1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 122 (trang)
Thời hạn khởi công muộn nhất và thời hạn hoàn thành muộn nhất. Dự trù kinh phí cho ban quản lý dự án.

Thời hạn khởi công muộn nhất và thời hạn hoàn thành muộn nhất. Dự trù kinh phí cho ban quản lý dự án.

Tải bản đầy đủ - 122trang

26 Mức đóng góp cho ngân sách bình quân
nghìn đồng
318.791 27 Tỷ lệ giữa mức đóng góp ngân sách nhà nớc
hàng năm so với vốn đầu t 16,6
Chơng IX Các mốc thời gian chính thực hiện đầu t, xác
định chủ đầu t 1. Tiến độ thực hiện.
Dự kiến cải tạo tháp nớc cổ Hàng Đậu thành một khu trung tâm vui chơi giải trí đợc tiến hành vào tháng 6 năm 2000.
-Chuẩn bị đầu t : 2-62001
-Chuẩn bị xây dựng : 72001
-Xây dựng công trình: 82001 102001 -Mua sắm thiết bị+ lắp đặt thiết bị 112001-122001
-Bắt đầu hoạt động trớc khi khai trơng:122001 Hoàn thành :cuối tháng 122001
-Bắt đầu hoạt động :12002

2. Thời hạn khởi công muộn nhất và thời hạn hoàn thành muộn nhất.


Thời hạn khởi công muộn nhất cuối tháng 72001. Thời hạn hoàn thành muộn nhất là cuối 12002.

3. Xác định chủ đầu t của dự án.


-Tên chủ đầu t: Công ty kinh doanh nớc sạch Hà Nội. -Ngời đại diện hợp pháp: Bùi Văn Mật.
-Chức vụ: Giám đốc. -Địa chỉ: 44 đờng Yên Phụ Hà Nội.
123
Chơng X. Hình thức quản lý thực hiện dự án, mối quan hệ
trách nhiệm của các cơ quan liên quan đến dự án.
I. Hình thức quản lý thực hiện dự án.
1. Các hình thức thực hiện dự án dựa trên lý thuyết. 1.1 Hình thức đầu t trực tiếp quản lý thực hiện khai thác.
-Theo hình thức này chủ đầu t tổ chức tuyển chọn thầu và trực tiếp ký kết hợp đồng với một số tổ chức t vấn để thực hiện công tác khảo sát, thiết kế
công trình, lập hồ sơ mời thầu và tổ chức đấu thầu và chọn thầu. Sau khi đấu thầu xây lắp chủ đầu t ký kết hợp đồng với tổ chức xây dựng trúng thầu để tiến
hành xây dựng, còn những ai giám sát, quản lý công trình thi công vẫn cho tổ chức t vấn đã đợc chọn đảm nhiệm.

1.2. Hình thức chủ nhiệm điều hành dự án.


Theo hình thức này chủ đầu t tổ chức tuyển chọn và trình cấp có thẩm quyền quyết định một tổ chức t vấn thay mặt làm chủ nhiệm điều hành dự án
đến khâu xây dựng xong công trình và đa vào sử dụng. Chủ dự án đứng ra giao dịch, ký kết hợp đồng với các tổ chức kiểm soát thiết kế, cung ứng vật t thiết
bị, tổ chức xây lắp để thực hiện dự án và chịu trách nhiệm giám sát quản lý toàn bộ quá trình thực hiện dự án. Hình thức này đợc áp dụng trong các dự án
lớn, phức tạp. 1.3. Hình thức chìa khoá trao tay.
Theo hình thức này, chủ đầu t tổ chức đấu thầu dự án để chọn một tổng thầu thực hiện toàn bộ các giai đoạn thực hiện dự án thiết kế, mua sắm vật t
thiết bị, xây lắp công trình chủ đầu t chỉ trình duyệt, thiết kế kû tht, TDT, nghiƯm thu vµ nhËn bµn giao khi dự án hoàn thành và đa vào khai thác sử
dụng. Tổng thầu xây dựng này có thể giao thầu lại một số công việc cho các thầu phụ. Hình thức này thờng dùng cho các công trình hạ tầng nhà ở, công
trình dân dụng và công trình sản xuất kinh doanh, hoặc công trình đợc cấp có thẩm quyền cho phép.

1.4. Hình thức tự làm.


Theo hình thức này, chủ đầu t sử dụng lực lợng xây dựng của mình để thực hiện khối lợng công việc xây lắp công trình. Hình thức chỉ áp dụng với
công trình sửa chữa, cải tạo quy mô nhỏ, công trình tự đầu t xây dựng cơ sở vật chất kỷ thuật của các doanh nghiệp xây dựng, kể cả sản phẩm xây dựng do
doanh nghiệp tự đầu t.
124
2. Lựa chọn hình thức quản lý thực hiện dự án phù hợp với dự án xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng cùng công nghiệp sản xuất.
Căn cứ vào yêu cầu của pháp luật, nhà nớc về đầu t xây dựng và quản lý khai thác mạng kỷ thuật sau khi dự án đợc phê duyệt, áp dụng hình thức chủ
đầu t trực tiếp quản lý dự án.

