát sinh giữa một ngời lao động và ngời sử dụng lao động đối tợng tranh chấp là quyền, nghĩa vụ, lợi ích chỉ liên
quan đén một cá nhân ngời lao động thì tranh chấp đó đơn thuần là tranh chấp cá nhân. Sự ảnh hởng của nó đến hoạt động sản xuất kinh
doanh chỉ ở mức độ hạn chế nên thờng đợc xem là ít nghiêm trọng. Song, nÕu trong mét thêi ®iĨm, cã nhiỊu ngêi lao ®éng cùng tranh chấp với ng-
ời sử dụng lao động, những tranh chấp đó lại cùng nội dung ví dụ : nhiều ngời lao động cùng yêu cầu tăng lơng, cùng yêu cầu tiền thởng
cuối năm và nhất là khi những ng
ời lao động này cùng liên kết với
3
nhau thành một tổ chức thống nhất để đấu tranh đòi quyền lợi chung thì những tranh chấp lao ®éng ®ã ®· mang tÝnh tËp thÓ . Møc ®é ảnh hởng
của tranh chấp tập thể tuỳ thuộc vào phạm vi x¶y ra tranh chÊp, nhng nÕu chóng cã nguy cơ bùng nổ thành đình công thì rõ ràng là nghiêm trọng
hơn các tranh chấp cá nhân . Tranh chấp lao động có ảnh hởng trực tiếp đến đời sống của bản thân, gia đình
ngời lao động, nhiều khi còn tác động đén an ninh công cộng và đời sống kinh tế, chính trị xã hội .
Đặc điểm này xuất phát từ bản chất quan hệ lao động là quan hƯ chøa ®ùng nhiỊu vÊn ®Ị mang tÝnh x· hội nh thu nhập, đời sống, việc làm của ng
ời lao
động . Thực tế hầu hết mọi ngêi lao ®éng tham gia quan hƯ lao ®éng ®Ĩ có thu nhập đảm bảo cuộc sống và gia đình họ cũng trông chờ vào nguồn thu nhập đó .
Vì vậy, khi tranh chấp lao động xảy ra, quan hệ lao động có nguy cơ bị phá vỡ,
ngời lao động có thể bị mất việc làm, mất thu nhập, mất nguồn đảm bảo cuộc sống thờng xuyên cho ban thân và gia đinh nên đời sống của họ trực tiếp bị ảnh hởng .
Ngời sử dụng lao động cũng phải tốn thời gian, công sức vào quá trình giải quyết tranh chấp nên có thể việc sản xuất kinh doanh bị gián đoạn dẫn đến mất
các cơ hội kinh doanh, mất một phần lợi nhuận và khả năng đầu t phát triển sản xuất, giải quyết việc làm Nghiêm trọng hơn, là khi tranh chấp lao động tập thể
xảy ra ở những doanh nghiệp thiết yếu của nền kinh tế quốc dân hoặc an ninh
quốc phòng, trong một ngành hoặc một địa phơng, thì còn có thể ảnh hởng đến sự
phát triển và đời sống xã hội trong c¶ mét khu vùc, thËm chÝ cã thĨ ¶nh hởng đến toàn bộ nền kinh tế. Nếu không giải quyết kịp thời, những tranh chấp đó có thể
ảnh hởng tới an ninh công cộng và đời sống chính trị xã hội của quốc gia .

3. Phân loại tranh chấp lao ®éng :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khái niệm tranh chấp lao động: Đặc điểm của tranh chấp lao động :

Tải bản đầy đủ ngay(16 tr)

×