1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 122 (trang)
Phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội dự án đầu t .

Phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội dự án đầu t .

Tải bản đầy đủ - 122trang

5. Phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội dự án đầu t .


Phân tích hiệu quả kinh tế xã hội có một số điểm khác với phân tích tài chính do đứng trên quan điểm lợi ích khác nhau. Khi phân tích hiệu quả
kinh tế xã hội thờng dùng giá trị kinh tế là giá trị thị trờng và đợc làm giảm bớt các ảnh hởng của các nhân tố nh quy luật cung cầu các khoản bù
giá, các biện pháp quản lý giá của nhà nớc đến giá của hàng hoá làm cho giá cả hàng hoá không phản ánh đúng giá trị thực của hàng hoá. ở đây có
thể có các phơng pháp sau: 5.1. Phơng pháp phân tích hiệu quả kinh tế xã hội dựa trên các chỉ tiêu
tơng tự nh phân tích hiệu quả tài chính nhng dùng giá trị kinh tế để tính toán.
ở trờng hợp này khi áp dụng nhóm chỉ tiêu động thì sẽ dùng các chỉ tiêu NPW và IRR
...
trong đó, khi tính toán các chi phí doanh thu cần chú ý:
-Giá để tính toán các doanh thu phụ thuộc vào từng loại, nhng bao giờ cũng phải có các khoản thuế cộng thêm vào giá.
-Về chi phí tất cả các khoản thuế phải nộp sẽ đợc loại bỏ và không coi là chi phí xã hội.
Tóm lại: Khi mà cộng đồng có lợi ích thì lợi ích xuất hiện này thờng dùng cho các dự án sản xuất kinh doanh có qui mô lớn, có tầm quan trọng
đặc biệt đối với nền kinh tế quốc dân hoặc dùng để phân tích hiệu quả kinh tế xã hội cho những dự án phục vụ công ích.
5.2.Phơng pháp phân tích hiệu quả kinh tế xã hội theo những chỉ tiêu
dẫn xuất đơn giản.
Trong trờng hợp này ngời ta chỉ tính toán và phân tích những chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh tế xã hội đơn giản bao gồm:
5.2.1.Tổng giá trị sản phẩm gia tăng hàng năm do dự án tạo ra KH: Gt
Gtnăm=Doanh thu năm-Chi phí đầu vào cho các yếu tố vật chấtlà động vật, vật hoá.
Gtnăm càng lớn thì hiệu quả kinh tế càng cao. 5.2.2.Tổng giá trị sản phẩm thuần tuý gia tăng cả đời dự ánG
G=

