1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 41 (trang)
T¸c dơng:

T¸c dơng:

Tải bản đầy đủ - 41trang

Theo đó BHYT là một trong 9 nội dung của BHXH. Với lịch sử phát triển hơn 100 năm trên thế giới và 15 năm ở Việt Nam có thể thấy rõ hơn bản
chất của BHYT. Thứ nhất, sự ra đời của BHYT là một tất yếu khách quan
Xuất phát từ nhu cầu đợc chăm sóc sức khoẻ, từ mong muốn có đợc một cuộc sống khoẻ mạnh, dịch vụ y tế đã ra đời và ngày càng đáp ứng tốt hơn
nhu cầu của ngời dân. BHYT là một nội dung của BHXH mà BHXH là một trong những bộ phËn quan träng cđa hƯ thèng an sinh x· héi, vì thế thực hiện
BHYT là điều cần thiết. Cùng với hệ thống cứu trợ xã hội và u đãi xã hội, BHXH nói chung và BHYT nói riêng thật sự trở thành nền móng vững chắc
cho sự ổn định xã hội. Thứ hai, BHYT chính là sự đoàn kết cộng đồng, cùng nhau chia sẻ
những rủi ro liên quan đến sức khoẻ. BHYT là nền tảng cho lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ, BHYT
điều tiết giữa ngời khỏe mạnh và ngời ốm yếu, giữa thanh niên với ngời già, giữa ngời có thu nhập cao hơn và ngời có thu nhập thấp hơn. Sự đoàn kết lẫn
nhau trong BHYT dựa trên cơ sở của sự tơng trợ không điều kiện, của sự hợp
tác cùng chung lòng, chung sức và gắn kết chắt chẽ với nhau. Thứ ba, BHYT hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận
Sự tơng trợ trong BHYT không chỉ là quyền đợc nhận mà còn là nghĩa vụ đóng góp. Nghĩa vụ và quyền lợi luôn là hai nhân tố luôn cùng tồn tại và
đi song song với nhau nhng xuất phát từ nguyên tắc san sẻ rủi ro với ý tởng nhân văn cao cả, BHYT đã loại trừ mục tiêu lợi nhuận thơng mại của cộng
đồng những ngời tham gia BHYT. Do vậy hoạt động BHYT không có khoản thu lợi nhuận và đơng nhiên cũng không vì mục đích lợi nhuận.

