Tải bản đầy đủ - 75 (trang)
Khái quát về cơ quan thanh tra

Khái quát về cơ quan thanh tra

Tải bản đầy đủ - 75trang

Như vậy, tùy thuộc vào việc xác định vai trò của một chủ thể hay của một sự vật mà cách thức tiếp cận vai trò có sự khác nhau. Xem xét vai trò
của một sự vật được hiểu là ý nghĩa, tầm quan trọng của sự vật đó. Xem xét vai trò của một chủ thể được xem xét từ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn của cá nhân hoặc một tổ chức. Do đó, vai trò của cơ quan thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính được thể hiện thơng qua việc cơ quan thanh
tra thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại hành chính. Điều này cũng có ý nghĩa là cơ sở để xác định
vai trò của cơ quan thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính là chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan thanh tra trong giải quyết khiếu nại
hành chính.

1.3.1. Khái quát về cơ quan thanh tra


Cơ quan nhà nước là một bộ phận cấu thành bộ máy nhà nước. Đó là tổ chức nhà nước có tính độc lập tương đối, có thẩm quyền và thành lập theo
quy định của pháp luật, nhân danh nhà nước thực hiện nhiệm vụ và chức năng nhà nước bằng những hình thức và phương pháp đặc thù. Nhìn tổng quát bộ
máy nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức thành bốn phân hệ: các cơ quan quyền lực nhà nướccác cơ quan đại diện, cơ quan hành pháp, cơ
quan xét xử và các cơ quan kiểm sát. Cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoạt động quản lý hành chính nhà nước ở mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
Cơ quan hành chính nhà nước còn được gọi là cơ quan chấp hành của cơ quan quyền lực nhà nước và là cơ quan hành chính nhà nước. Cơ quan hành chính
nhà nước cao nhất ở nước ta theo Hiến pháp 1992 là Chính phủ, đứng đầu là Thủ tướng Chính phủ. Các cơ quan hành chính nhà nước khác ở trung ương
chịu trách nhiệm quản lý thống nhất các ngành, các lĩnh vực khác nhau trong phạm vi cả nước là các Bộ, Cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; cơ
14
quan hành chính ở địa phương có vai trò quản lý hành chính ở địa phương và trực thuộc Chính phủ là Ủy ban nhân dân các cấp.
Thanh tra là một khâu trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Hoạt động thanh tra nhằm kiểm soát hữu hiệu việc thực thi quyền lực nhà
nước trong lĩnh vực hành pháp. Từ yêu cầu phải có hoạt động thanh tra dẫn đến hình thành các tổ chức thanh tra là một nhu cầu tất yếu của quá trình quản
lý nhà nước. Ngay sau khi thành lập nước Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh ban hành Sắc lệnh 64SL ngày 23111945 thiết lập Ban thanh tra đặc biệt,
đây là cơ sở đầu tiên đặt nền móng cho việc hình thành hệ thống tổ chức thanh tra. Trải qua các thời kỳ lịch sử cùng với sự chuyển đổi cơ chế quản lý,
hoạt động thanh tra cũng được thay đổi theo, năm 1990 Pháp lệnh thanh tra được Hội đồng nhà nước thông qua ngày 2931990; sự ra đời của Tòa hành
chính năm 1996 và Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998 sửa đổi, bổ sung năm 2004 và 2005; Luật Thanh tra năm 2004; tiếp theo là Luật Tố tụng hành
chính năm 2010 và đặc biệt là Luật Thanh tra năm 2010 ra đời thay thế Luật Thanh tra năm 2004. Qua các thời kỳ lịch sử thì tổ chức thanh tra nhà nước
vẫn luôn được khẳng định là một bộ phận của bộ máy hành chính Nhà nước, có nhiệm vụ giúp cơ quan quản lý nhà nước quản lý công tác thanh tra và
thực hiện quyền thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, xem xét giải quyết các khiếu nại, tố cáo trong phạm vi thẩm quyền quản lý nhà nước của
thủ trưởng cùng cấp. Xuất phát từ vị trí của cơ quan thanh tra trong tổng thể bộ máy nhà
nước, cơ cấu tổ chức của cơ quan Thanh tra Nhà nước gồm: Ở Trung ương có: Thanh tra Chính phủ; Thanh tra Bộ và cơ quan ngang
Bộ; ở địa phương có: Thanh tra Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thanh tra Sở, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc Tỉnh.
15
Ngoài ra, theo quy định của Luật Thanh tra năm 2010 còn có các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan thanh tra.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khái quát về cơ quan thanh tra

Tải bản đầy đủ ngay(75 tr)

×