1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học xã hội >
Tải bản đầy đủ - 16 (trang)
Nguyên nhân phát sinh tranh chấp lao động: 1 Từ phía ngời lao động Đình công:

Nguyên nhân phát sinh tranh chấp lao động: 1 Từ phía ngời lao động Đình công:

Tải bản đầy đủ - 16trang

khu vùc tranh chÊp tranh chÊp trong khu vùc kinh tế nhà nớc, t nhân, có vốn đầu t nớc ngoài

4. Nguyên nhân phát sinh tranh chấp lao động: 4.1 Từ phía ngời lao động
Tranh chấp lao động xảy ra thờng do các yêu cầu chính đáng của ngời lao động và những đòi hỏi công bằng với sức lao động mà họ bỏ ra cha đợc thoả đáng,
quyền lợi của họ không đợc đáp ứng. Và cũng một phần do trình độ văn hoá của ngời lao động còn rất hạn chế, đến quyền lợi của họ mà họ cũng không biết là
mình có quyền và nghĩa vụ gì, từ đó dẫn đến các tranh chấp xảy ra.
4.2Từ phía ngời sử dụng lao động Vì mục đích thu đợc nhiều lợi nhuận nên ngời sử dụng lao động tìm mọi
cách để tận dụng sức lao động của ngời lao động vợt quá giới hạn mà luật lao động quy định, từ đó làm ảnh hởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của
ngời lao động đây là nguyên nhân cơ bản .

5. Đình công:


Đình công có thể nói là luôn liên quan đến tranh chấp lao động, nó vừa là biểu hiện về mặt hình thức của tranh chấp lao động tập thể vừa là hậu quả của quá trình
giải quyết tranh chấp lao động không thành .
- Toà án nhân dân có quyền quyết định cuối cùng về những cuộc đình công và tranh lao động tập thể .
Việc giải quyết các cuộc đình công và các vụ án lao động do Uỷ ban Thờng vụ Quốc hội quy định
.
6
ii.Giải quyết tranh chấp lao động 1. Các nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động :
Thơng lợng trực tiếp và tự dàn xếp giữa các bên tại nơi phát sinh tranh chấp .
Nguyên tắc này vừa đảm bảo cho quyền và nghĩa vụ của các bên luôn phù hợp với điều kiện của họ, vừa ngăn ngừa những hậu quả xấu xảy ra do tranh chấp
lao động phát sinh. Thông qua hoà giải để giải quyết tranh chấp trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi
ích của hai bên, tôn trọng lợi ích chung của xã hội .
Nếu các bên đã thơng lợng không thành, và một trong hai bên, hoặc cả hai bên gửi đơn yêu cầu giải quyết thì cơ quan có thẩm quyền trớc hết phải hoà giải
tranh chấp giữa các bên . Giải quyết tranh chấp lao động công khai, khách quan, nhanh chóng, đúng
pháp luật .
Muốn giải quyết đợc nhanh chóng, muốn khôi phục, thừa nhận quyền và lợi ích hợp pháp của các bên và ổn định sản xuất thì cơ quan có thẩm quyền và lợi
ích hợp pháp của các bên và ổn định sản xuất thì cơ quan có thẩm quyền phải thật khách quan, công khai và đúng pháp luật. Pháp luật quy định thời hạn giải quyết
tranh chấp lao động ngắn hơn thời hạn giảI quyết số tranh chấp khác . Đảm bảo quyền tham gia của đại diện các bên trong quá trình giải quyết tranh
chấp lao động .
Đại diện của các bên thờng là ngời am hiểu pháp luật, hiểu điều kiện của các bên, từ đó có thể giúp cơ quan có thẩm quyền có phơng án giải quyết phù hợp .
2.Yêu cầu đối với giải quyết tranh chấp : Trong giải quyết tranh chấp cần phải đặc biệt tuân theo các yêu cầu sau:
-
Tôn trọng đề cao thơng lợng, hoà giải và quyền tự quyết của các bên trong khuôn khổ pháp luật và theo lợi ích của xã hội, cộng đồng .
-
Phải phù hợp với đặc điểm tâm lí, truyền thống dân tộc và tập quán lao động quốc tế .
7
3 .ý nghĩa của hoạt động giải quyết tranh chấp : - Giải quyết tranh chấp lao động là việc có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nó
nhằm duy trì và củng cố, đảm bảo sự hoà bình và ổn định trong quan hệ lao động.
- Giải quyết tranh chấp lao động giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong quan hệ lao động, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho ngời lao động
làm việc nhiều hơn kết quả lao động tốt hơn, động viên khuyến khích sản xuất phát triển.Từ đó giúp cho các doanh nghiệp phát triển ổn định dẫn đến đất nớc có
một nền kinh tế bền vững. - Và việc giải quyết tranh chấp lao động còn góp phần hoàn thiện pháp luật,
nhằm bảo đảm các quy phạm pháp luật đợc áp dụng một cách thống nhất và đúng đắn trên thực tế trong mọi thời điểm trên cả nớc.
4 . Các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động :
4.1 Hội đồng hoà giải lao động cơ sở hoặc hoà giải viên của cơ quan lao động cấp huyện .
Hội đồng hoà giải lao động cơ sở đợc thành lập ở các doanh nghiệp sử dụng
thờng xuyên từ 10 lao động trở lên . Hoà giải viên của cơ quan lao động cấp huyện hoà giải các tranh chấp lao động xảy ra ở những doanh nghiệp sử dụng thờng
xuyên dới 10 lao động .

4.2 Hội đồng trọng tài lao ®éng cÊp tØnh :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nguyên nhân phát sinh tranh chấp lao động: 1 Từ phía ngời lao động Đình công:

Tải bản đầy đủ ngay(16 tr)

×