1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học xã hội >
Tải bản đầy đủ - 16 (trang)
Phân loại tranh chấp lao động :

Phân loại tranh chấp lao động :

Tải bản đầy đủ - 16trang

nhau thành một tổ chức thống nhất để đấu tranh đòi quyền lợi chung thì những tranh chấp lao động ®ã ®· mang tÝnh tËp thĨ . Møc ®é ¶nh hởng
của tranh chấp tập thể tuỳ thuộc vào phạm vi xảy ra tranh chấp, nhng nếu chúng có nguy cơ bùng nổ thành đình công thì rõ ràng là nghiêm trọng
hơn các tranh chấp cá nhân . Tranh chấp lao động có ảnh hởng trực tiếp đến đời sống của bản thân, gia đình
ngời lao động, nhiều khi còn tác động đén an ninh công cộng và đời sống kinh tế, chính trị xã hội .
Đặc điểm này xuất phát từ bản chất quan hệ lao động là quan hƯ chøa ®ùng nhiỊu vÊn ®Ị mang tÝnh x· héi nh thu nhập, đời sống, việc làm của ng
ời lao
động . Thực tế hầu hết mọi ngời lao ®éng tham gia quan hƯ lao ®éng ®Ĩ cã thu nhập đảm bảo cuộc sống và gia đình họ cũng trông chờ vào nguồn thu nhập đó .
Vì vậy, khi tranh chấp lao động xảy ra, quan hệ lao động có nguy cơ bị phá vỡ,
ngời lao động có thể bị mất việc làm, mất thu nhập, mất nguồn đảm bảo cuộc sống thờng xuyên cho ban thân và gia đinh nên đời sống của họ trực tiếp bị ¶nh hëng .
Ngêi sư dơng lao ®éng còng ph¶i tèn thời gian, công sức vào quá trình giải quyết tranh chấp nên có thể việc sản xuất kinh doanh bị gián đoạn dẫn đến mất
các cơ hội kinh doanh, mất một phần lợi nhuận và khả năng đầu t phát triển sản xuất, giải quyết việc làm Nghiêm trọng hơn, là khi tranh chấp lao động tập thể
xảy ra ở những doanh nghiệp thiết yếu của nền kinh tế quốc dân hoặc an ninh
quốc phòng, trong một ngành hoặc một địa phơng, thì còn có thể ảnh hởng đến sự
phát triển và đời sống xã hội trong c¶ mét khu vùc, thËm chÝ cã thĨ ¶nh hëng đến toàn bộ nền kinh tế. Nếu không giải quyết kịp thời, những tranh chấp đó có thể
ảnh hởng tới an ninh công cộng và đời sống chính trị xã hội của quốc gia .

3. Phân loại tranh chấp lao động :


Sự phân loại tranh chấp lao động là nhằm ®Ĩ ®¸nh gi¸ ®óng thùc chÊt cđa tranh chÊp lao động trên cơ sở đó mà giải quyết chúng có hiệu quả .Tranh chấp lao
động có thể phân loại theo những tiêu chí sau :
3.1.
Căn cứ vào quy mô của tranh chÊp:
4
Theo ®iỊu 157 Bé lt lao ®éng : Tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp lao
động cá nhân giữa ngời lao động với ngời sử dụng lao động và tranh chấp lao
động tập thể giữa tập thể lao ®éng víi ngêi sư dơng lao ®éng .
Tranh chấp lao động cá nhân :
Tranh chấp lao động cá nhân là tranh chấp giữa cá nhân ngời lao ®éng víi ngêi sư dơng lao ®éng vỊ qun vµ lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lơng, thu
nhập và các điều kiện lao động khác, về thực hiện hợp đồng lao động và trong quá trình học nghề; về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc về trờng hợp
bị đơn phơng chấm dứt hợp đồng lao động; về bồi thờng thiệt hại cho ngêi sư dơng lao ®éng.
 Tranh chÊp lao ®éng tËp thể:
Tranh chấp lao động tập thể là tranh chấp giữa tËp thĨ lao ®éng víi ngêi sư dơng lao ®éng về quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lơng, thu nhập và
các điều kiện lao động khác; về thực hiện thoả ớc lao động tập thể; về quyền thành
lập, gia nhập, hoạt động công đoàn. 3.2
Căn cứ vào tính chất của tranh chấp:
Có thể phân làm hai loại đó là :Tranh chấp về quyền và tranh chấp về lợi ích. -Tranh chấp về quyền: là những tranh chÊp ph¸t sinh trong viƯc thùc hiƯn c¸c
qun, nghÜa vơ đã đợc quy định trong luật lao động, thoả ớc lao động tập thể, hợp
đồng lao động. - Tranh chấp về lợi ích là: những tranh chấp về quyền lợi cha đợc pháp luật
quy định hoặc để ngỏ, cha đợc các bên ghi nhận trong thoả ớc tập thể hoặc đã đợc thoả thuận trong thoả ớc nhng không còn phù hợp do các yếu tố phát sinh vào thời
điểm tranh chÊp vÝ dơ : tËp thĨ lao ®éng yêu cầu có tiền thởng cuối năm, yêu cầu tiền lơng cao hơn mức tiền lơng đã thoả thuận .
Ngoài hai cách phân loại chủ yếu trên, tranh chấp lao động còn có thể đợc
phân loại căn cứ vào nội dung tranh chÊp tranh chÊp vỊ tiỊn l¬ng, thêi gian làm
việc, kỷ luật lao động hoặc
quan hệ phát sinh tranh chấp tranh chấp trong
quan hệ lao động, trong quan hƯ häc nghỊ, trong quan hƯ b¶o hiĨm x· héi hc …
5
khu vùc tranh chÊp tranh chấp trong khu vực kinh tế nhà nớc, t nhân, có vốn đầu t nớc ngoài

4. Nguyên nhân phát sinh tranh chÊp lao ®éng: 4.1 Tõ phÝa ngêi lao ®éng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân loại tranh chấp lao động :

Tải bản đầy đủ ngay(16 tr)

×