3. Dự trù kinh phí cho ban quản lý dự án.


II. Mối quan hệ trách nhiệm của các cơ quan có liên quan đến dù ¸n.
1. Mèi quan hƯ tr¸ch nhiƯm cung cÊp tài liệu thẩm định, phê duyệt đầu t trong giai đoạn lập dự án chuẩn bị đầu t.
-Bộ kế hoạch và đầu t: Quan hệ để có các tài liệu văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế, khuyến khích
đầu t trong nớc và ngoài nớc nhằm thực hiện cơ cấu kinh tế phù hợp với chiến lợc, quy hoạch, kế hoạch, để ổn định và phơng pháp kinh tế-xã hội.
Kế hoạch đầu phát triển hàng năm và năm năm. -Bộ xây dựng: Các văn bản về chức năng quản lý nhà nớc về xây dựng,
các cơ chế, chính sách về quản lý xây dựng. Các tiêu chuẩn quy phạm, quy chuẩn xây dựng quy trình, thiết kế xây
dựng, các quy định về quản lý chất lợng công trình, hệ thống định mức, chỉ tiêu kinh tế, kĩ thuật xây dựng, định mức về chi phí t vấn đầu t và xây dựng,
chi phí ban quản lý dự án...
Các văn bản hớng dẫn hoạt động của các doanh nghiệp t vấn xây dựng, doanh nghiệp xây dựng và các tổ chức quản lý dự án đầu t xây dựng.
-Bộ tài chính: Các tài liệu về nghiên cứu chính sách, chế độ về huy động các nguồn vốn đầu t, quản lý vốn đầu t, thanh tra, kiểm tra tài chính đối
với các dự án của các tổ chức, đơn vị sử dụng nguồn vốn đầu t của nhà nớc. -Ngân sách nhà nớc Việt Nam: Tài liệu về cơ chế, chính sách quản lý
nhà nớc về tiền tệ tín dụng ngân hàng trong đầu t. Gi¸m s¸t c¸c tỉ chøc tÝn dơng, c¸c tỉ chøc tài chính, tín dụng khai thác
thực hiện các nhiệm vụ: Cho vay vốn đối với các dự án sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, khả thi có khả năng trả nợ, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi
cho các doanh nghiệp vay vốn và đầu t có hiệu quả
-Các Bộ, Ngành khác có liên quan: Về quản lý đất đai, tài nguyên, sinh học, công nghệ, môi trờng thơng mại, bảo tồn, bảo tàng di tích, di sản văn
hoá, cảnh quan, quốc phòng, an ninh, phòng cháy chửa cháy.. . và các văn bản liên quan của các dự án đầu t.
-Bộ Kế hoạch và đầu t chủ trì phối hợp với bộ xây dựng cùng các Bộ, Nghành có liên quan thẩm định các nội dung:
125
+Các u đãi hỗ trợ của nhà nớc mà dự án đầu t có thể đợc hởng theo quy chế chung.
+Phơng án công nghệ, công suất sử dụng. +Phơng án kiến trúc, việc áp dụng quy chuẩn xây dựng, tổ chức
xây dựng. +Sử dụng đất đai, bảo vệ môi trờng sinh thái.
+Phòng cháy nổ, an toàn lao động và các vấn đề xã hội của dự án.
+Các vấn đề tài chính nh: Giá cả, hiệu quả đầu t, phơng án hoàn trả vốn đầu t, các vấn đề rủi ro của dự án
+Đánh giá tổng thể về tính khả thi cđa dù ¸n. III. Mèi quan hƯ tr¸ch nhiƯm phèi hợp, trợ giúp, kiểm tra,
giám sát trong giai đoạn thực hiện đầu t. Sau khi dự án đợc phê duyệt, công ty kinh doanh nớc sạch sẽ tiến hành
các công việc cần thiết để thực hiện đầy đủ: -Quan hệ với ngân hàng để làm thủ tục vay vốn.
-Chuẩn bị mặt bằng xây dựng. -Thiết kế cải tạo công trình.
-Công tác tổ chức thiết kế do tổ chức hoặc cá nhân phải có chuyên
môn khi thiết kế phải đăng ký hoạt động t vấn tại cơ quan có thẩm quyền và chịu trách nhiệm hoàn toàn trớc pháp luật về chất lợng thiết kế, kết quả tính
toán, an toàn kết cấu và sự ổn định của công trình bao gồm cả tính chính xác của tiên lợng, dự toán.
-Chủ đầu t có trách nhiệm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thiết kế kỷ thuật và tổng dự toán, đồng thời gửi hồ sơ tới cơ quan thẩm định thiết kế
kỷ thuật và tổng dự toán. Việc thẩm định, phê duyệt thiết kế kỷ thuật và tổng dự toán phải thực hiện đầy đủ các quy định về thủ tục, trình tự kỷ thuật nhằm
đảm bảo chất lợng thiết kế và tổng dự toán. Bộ tài chính ban hành lệ phí thẩm định thiết kế kỷ thuật và tổng dự toán sau khi thống nhất với Bộ xây dựng và
Bộ kế hoạch đầu t.
1. Chủ đầu t chịu trách nhiệm quản lý trách nhiệm công trình trong giai đoạn thực hiện đầu t:
a. Thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của nhà nớc về lập, thẩm định và trình duyệt báo cáo thiết kế kỷ thuật và tổng dự toán.
b. Kiểm tra các loại vật liệu xây dựng cấu kiện xây dựng, thiết bị lắp đặt đúng theo yêu cầu thiết kế về tiêu chuẩn kỷ thuật đợc duyệt.

2. Trách nhiệm của nhà thầu x©y dùng.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thời hạn khởi công muộn nhất và thời hạn hoàn thành muộn nhất. Dự trù kinh phí cho ban quản lý dự án.

Tải bản đầy đủ ngay(122 tr)

×