1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 122 (trang)
Xác định vốn đầu t cho dự án.

Xác định vốn đầu t cho dự án.

Tải bản đầy đủ - 122trang

-Mối quan hệ và trách nhiệm cung cấp tài liệu, thẩm định phê duyệt dự án đầu t trong giai đoạn lập dự án.
-Mối quan hệ trách nhiệm, phối hợp, trợ giúp, kiểm tra, giám sát giai đoạn thực hiện đầu t.
-Mối quan hệ trách nhiệm trong giai đoạn quyết toán. -Mối quan hệ trách nhiệm trong giai đoạn vận hành.
II.Phơng pháp đánh giá hiệu quả tài chính, an toàn tài chính và độ nhạy của tài chính cho dự án.
Phân tích tài chính là đứng trên góc độ của chủ đầu t nghĩa là lợi nhuận tối đa và an toàn tài chính là quá trình tính toán với giá trị tài chính.

1. Nội dung phân tích tài chính dự án đầu t


Việc phân tích dự án sẽ cho biết nguồn vốn đầu t của Dự án, sự vận động của dòng tiền tệ trong cả đời dự án. Nhờ đó ớc lợng đựoc lợi nhuận
cho tầng năm trong quá trình vận hành dự án, việc phân tích còn cho biết ớc lợng ảnh hởng của các yếu tố đầu vào, yếu tố đầu ra khi các yếu tố này thay
đổinh: giá các nguyên vật liệu thay đổi, giá bán sản phẩm thay đổi. Cuối cùng phân tích tài chính, dự án sẽ cho biết mức độ đóng góp của dự án.

1.1. Xác định vốn đầu t cho dự án.


Vốn cố định của dự án. + Vốn xây lắp:
- Chi phí san lấp mặt bằng. - Các chi phí xây dựng phần võ kiến trúc các hạng mục công trình
chính. - Chi phí xây dựng các hạng mục khác Nếu có.
- Chi phí xây dựng hệthống cấp điện nớc trong nhà. - Chi phí lắp đặt thiết bÞ.
+ Vèn thiÕt bÞ gåm cã: - Vèn chi phÝ mua sắm.
- Chi phí vận chuyển. - Chi phí bảo quản thiết bị cho đến khi đa vào lắp đặt.
+ Vốn kiến thiết cơ bản khác: Bao gồm các chi phí: - Chi phí thuê đất trong thời gian xây dựng.
- Chi phí cho điều tra, khảo sát lập dự án, thiết kế công trình. - Chi phí quản lý điều hành dự án.
- Chi phí khởi công, nghiệm thu bàn giao, khánh thành. + Vốn dự phòng: Đợc tính 10 V
xl
+ V
tb
+ CP
k
. Vốn lu động cho dự án:
+ Vốn sản xuất gồm có: - Dự trữ vật liệu.
- Điện nớc, tiền lơng ứng trớc. - Nhiên liệu phụ tùng.
9
- Vốn lu động. - Sản phẩm dở dang, tồn kho.
- Hàng bán chịu. - Vốn bằng tiền.
- Chi phí tiếp thị. - Kế hoạch lu động vốn: Dựa vào tiến độ xây dựng công trình và tiến
độ thực hiện dự án. + Nguồn vốn: Dự án đầu t có thể đợc đầu t từ một hay nhiều nguồn
vốn nh: - Vốn góp.
- Vốn vay ngắn hạn. - Vốn vay trung hạn.
- Vốn vay dài hạn. - Vốn ngân sách cÊp.
- Vèn vay trong níc. - Vèn vay ngoµi níc.
TÝnh lãi trong thời gian xây dựng công trình, ngay trong khi còn
đang xây dựng công trình, dự án cha phải trả nợ, vốn vay nhà nớc phải chịu lãi do số vốn vay xây dựng công trình sinh ra. Số lãi vay này đợc coi nh
một khoản chênh lệch giữa vốn tích luỹ với vốn gốc. 1.2. Xác định chi phÝ trong thêi gian vËn hµnh.
Chi phÝ vËn hµnh cho dự án gồm: Chi phí bảo dỡng, sửa chữa thờng xuyên, chi phí sử dụng điện nớc, chi phí trả lơng cho bộ máy vận hành dự
án, chi phí quản lý hành chính, chi phí bảo hiểm tài sản, chi phí khác, chi phí khấu hao, chi phí đầu t thay thế, thuế phải nộp Thuế đất, thuế môn bài,
thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp. 1.3. Xác định doanh thu cho dự án.
- Doanh thu cho sản xuất kinh doanh hoặc dịch vụ. - Giá trị thu hồi tài sản.
Doanh thu= giá dự kiến x Sản lơng tiêu thụ Lợi nhuận= doanh thu chi phí
Lợi nhuận thuần= doanh thu chi phí thuế

1.4. Phân tích độ an toàn tài chính. 1.5. Phântích độ nhạy của dự ¸n.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xác định vốn đầu t cho dự án.

Tải bản đầy đủ ngay(122 tr)

×