4. Tác dụng:


7
Là một trong 9 chế độ của BHXH, bên cạnh tác dụng to lớn đối với đời sống kinh tÕ-x· héi cđa BHXH nãi chung, BHYT cßn cã mét số tác dụng
riêng biệt sau: Thứ nhất, BHYT góp phần khắc phục những thiếu hụt về tài chính đáp
ứng nhu cầu khám chữa bệnh khi ngời tham gia bảo hiểm gặp rủi ro ốm đau, bệnh tật.
Bởi khả năng tài chính của mỗi gia đình đều có hạn mà chi phí khám chữa bệnh lại lớn và không thể lờng trớc đợc, tham gia BHYT ngời bệnh sẽ
đợc BHYT thanh toán toàn bộ hoặc một phần chi phí dựa trên nguyên tắc san
sẻ rủi ro, giúp ngời bệnh vợt qua cơn hoạn nạn, sớm phục hồi sức khoẻ cũng nh ổn định cuộc sống gia đình.
Thứ hai, BHYT gãp phÇn giảm gánh nặng cho ngân sách nhà n- ớcNSNN
Mỗi gia đình đều có khoản chi nhất định cho hệ thống y tế nhng do NSNN đợc sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, do đó khoản chi này th-
ờng nhỏ và không đáp ứng hết đợc nhu cầu khám chữa bệnh của ngời dân.
Quỹ BHYT cũng nh BHXH đợc hình thành từ sự tham gia ®ãng gãp cđa ngêi tham gia BHYT, tõ sù h¶o tâm của các cá nhân, tổ chức và sự bù thiếu của
NSNN trong trờng hợp cần thiết. Khi quỹ BHYT đợc hình thành, các khoản chi phí khám chữa bệnh đợc quỹ BHYT gánh vác toàn bộ hoặc một phần, do
đó chi NSNN đợc giảm bớt. Thứ ba, BHYT góp phần thực hiện công bằng xã hội
Con ngời khi sinh ra ai cũng có quyền đợc thoả mãn các nhu cầu ăn, ở, đi lại, học hành, đợc chăm sóc sức khoẻ nh
ng do điều kiện của mỗi ngời
khác nhau, năng lực, thể chất, trình độ khác nhau dẫn đến thu nhập khác nhau, mức sống của mỗi ngời khác nhau. Đối với những ngời giàu có, khá
giả, việc thoả mãn các nhu cầu tối thiểu, đợc chăm sóc y tế là tơng đối đơn giản, dễ dàng, nhng víi nh÷ng ngêi nghÌo khi thu nhËp cđa hä dờng nh
8
không đủ đảm bảo cuộc sống thì việc khám chữa bệnh trở nên khó khăn hơn. Tham gia BHYT tất cả mọi ngời dân bất kể giàu nghèo đều đợc khám chữa
bệnh, chăm sóc sức khoẻ tại các cơ së y tÕ. Do ®ã còng nh th, BHYT còng là một công cụ thực hiện công bằng xã hội.
Thứ t, BHYT giúp nâng cao tính cộng đồng và gắn bó các thành viên trong xã hội.
Cũng nh các loại hình bảo hiểm khác, BHYT hoạt động dựa trên cơ sở quy luật số lớn, là sự chia sẻ rủi ro giữa những ngời tham gia BHYT với
nhau, là sự hỗ trợ của nhiều ngời cho một số ít ngời. Nó thể hiện tính nhân
đạo và nhân văn cao cả. Thứ năm, thực hiện BHYT chính là góp phần nâng cao chất lợng khám
chữa bệnh, đổi mới cơ chế quản lý y tế. Giống nh các loại hình bảo hiểm khác, BHYT cũng có sự đảo ngợc chu
kỳ kinh doanh. Phí BHYT đợc thu trớc để hình thành nên quỹ tài chính BHYT sau đó sử dụng quỹ này để chi trả cho các khoản chi phí khám chữa
bệnh phát sinh trong năm. Nh vậy muốn tăng trởng quỹ, quỹ BHYT đợc phép
đầu t sinh lời nhng vấn phải đảm bảo an toàn theo quy định. Chính hoạt động đầu t này đã bổ sung nguồn thu quỹ BHYT, tạo điều kiện cho cơ quan BHYT
thực hiện các công việc cần thiết để nâng cao chất lợng khám chữa bệnh. Chính sự thay đổi này cũng là nhân tố làm đổi mới cơ chế quản lý y tế, giảm
bớt thủ tục hành chính phiền hà trong khám chữa bệnh đối với bệnh nhân có thẻ BHYT, tránh tình trạng phân biệt đối xử giữa các bệnh nhân.
Thứ sáu, đề phòng hạn chế bệnh hiểm nghèo Một thói quen trong cách nghĩ và cách sống của ngời dân Việt Nam là
chờ phát bệnh rồi mới chữa bệnh, rất ít ngời có điều kiện để định kỳ đến kiểm tra sức khoẻ, xem xÐt t×nh h×nh bƯnh tËt. Tham gia BHYT ngêi dân có
thể định kỳ đợc hởng các chế độ chăm sóc sức khoẻ ban đầu, đợc kiểm tra sức khoẻ định kỳ để sớm phát hiện bệnh tật, từ đó có thể chạy chữa kịp thời
9
mà không phải mất hoặc chỉ mất một phần chi phí. Do đó để hạn chế đợc các loại bệnh hiểm nghèo, tránh để rơi vào tình trạng mãn tính hoặc kinh niên.
Thứ bảy, BHYT là công cụ phản ánh trình độ phát triển của mỗi nớc Để đánh giá trình độ phát triển của một nớc, ngời ta sử dụng các chỉ tiêu
định lợng nh: tỉng thu nhËp qc d©n, tỉng thu nhËp qc nội, và các chỉ
tiêu định tính khác nh các chỉ số về văn hoá, giáo dục, trong đó quan trọng nhất là chỉ số phát triển con ngời HDI. Việc xác định chỉ số này ngời ta dựa
vào các tiêu chí nh: thu nhập quốc dân bình quân đầu ngời, trình độ học vấn,
tuổi thọ bình quân, công tác đầu t cho giáo dục, tình hình thực hiện chơng trình chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, Nh
vậy thực hiện tốt chế độ
BHYT chính là tăng phúc lợi cho ngời dân, góp phần vào việc xây dựng một xã hội phát triển toàn diện và bền v÷ng.

5. Quü BHYT:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

T¸c dơng:

Tải bản đầy đủ ngay(41 tr)

×