1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 41 (trang)
Quỹ BHYT: Sự cần thiết, bản chất và tác dụng của BHYT: 1. Khái niệm BHYT:

Quỹ BHYT: Sự cần thiết, bản chất và tác dụng của BHYT: 1. Khái niệm BHYT:

Tải bản đầy đủ - 41trang

mà không phải mất hoặc chỉ mất một phần chi phí. Do đó để hạn chế đợc các loại bệnh hiểm nghèo, tránh để rơi vào tình trạng mãn tính hoặc kinh niên.
Thứ bảy, BHYT là công cụ phản ánh trình độ phát triển của mỗi nớc Để đánh giá trình độ phát triển của một nớc, ngời ta sử dụng các chỉ tiêu
định lợng nh: tổng thu nhập quốc dân, tổng thu nhập quốc nội, và các chỉ
tiêu định tính khác nh các chỉ số về văn hoá, giáo dục, trong đó quan trọng nhất là chỉ số phát triển con ngời HDI. Việc xác định chỉ số này ngời ta dựa
vào các tiêu chí nh: thu nhập quốc dân bình quân đầu ngời, trình độ học vấn,
tuổi thọ bình quân, công tác đầu t cho giáo dục, tình hình thực hiện chơng trình chăm sóc sức kháe cho céng ®ång, Nh
… vËy thùc hiƯn tèt chế độ
BHYT chính là tăng phúc lợi cho ngời dân, góp phần vào việc xây dựng một xã hội phát triển toàn diện và bền vững.

