1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 41 (trang)
Sự cần thiết của BHYT : Bản chất của BHYT:

Sự cần thiết của BHYT : Bản chất của BHYT:

Tải bản đầy đủ - 41trang

những ngời tham gia bảo hiểm trớc các rủi ro liên quan đến sức khoẻ của con ngời, là một công cụ phúc lợi xã hội.

2. Sự cần thiết của BHYT :


Trong thùc tÕ, con ngêi ai còng mong muèn có đợc cuộc sống khoẻ mạnh, ấm no, hạnh phúc. Tuy nhiên không phải lúc nào con ngời cũng gặp
điều kiện thuận lợi, có đầy đủ thu nhập và một cuộc sống bình thờng mà trái
lại, có thể có rất nhiều khó khăn và bất lợi phát sinh: ốm đau, tai nạn lao động,... Khi đó nhu cầu cần thiết cho cuộc sống không mất đi mà ngợc lại
còn tăng thêm: xuất hiện thêm nhu cầu cần đợc khám và điều trị khi ốm đau, cần đợc nghỉ ngơi dỡng sức để phục hồi sức khoẻ, Với những ng
ời giàu có,
khá giả thì chi phí cho những nhu cầu này không phải là vấn đề phức tạp nh- ng đối với những ngời nghèo thì việc vay mợn để chữa trị bệnh tật là điều
không tránh khỏi vì bên cạnh chi phí khám chữa bệnh còn là sự tổn hại về thu nhập do ngời bệnh không có sức khoẻ để làm việc, từ đó có thể đe doạ đến
cuộc sống của ngời lao động và các thành viên- những ngời ăn theo trong gia đình.
Xã hội ngày càng phát triển, đời sống con ngời ngày càng đợc nâng cao, do đó nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ ngày càng đợc quan tâm
hơn. Tuy nhiên song song với việc phát triển kinh tế, môi trờng sống, môi tr- ờng làm việc cũng có nhiều biến đổi làm xuất hiện thêm nhiều bệnh mới
nguy hiểm, đe doạ cuộc sống con ngời. Trong khi đó chi phí khám chữa bệnh cũng tăng lên do:
+ Việc sử dụng các trang thiết bị y tế hiện đại, đắt tiền trong việc chẩn đoán, điều trị bệnh.
+ Do biến động của thị trờng: lạm phát, mức lơng tối thiểu tăng, làm
cho giá cả hàng hoá tăng, kéo theo thuốc men biệt dợc cũng tăng. Chi phí khám chữa bệnh lớn, khả năng tài chính hạn hẹp, do đó cần huy
động các thành viên trong xã hội đóng góp nhằm giảm gánh nặng cho Ngân
5
sách nhà nớc và cũng để phục vụ cho chính bản thân mình khi gặp rủi ro về sức khoẻ.
Xuất phát từ đòi hỏi của thực tế khách quan, BHYT ra đời là tất yếu và ngày càng thể hiện vai trò của mình với cộng đồng.

3. Bản chất của BHYT:


Khi nền đại công nghiệp ra đời ở hầu hết các nớc châu Âu thì việc thuê mớn lao động làm thuê đã ra đời và ngày càng trở nên phổ biến. Việc thuê m-
ớn này hình thành mối quan hệ chủ- tớ một cách tự nhiên. Mối quan hệ này
lúc đầu tơng đối suôn sẻ nhng dần dần phát sinh hàng loạt các mâu thuẫn: vấn đề tiền công tiền lơng, vấn đề thời gian lao động,vấn đề rủi ro khi lao
động xảy ra tai nạn, ốm đau, lao động nữ sinh đẻ, Nhằm giải quyết mâu
thuẫn giữa ngời sử dụng lao động và ngời làm thuê trong việc bù đắp phần thu nhập bị mất khi ngời lao động phải nghỉ việc do rủi ro, ốm đau, tai nạn,
buộc BHXH ra đời nh một tất yếu khách quan.
Theo công ớc 102 của Tổ chức lao động quốc tế ILO về các tiêu chuẩn tối thiểu cho các loại trợ cấp BHXH ký kết tại Gieneve ngày 28061952 hệ
thống các chế độ BHXH đợc kiến nghị thực hiện theo 9 chế độ: 1. Trợ cấp ốm đau
2. Chăm sóc y tế 3. Trợ cấp thất nghiệp
4. Trợ cấp tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp 5. Trợ cấp sinh đẻ
6. Trợ cấp gia đình 7. Trợ cấp tuổi già
8. Trợ cấp mất ngời nuôi dỡng 9. Trợ cấp khi tàn phế
6
Theo ®ã BHYT lµ mét trong 9 néi dung cđa BHXH. Với lịch sử phát triển hơn 100 năm trên thế giới và 15 năm ở Việt Nam có thể thấy rõ hơn bản
chất của BHYT. Thứ nhất, sự ra đời của BHYT là một tất yếu khách quan
Xuất phát từ nhu cầu đợc chăm sóc sức khoẻ, từ mong muốn có đợc một cuộc sống khoẻ mạnh, dịch vụ y tế đã ra đời và ngày càng đáp ứng tốt hơn
nhu cầu của ngời dân. BHYT là một nội dung của BHXH mà BHXH là một trong những bộ phận quan träng cđa hƯ thèng an sinh x· héi, v× thế thực hiện
BHYT là điều cần thiết. Cùng với hệ thống cứu trợ xã hội và u đãi xã hội, BHXH nói chung và BHYT nói riêng thật sự trở thành nền móng vững chắc
cho sự ổn định xã hội. Thứ hai, BHYT chính là sự đoàn kết cộng đồng, cùng nhau chia sẻ
những rủi ro liên quan đến sức khoẻ. BHYT là nền tảng cho lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ, BHYT
điều tiết giữa ngời khỏe mạnh và ngời ốm yếu, giữa thanh niên với ngời già, giữa ngời có thu nhập cao hơn và ngời có thu nhập thấp hơn. Sự đoàn kết lẫn
nhau trong BHYT dựa trên cơ sở của sự tơng trợ không điều kiện, của sự hợp
tác cùng chung lòng, chung sức và gắn kết chắt chẽ với nhau. Thứ ba, BHYT hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận
Sự tơng trợ trong BHYT không chỉ là quyền đợc nhận mà còn là nghĩa vụ đóng góp. Nghĩa vụ và quyền lợi luôn là hai nhân tố luôn cùng tồn tại và
đi song song với nhau nhng xuất phát từ nguyên tắc san sẻ rủi ro với ý tởng nhân văn cao cả, BHYT đã loại trừ mục tiêu lợi nhuận thơng mại của cộng
đồng những ngời tham gia BHYT. Do vậy hoạt động BHYT không có khoản thu lợi nhuận và đơng nhiên cũng không vì mục đích lợi nhuận.

4. Tác dông:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sự cần thiết của BHYT : Bản chất của BHYT:

Tải bản đầy đủ ngay(41 tr)

×