n
Gt
1
n: Tuổi thọ của dự án 5.2.3. Giá trị sản phẩm thuần tuý gia tăng bình quân hàng nămGbq.
Gbq=
n G
5.2.4. Giá trị sản phẩm gia tăng tính cho một đồng vốn của dự ánKH:Ht.
Ht=
Vda Gbq
16
Trị số Ht cho chúng ta biết rằng cứ một đồng vốn đầu vào dự án đang xét tạo ra cho xã hội bao nhiêu đồng. Ht: cangf lớn thì cho hiệu quả
kinh tế xã hội càng cao và ngợc lại. 5.2.5. Số vốn của dự án tính cho một đồng giá trị sản phẩm gia
tăngH t.
H t=
Gbp Vda
ở nhiều nớc, ngời ta phải tìm trớc những ngỡng H t và có những qui
định cụ thể về cách chuyển đổi của các ngỡng này, nếu đầu t vào đô thị, vùng giàu có, thì cứ tạo ra 1,5 đồng ở các vùng này thì chỉ tơng đơng với
một đồng vốn ở vùng chậm phát triển.
5.2.6. Thu hút lao động vào làm việc cho dự án. Dự án có thu hút nhiều lao động thì nạn thất nghiệp sẽ giảm đi. Chỉ
tiêu này sẽ đợc xem xét qua một số dạng: Tổng số lao động đợc thu hút vào làm việc trong dự án. Chỉ tiêu
này lớn thì hiệu quả kinh tế xã hội cao. ở nớc ta gắn chỉ tiêu này vào chế độ u đãi đầu t.
Tỉ số giữa lao động đợc thu hút vào dự án và số vốn của dự án.
Vda Số
Ld Số
chỉ tiêu này càng cao thì hiệu quả kinh tế xã hội càng lớn. Thu nhập của những ngời lao động, chỉ tiêu này phản ánh mức thu
nhập tiền thởng và phụ cấp khác nếu có tính cho một ngời trong một tháng hoặc một năm. Nếu chỉ tiêu này càng lớn thì hiệu quả về mặt xã hội càng
cao. Chỉ tiêu này có ý nghĩa là nhà nớc kiểm soát và bảo hộ đợc quyền lợi ngời lao động và thực hiện chính sách thuế thu nhập.
5.2.7. Thu nhập ngoại tệ do dự án tạo ra gồm: Tổng doanh thu ngoại tệ cho từng năm của cả đời dự án.
Tỉ lệ giữa doanh thu tính bằng ngoại tƯ so víi vèn dù ¸n. TØ lƯ tÝnh b»ng ngoại tệ= doanh thungoại tệ-chi phíngoại tệ
Khả năng thu nhập ngoại tệ đối với dự án sản xuất hàng xuất khẩu. Lợi nhuận ròng tính theo ngoại tệ.
n dự
của vốn
tệ i
ngo theo
tính ròng
nhuận lợi
á ạ
đây là chỉ tiêu cơ bản nhất để đánh giá về mặt định lợng của hiệu quả kinh tế xã hội, ngoài ra nó còn thúc ®Èy nỊn kinh tÕ cđa ®Êt níc hoµ nhËp
víi nỊn kinh tế nớc ngoài, có nguồn ngoại tệ để tiếp xúc đầu t mỏ rộng kinh doanh.
5.2.8. Các hiệu quả khác. Góp phần làm thay đổi cơ cấu kinh tế, của vùng có dự án.
Góp phần phân bổ lại lực lợng sản xuất theo chiều vùng lãnh thổ,
theo xu hớng tích cực có lợi. Góp phần kích thích nhiều nghành kinh tế hay dự án khác phát
triển theo khả năng cạnh tranh. 17
Góp phần thực hiện tốt công trình mục tiêu của nhà nớc xoá đói, giảm nghèo, phủ xanh đất trống đồi trọc, đẩy mạnh phát triển giáo dục.
Các chỉ tiêu về môi trờng: - Các chỉ tiêu tích cực cải thiện môi sinh, bảo vệ tài nguyên, sức
khoẻ, tăng cờng diện tích cây xanh, vẻ đẹp cảnh quan. - Các chỉ tiêu tiêu cực: Ô nhiễm môi trờng, phá huỷ cân bằng sinh
thái, giảm diện tích đất đai nông nghiệp, phá huỷ tài nguyên. - Các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế hay thiệt hại kinh tế do tác động môi
trờng gây nên.
18
Phần II
Lập dự án đầu t cải tạo trung tâm văn hoá và giả trí tháp nớc cổ khu vực phố cổ
trung tâm thủ đô hà nội
Chơng I căn cứ để xác định sự cần thiết phải đầu t
I. Căn cứ pháp lý để hình thành dự án Để lập dự án khả thi dựa trên các căn cứ pháp lý sau:
- Luật khuyến khích đầu t trong nớc sửa đổi đợc Quốc Hội thông qua ngày 20051998.
-Nghị định số 521999NĐ-CP ngày 08071999 của chính phủvề việc ban hành qui chế quản lí đầu t và xây dựng.
- Nghị định số 122000NĐ-CP ngày 05052000 của chÝnh phđ vỊ viƯc sưa ®ỉi bỉ sung mét sè điều của qui chế quản lí đầu t và xây dựng.
- Quyết định số 142000QĐ-BXD ngày 20072000 của bộ Xây dựngvề việc ban hành định mức chi phí t vấn đầu t và xây dựng.
- Thông t số 061999TT-BKH ngày 24111999 hớng dẫn về nội dung tổng mức đầu t, hồ sơ thẩm định, dự án đầu t và báo cáo đầu t.
- Thông t số 072000TT-BKH ngày 03072000 híng dÉn sưa ®ỉi, bỉ sung mét sè néi dung thông t số 061999TT-BKH ngày 24111999 của
bộ Kế hoạch và ®Çu t. Híng dÉn vỊ néi dung tỉng møc ®Çu t, hồ sơ thẩm định dự án đầu t và báo cáo đầu t.
- Căn cứ các văn bản khác có liên quan. II. Các điều kiện tự nhiên và tài nguyên, kinh tế x hội
ã liên quan đến dự án phân tích những khó khăn và
thuận lợi.

1. Điều kiƯn tù nhiªn.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội dự án đầu t .

Tải bản đầy đủ ngay(122 tr)

×