Tải bản đầy đủ - 75 (trang)
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu Những nội dung mới của luận văn

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu Những nội dung mới của luận văn

Tải bản đầy đủ - 75trang

+ Đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra theo hướng đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước. Đề tài cấp Bộ, chủ nhiệm đồng chí Trần Đức
Lượng, Vụ trưởng Vụ thanh tra kinh tế II Thanh tra Nhà nước, nghiệm thu năm 1996.
+ Hoàn thiện cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và chống tham nhũng. Đề tài nhánh
của đề tài độc lập cấp Nhà nước: Hoàn thiện cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. chủ nhiệm đề tài: Phạm Văn
Khanh, Tổng Biên tập Tạp chí thanh tra, nghiệm thu năm 2002. + Hoàn thiện pháp luật về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân trong
điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay. Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ luật học; Mã số: 5.05.01 – Thạc sỹ Mai Thị Chung.
+ Một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ luật học – Thạc sỹ
Phạm Văn Long. + Hoàn thiện sự điều chỉnh pháp luật về thẩm quyền và thủ tục giải
quyết khiếu nại, tố cáo ở Việt Nam Luận văn Thạc sỹ luật học, Mã số 601.01 – Ngô Mạnh Toan

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu


- Nghiên cứu vai trò của các cơ quan thanh tra nhà nước trong giải quyết khiếu nại hành chính, là nghiên cứu vai trò của Thanh tra Chính phủ,
thanh tra cấp tỉnh, cấp huyện, cấp Bộ, cấp sở trong giải quyết các khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính
nhà nước, cơng chức trong cơ quan hành chính nhà nước. - Nghiên cứu những vấn đề lý luận về vai trò của các cơ quan thanh tra
nhà nước trong giải quyết khiếu nại hành chính thể hiện trong các văn kiện của Đảng, quy định của các văn bản pháp luật của Nhà nước; qua thực tiễn
5
công tác giải quyết khiếu nại hành chính của các cơ quan thanh tra trên phạm vi cả nước, trong thời gian từ năm 1998 đến nay kể từ khi có Luật Khiếu nại,
tố cáo - Giới hạn nghiên cứu vai trò của các cơ quan thanh tra nhà nước trong
việc giải quyết các khiếu nại hành chính trong giai đoạn giải quyết ở các cơ quan hành chính nhà nước, còn việc giải quyết trong giai đoạn xét xử tại tòa
án khơng đề cập đến.

5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu


- Việc nghiên cứu đề tài dựa trên phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử chủ nghĩa Mác – Lênin, đồng thời dựa trên trên quan điểm của
Đảng và Nhà nước ta về Nhà nước và pháp luật; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhà nước của dân, do dân và vì dân.
- Vận dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, điều tra xã hội học, tổng kết thực tiễn để xem xét, giải quyết các vấn đề cụ thể về lý luận và
thực tiễn.

6. Những nội dung mới của luận văn


Trong thời gian vừa qua đã có một số đề tài, luận văn nghiên cứu về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thanh tra trong
công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, về công tác thanh tra. Nhưng thông qua việc nghiên cứu đề tài này, tác giả mong muốn đưa ra những kết luận khoa
học về vai trò của cơ quan thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính dựa trên những văn bản ra đời sau Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998 đó là Luật sửa
đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004, 2005, dự thảo gần đây đang được Quốc hội thảo luận là Luật Khiếu nại tách ra từ Luật
Khiếu nại, tố cáo và thực tiễn về vai trò của các cơ quan thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính những năm qua. Từ đó, đề xuất những kiến nghị
nhằm khẳng định và nâng cao hơn nữa vai trò của các cơ quan này trong giải
6
quyết khiếu nại hành chính đổi mới về tổ chức, phương pháp chỉ đạo điều hành trong giải quyết khiếu nại hành chính; sửa đổi, bổ sung, các quy định
pháp luật cho phù hợp.

7. Kết cấu của luận văn


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu Những nội dung mới của luận văn

Tải bản đầy đủ ngay(75 tr)

×