1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 122 (trang)
Dự án đầu t vai trò của dự án trong quản lý đầu t xây dựng.

Dự án đầu t vai trò của dự án trong quản lý đầu t xây dựng.

Tải bản đầy đủ - 122trang

1. Dự án đầu t vai trò của dự án trong quản lý đầu t xây dựng.


Dự án đầu t theo nghị định 52CP ngày 08071999 quy chế quản lý đầu t và xây dựng đợc định nghĩa nh sau:
Dự án đầu t là một tập hợp những đề xuất bỏ vốn để tạo mới, mở rộng hay cải tạo những đối tợng nhất định. Nhằm tăng trởng về số lợng
hoặc duy trì cải tiến nâng cao chất lợng của sản phẩm hoặc dịch vụ trong khoảng thời gian xác định Chỉ bao gồm hoạt động đầu t trực tiếp.
Vai trò của dự án trong quant quản
lý đầu t xây dựng. Dự án đầu t là biểu hiện cụ thể của một hoạt động đầu t, trong đó chỉ
rõ lý do, nội dung, hiệu quả, giai đoạn hình thức thực hiện. Do đó là cơ sở cụ thể để quản lý đầu t xây dựng.
Dự án đầu t là căn cứ quan trọng nhất để quyết định sự bỏ vốn đầu t của chủ đầu t.
Dự án đầu t là phơng tiện để tìm đối tác trong và ngoài nớc liên doanh bỏ vốn đầu t.
Dự án đầu t là phơng tiện thuyết phục các tổ chức tài chính tiền tệ trong và ngoài nớc tài trợ hoặc cho vay vốn.
Dự án đầu t là cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện đầu t, theo dõi, đôn đốc của quá trình thực hiện và kiểm tra quá trình thực hiện của dự án.
Dự án đầu t là văn bản để các cơ quan quản lý nhà nớc xem xét, phê duyệt, cấp giấy phép đầu t.
Dự án đầu t là căn cứ quan trọng để theo dõi, đánh giá và có điều chỉnh kịp thời những tồn tại và vớng mắc trong quá trình thực hiện và khai
thác công trình. Dự án đầu t là căn cứ quan trọng để xem xét xử lý hài hoà mối quan
hệ về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các liên doanh, giữa các liên doanh và nhà nớc Việt Nam, và đây cũng là cơ sở pháp lý để xét xử khi có tranh chấp
giữa các bên tham gia liên doanh.
Dự án đầu t còn là căn cứ quan trọng để xây dựng hợp đồng liên doanh, soạn thảo điều lệ của xí nghiệp liên doanh.
Kết luận
Với những vai trò quan trọng nh vậy cho nên không thể coi việc xây dựng một dự án đầu t LCKTKT là một việc làm chiếu lệ để tìm đối tác, để
xin cấp vốn, vay vốn, xin giấy phép mà phải coi là một công việc quan trong, nghiêm túc bởi nó xác định quyền lợi, nghĩa vụ của chính bản thân
các đơn vị lập dự án trớc đối tác nớc ngoài, trớc nhà nớc và nhân dân.
Các yêu cầu đối với dự án đầu t. Tính khoa học và hệ thống: Để đảm bảo tính này của dự án thì chủ
nhân của nó phải có quá trình nghiên cứu tỷ mỉ và kỹ càng, tính toán chinh xác từng nội dung cđa tõng dù ¸n. NhiỊu néi dung rÊt phøc tạp nh phân tích
tài chính, phân tích nội dung kỹ thuật của dự án, xây dựng tiến độ sử dụng
2
vốn... rất cần sự t vấn của các cơ quan chuyên môn làm dịch vụ đầu t giúp đỡ.
Hiện nay trong thực tế, một số dự án vì mục đích cá nhân, hoặc một số tập thể muốn dự đợc chấp thuận và Cốt tìm đợc đối tác đầu t, nên
trong quá trình thực hiện các nội dung của dự án đã đa vào những số liệu thông tin không chính x¸c, thËm chÝ tù nghÜ ra sè liƯu cho khíp cho đẹp các
kết quả. Hậu quả rất nhiều dự án gặp khó khăn hoặc thất bảitong quá trình thực hiện.
Tính pháp lý: Dự án muốn đợc nhà nớc cấp giấy phép thì trớc hết dự án không chứa đựng những điều trái với luật và chính sách của nhà nớc và
tiếp nhận đầu t nớc ngoài. Muốn vậy xây dựng dự án phải trớc tiên nghiên cứu thật tỉ mỉ những vấn đề mang tính chất pháp lý có liên quan.

2. Giới thiệu về dự án đầu t xây dựng.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dự án đầu t vai trò của dự án trong quản lý đầu t xây dựng.

Tải bản đầy đủ ngay(122 tr)

×