1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 41 (trang)
Kinh nghiƯm cđa mét sè níc trªn thÕ giíi trong viƯc thùc hiƯn BHYT tù ngun:

Kinh nghiƯm cđa mét sè níc trªn thÕ giíi trong viƯc thùc hiƯn BHYT tù ngun:

Tải bản đầy đủ - 41trang

Góp phần nâng cao sức khoẻ cộng đồng.
Thực hiện có hiệu quả công bằng trong khám chữa bệnh, nâng cao vị
thế của ngời nghèo trong xã hội.
Nhợc điểm: bên cạnh những u điểm đó, BHYT tự nguyện luôn gặp phải một số hạn chế sau:
Mức đóng góp thờng thấp, số lợng ngời tham gia ít và không ổn
định.
Khả năng gánh vác rủi ro của quỹ thấp, rất ít quỹ BHYT tự nguyện có khả năng cân đối thu-chi trong thời gian dài.
Năng lực quản lý hạn chế, quyền lợi có thể không đồng nhất nếu quỹ
hoạt động độc lập phân tán.

2. Kinh nghiệm của mét sè níc trªn thÕ giíi trong viƯc thùc hiƯn BHYT tự nguyện:


BHYT toàn dân là một tiêu chí phấn đấu của mọi quốc gia trên thế giới, nó đánh gi¸ sù ph¸t triĨn cđa x· héi trong mäi lÜnh vực kinh tế-xã hội và trình
độ dân trí của đất nớc, góp phần thực hiện mục tiêu tuyên ngôn Alma-Ata 1978 của thế giới: đợc hởng các dịch vụ y tế cơ bản là một trong các quyền
lợi cơ bản của con ngời. Các mô hình BHYT xuất hiện trớc hàng thế kỷ nay là vào thế kỷ 18, 19
tại CHLB Đức, Pháp, Mỹ và đến nay tại các n
ớc trong khu vực châu á nh: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc cũng đang phát triển BHYT theo nhiều
hớng.
2.1. BHYT ở CHLB Đức: Là quốc gia có Luật BHYT xã hội đợc ban hành đầu tiên trên thế giới
1883, BHYT ở CHLB Đức tơng đối hoàn thiện và đã đạt đợc tiêu chí BHYT toàn dân trên cơ sở hoạt động BHYT theo luật định. Theo đó tất cả mọi ngời
16
đều phải tham gia BHYT bắt buộc, BHYT tự nguyện chỉ cho phép các cá nhân có thu nhập cao trên 45.900 Euronăm hoặc các công viên chức có thu
nhập dới 45.900 Euronăm sau khi đã đóng BHYT bắt buộc thì đợc phép mua BHYT tự nguyện bổ sung cho bản thân hoặc cho gia đình. Vì thế quyền
lợi của ngời tham gia BHYT tự nguyện rất khác nhau, tuỳ theo mức phí mà các gói dịch vụ tơng ứng nhằm chi trả một phần chi phí cho ngời bệnh. Hầu
hết các loại hình BHYT tự nguyện ở Đức đều do t nhân cung cấp, do đó mức thu và chi đều đợc cân đối, xác định cụ thể trong đó có tính đến cơ cấu lợi
nhuận. Tính đến năm 2003 tỷ lệ ngời tham gia BHYT tự nguyện ở Đức chiếm 9,7 dân số.
2.2. BHYT tự nguyện ở Pháp: Pháp là một quốc gia lớn ở Châu Âu, là nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế
giới, với dân số 60 triệu ngời, GDP năm 2004 đạt 1.737 tỷ USD và thu nhập bình quân đầu ngời 28.700USDnăm. Pháp là một trong những nớc có lịch sử
BHYT và BHXH phát triển sớm trên thế giới. Hiện nay ở Pháp có 3 hệ thống
BHYT bắt buộc là:
Hệ thống chung: dành cho đối tợng là ngời lao động trong lĩnh vực công nghiệp, thơng mại và gia đình họ chiếm 87 dân số và các
đối tợng theo Luật BHYT toàn dân.
Hệ thống Nông nghiệp: dành cho đối tợng là nông dân, chủ trang trại và gia đình họ chiếm 7,2dân số.
Hệ thống tự do thuê mớn phi nông nghiệp: dành cho đối tợng là thợ
tiểu thủ công và những ngời tự thuê mớn, gồm cả những ngời tự thuê mớn trình độ cao: Luật s, bác sĩ t chiếm 5dân số.
Ba hệ thống này chiếm 96,2 dân số, số còn lại là những ngời nghèo đ-
ợc nhà nớc trợ cấp. Về chế độ đóng góp BHYT có 4 loại nh sau:
17
Thuế xã hội chung: mọi đối tợng phải đóng góp ít nhất một