5. Quỹ BHYT:


5.1 Nguồn hình thµnh quü BHYT: Quü BHYT lµ mét quü tµi chÝnh độc lập, có quy mô phụ thuộc vào số l-
ợng các thành viên đóng góp và mức độ đóng góp vào quỹ của các thành viên đó. Nguồn hình thành nên quỹ BHYT gồm:
Các khoản đóng góp của ngời tham gia: đây là nguồn hình thành
chính của các quỹ bảo hiểm, bao gồm tỉ lệ phần trăm thu nhập đối
với ngời lao động, tỉ lệ phần trăm quỹ lơng của đơn vị đối với ngời sử dụng lao ®éng, phÝ BHYT ®èi víi ngêi tham gia BHYT tự
nguyện.
Nhà nớc tài trợ thông qua cấp phát của NSNN: khi quỹ BHYT mới ra đời hoặc trong điều kiện đất nớc còn nghèo, ngời dân có thu nhập
thấp, không thể đóng bảo hiểm cao để đủ trang trải cho các chi phí khám chữa bệnh. Đặc biệt trong trờng hợp quỹ BHYT mất cân đối
thu-chi thì nguồn cấp phát của NSNN là vô cùng quan trọng.
10
Lãi do hoạt động đầu t phần quỹ nhàn rỗi: do phí bảo hiểm của
khách hàng đợc thu trớc, việc chi trả thực hiện sau nên trong thời gian nhàn rỗi, quỹ BHYT đợc phép đầu t. Tuy nhiên hoạt động đầu t
của quỹ phải đảm bảo nguyên tắc an toàn, thanh khoản, đầu t vì mục đích phát triển xã hội và đảm bảo có lãi.
Việc ủng hé tõ thiƯn cđa tỉ chøc qc tÕ, c¸c tỉ chức phi chính phủ
thông qua viện trợ không hoàn lại, hoặc các cá nhân.
Vốn tín dụng hoặc vốn đầu t: tuỳ thuộc vào các hợp đồng BHYT mà có thể có những dịch vụ y tế gia tăng, ngoài nhiệm vụ chính của
BHYT có thể đợc phép thực hiện bằng nguồn vốn tín dụng hoặc nguồn vốn của nhà đầu t đóng góp, ở Việt Nam các khoản vốn tín
dụng và vốn đầu t này bị hạn chế sử dụng.
Các nguồn khác: các khoản tiền d hàng năm, các khoản thu khác 5.2 Mục đích sử dụng quỹ:
Sau khi hình thành, quỹ BHYT đợc sử dụng nh sau:
Chi thanh toán chi phí y tế cho ngời đợc hởng BHYT: đây là khoản chi thờng xuyên và lớn nhất của quỹ BHYT.
Chi dự trữ, dự phòng lao động lớn: khoản chi này thờng đợc tồn tích
lại trong thời gian dài nhằm đảm bảo quyền lợi cho ngời tham gia BHYT.
Chi đề phòng hạn chế tổn thất: khoản này đợc chi ra với mục đích
làm giảm thiểu tổn thất đáng lẽ ra rất lớn nếu các rủi ro xảy ra. Thanh toán chi trả trong BHYT: chi phí y tế đợc quyết định bởi số lợng
thuốc đợc kê đơn và giá cả của chúng. Các nhân tố này đều bị ảnh hởng bởi phơng thức đợc chọn để thanh toán cho ngời cung cấp dịch vụ. Tuỳ theo điều
kiện kinh tế, xã hội của mỗi nớc là khác nhau mà có những phơng thức thanh toán khác nhau đợc sử dụng. Hiện nay có nhiều phơng thức thanh toán nh:
11
Thanh toán theo phí dịch vụ: đây là phơng thức thanh toán khá phổ
biến trên thế giới và đang đợc thực hiện ở Việt Nam. Theo đó ngời cung cấp dịch vụ đợc thanh toán phí cho mỗi hoạt động khám chữa
bệnh và sản phẩm họ đã cung cÊp. Ph¬ng thức thanh toán này khuyến khích chất lợng dịch vụ y tế trong môi trờng có cạnh tranh
nhng nó tác động đến thái độ của các thầy thuốc rất mạnh theo hớng tăng cờng chỉ định nhiều dịch vụ y tế, sử dụng nhiều thuốc không
phù hợp với chẩn đoán bệnh gây lãng phí.
Thanh toán theo khoán định suất: là phơng thức thanh toán qua đó ngời cung cấp dịch vụ đợc nhận một khoản tiền cố định cho mỗi ng-
ời đăng ký khám chữa bệnh tại đó trong một thời gian nhất định mà không tính đến số lợng dịch vụ y tế sẽ cung cấp. Phơng thức này
phát huy đợc vai trò tích cực của cơ sở khám chữa bệnh trong quản lý, sử dụng hiệu quả, đảm bảo đợc quyền lợi của ngời tham gia
BHYT mà vẫn đảm bảo cân đối quỹ.
Thanh toán theo ca bệnh: là phơng thức thanh toán cho ngời cung cấp dịch vụ căn cứ theo các chuẩn đoán điều trị bệnh. Đây là hình
thức đơn giản nhất bởi ngời cung cấp dịch vụ sẽ nhận đợc một số tiền cố định mà không tính đến mức độ khó khăn của bệnh tật cũng
nh nguồn kinh phí đợc sử dụng để chữa trị bệnh cho bệnh nhân. Ph- ơng thức thanh toán này đợc đánh giá là đảm bảo chất lợng dịch vụ y
tế và khống chế chi phí y tế nhng lại khó khăn trong việc xác định bảng giá theo nhóm chuẩn đoán.
Thanh toán theo giá ngày giờng: là phơng thức thanh toán đợc sử
dụng để chi trả chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân tính theo ngày, chủ yếu để thanh toán cho điều trị nội trú tại bệnh viện và các
cơ sở y tế điều trị bệnh nhân dài ngày. Mức thanh toán đợc tính trên cơ sở tổng chi phí của cơ sở y tế và tổng số ngày điều trị trong một
12
năm. Đây là phơng thức thanh toán có chi phí hành chính thấp, có khả năng khống chế chi phí y tế và dễ quản lý.
Thanh toán tiền thởng: là phơng thức thanh toán đợc sử dụng để
khuyến khích ngời cung cấp dịch vụ thực hiện những mục tiêu xác định, thờng liên quan đến chính sách quốc gia về y tế hoặc về lợi ích
kinh tế nhất định. Trong thực tế phơng thức này không đợc thực hiện riêng lẻ mà đợc sử dụng để bổ sung cho các phơng thức khác.
Thanh toán theo tỉ tệ cố định: phơng thức này đợc thực hiện đối với
các hoạt động đầu t tài chính nhằm đảm bảo các chi phí mua sắm máy mãc thiÕt bÞ theo danh mơc chi tiÕt thêi gian nhất định. Mức
thanh toán đợc dựa trên chi phí mua trang thiết bị.
Thanh toán lơng: theo phơng thức này ngời cung cấp dịch vụ đợc trả lơng hàng tháng không tính đến số bệnh nhân đợc chữa trị mà dựa
trên hợp đồng lao động giữa từng cá nhân và quỹ BHYT.
Thanh toán theo ngân sách: là phơng thức mà ngời cung cấp dịch vụ y tế đợc chi tr¶ tỉng sè tiỊn bao gåm tỉng chi phÝ cđa các dịch vụ và
sản phẩm đợc cung cấp theo một thời gian nhất định, thờng là một năm. Việc xác định ngân sách thờng dựa trên chi phí trớc đó hoặc
chi phí hiện tại của ngời cung cấp dịch vụ.

II. BHYT tù ngun vµ kinh nghiƯm cđa mét sè níc trªn thÕ giíi: 1. BHYT tù ngun:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quỹ BHYT: Sự cần thiết, bản chất và tác dụng của BHYT: 1. Khái niệm BHYT:

Tải bản đầy đủ ngay(41 tr)

×