Tải bản đầy đủ - 75 (trang)
Mục đích và nhiệm vụ của luận văn - Mục đích của luận văn Tình hình nghiên cứu

Mục đích và nhiệm vụ của luận văn - Mục đích của luận văn Tình hình nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 75trang

quy định về khiếu nại, giải quyết khiếu nại còn có những hạn chế và đã bộc lộ nhiều bất cập như quy định chưa rõ ràng về thẩm quyền, thủ tục trong giải
quyết khiếu nại dẫn đến tình trạng đùn đẩy, né tránh không giải quyết dẫn đến không đáp ứng yêu cầu thực tiễn vì vậy để khắc phục nguyên nhân trên, Luật
Khiếu nại đã đang được xây dựng nhằm phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục cơ bản những bất cập, hạn chế của các quy định pháp
luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đang được đặt ra hiện nay. Một số vấn đề lý luận về vai trò của các cơ quan thanh tra cũng cần tiếp tục được làm
rõ. Do đó việc nghiên cứu để khẳng định vai trò của các cơ quan thanh tra nhà nước trong việc giải quyết các khiếu nại hành chính là cần thiết.

2. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn - Mục đích của luận văn


Luận văn luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn để xác định vai trò của các cơ quan thanh tra nhà nước trong việc giải quyết khiếu nại hành chính.
Đề xuất những giải pháp nâng cao hơn nữa vai trò của các cơ quan thanh tra nhà nước trong giải quyết khiếu nại hành chính thơng qua việc đổi
mới hoạt động thanh tra, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính.
- Nhiệm vụ của luận văn Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn xác định vai trò của các cơ quan
thanh tra nhà nước trong giải quyết khiếu nại hành chính. Đánh giá thực trạng việc thực hiện vai trò thơng qua nhiệm vụ của các
cơ quan thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính. Đề xuất các giải pháp nâng cao hơn nữa vai trò của các cơ quan thanh
tra trong giải quyết khiếu nại hành chính.

3. Tình hình nghiên cứu


- Tình hình nghiên cứu trong nước
3
Từ trước tới nay đã có một số đề tài khoa học và luận văn tốt nghiệp cử nhân, thạc sỹ nghiên cứu ở mức độ nhất định về vai trò của các cơ quan
thanh tra nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; nghiên cứu những quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Ví dụ: Nghiên cứu việc giải
quyết khiếu nại của cơng dân trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước, trong đó có các cơ quan thanh tra nhà nước khi thiết lập Tòa án hành
chính ở Việt Nam; nghiên cứu về việc cải cách thủ tục hành chính trong tổ chức tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan thanh tra
nhà nước, các cơ quan hành chính nhà nước; nghiên cứu các quy định của pháp luật về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân, phát hiện những quy định
bất hợp lý, chưa phù hợp để từ đó đề xuất phương hướng hoàn thiện các quy định pháp luật về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân trong điều kiện xây
dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam…, đặc biệt đã có đề tài nghiên cứu về vai trò của các cơ quan thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính, tuy
nhiên những đề tài này nghiên cứu khi chưa sửa đổi Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004, 2005 và tiến tới là dự thảo Luật Khiếu nại đang được triển khai. Vì
vậy có những quy định mới theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và dự thảo Luật Khiếu nại mới chưa được đề cập và nghiên
cứu. - Các đề tài luận văn đã được nghiên cứu
+ Việc giải quyết khiếu nại của công dân trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước khi tòa án hành chính được thành lập. Đề tài cấp Bộ,
chủ nhiệm đồng chí Lê Đình Đấu Vụ trưởng Vụ xét khiếu tố Thanh tra Nhà nước, nghiệm thu năm 1996
+ Cải cách thủ tục hành chính trong tổ chức tiếp cơng dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đề tài cấp Bộ, chủ nhiệm đồng chí Lê Đình Đấu Vụ trưởng
Vụ xét khiếu tố Thanh tra Nhà nước, nghiệm thu năm 1999.
4
+ Đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra theo hướng đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước. Đề tài cấp Bộ, chủ nhiệm đồng chí Trần Đức
Lượng, Vụ trưởng Vụ thanh tra kinh tế II Thanh tra Nhà nước, nghiệm thu năm 1996.
+ Hoàn thiện cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và chống tham nhũng. Đề tài nhánh
của đề tài độc lập cấp Nhà nước: Hoàn thiện cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. chủ nhiệm đề tài: Phạm Văn
Khanh, Tổng Biên tập Tạp chí thanh tra, nghiệm thu năm 2002. + Hoàn thiện pháp luật về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân trong
điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay. Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ luật học; Mã số: 5.05.01 – Thạc sỹ Mai Thị Chung.
+ Một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ luật học – Thạc sỹ
Phạm Văn Long. + Hoàn thiện sự điều chỉnh pháp luật về thẩm quyền và thủ tục giải
quyết khiếu nại, tố cáo ở Việt Nam Luận văn Thạc sỹ luật học, Mã số 601.01 – Ngô Mạnh Toan

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục đích và nhiệm vụ của luận văn - Mục đích của luận văn Tình hình nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(75 tr)

×