trong ba loại thuế Đóng góp xã hội chung: mức đóng góp là 5,25 thu
nhập Thuế dợc phẩm: do các hãng dợc phẩm đóng góp tính
trên cơ sở doanh thu và chi phí phát triển. Thuế thuốc lá và rỵu: chiÕm 3,4sè thu của quỹ
BHYT.
Đóng góp BHYT xã hội: Đối với những ngời hởng lơng thì mức ®ãng gãp tØ lƯ thn víi thu
nhËp nhng ®èi víi đối tợng tự do thuê mớn, chủ trang trại và nông dân thì mức đóng góp tỉ lệ nghịch với thu nhập.
Đóng góp BHYT tự nguyện:
Nếu đối tợng tham gia BHYT tự nguyện tại các công ty bảo hiểm thì
phải đóng góp thêm, mức đóng góp và chế độ hởng tuỳ theo từng
công ty, có thể đợc ngời sử dụng lao động hỗ trợ một phần.
Ngoài các khoản đóng góp trên đối tợng còn phải chi trả các khoản khác:
Cùng chi trả đối với thuốc và các bệnh đi lại đợc: ngời bệnh phải trả 30 tiền khám bệnh và từ 0-65 tiền thuốc.
Cùng chi trả chi phí chăm sóc khi nằm viện: 20 chi phí nằm viện cho tối đa 31 ngày và phải trả không quá 200 Euro.
Chi phí giờng bệnh: mỗi ngày 10,67 Euro. Cùng chi trả chi phí khám bệnh vợt trần: 38 đối với khám
chuyên khoa và 15 đối với khám đa khoa. Chênh lệch giữa giá dịch vụ thực tế và giá quy định.
18
Các dịch vụ theo yêu cầu riêng khi nằm viện. Các khoản và dịch vụ không nằm trong danh sách đợc thanh toán
và thuốc không theo kê đơn. Tuy nhiên các khoản cùng chi trả này có thể đợc thanh toán nếu đối t-
ợng tham gia BHYT tự nguyện bổ sung. Ngoài ra đối tợng tham gia BHYT tự nguyện bổ sung còn đợc quyền lựa chọn một trong ba hệ thống BHYT nói
trên.
2.3.BHYT tự nguyện ở Thái Lan: Thái Lan là một nớc nằm trong khu vực Đông Nam á có nền kinh tế
phát triển tơng đối nhanh so với các nớc trong khu vực, đặc biệt là phát triển kinh tế du lịch. Hệ thống BHYT Thái Lan đợc coi là một trong những hệ
thống BHYT phức tạp trong khu vực. Để quản lý BHYT có sự tham gia cđa 4 Bé: Bé Tµi chÝnh thùc hiƯn BHYT cho công chức, viên chức và công nhân
làm việc trong các doanh nghiệp nhà nớc; Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội thực hiện BHYT thông qua cơ quan BHXH cho công nhân làm việc trong các
đơn vị ngoài quốc doanh; Bé Y tÕ thùc hiƯn BHYT cho ngêi nghÌo và BHYT tự nguyện; Bộ Thơng mại thực hiện bảo hiểm tai nạn giao thông. Năm 1996
Thái Lan bắt đầu triển khai BHYT toàn dân và đến năm 2002 chơng trình BHYT toàn dân đợc thực hiện thành công.
BHYT tự nguyện bắt đầu hoạt động ở Thái Lan từ năm 1993 với đối t- ợng là khu vực nông dân và đã phát triển nhanh chóng trên diện rộng năm
2001 BHYT tự nguyện chiếm 20,8 dân số- đạt tỉ lệ cao nhất trong các loại hình BHYT ở Thái Lan. Hiện nay ở Thái Lan có khoảng 700 CUP đơn
vị nhận hợp đồng chăm sóc sức khỏe ban đầu, mỗi CUP có trách nhiệm cho khoảng 700.000 dân. Đặc thï cđa CUP lµ mét hƯ thèng y tÕ hun ở các khu
vực nông thôn bao gồm bệnh viện huyện và 5-10 trạm y tế. Ngời hởng lợi đợc khám chữa bệnh miễn phí tại nơi đăng ký CUP, áp dụng đồng chi trả 30
Baht 0,7 USD đối với bệnh nhân ngoại trú, bệnh nhân nhập viện hoặc bệnh nhân đợc miễn từ những hộ có thẻ thu nhập thấp LIC trớc đây. Miễn phí các
19
dịch vụ phòng bệnh cá nhân. CUP đảm bảo tỷ lệ chuyển lên tuyến trên hợp lý nếu cần thiết.
Chơng II Thực trạng triển khai BHYT tự nguyện ở
Việt Nam. I. Sơ lợc về BHYT và BHYT tự nguyện ở Việt Nam:

1. Sự hình thành và phát triển của BHYT:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kinh nghiƯm cđa mét sè níc trªn thÕ giíi trong viƯc thùc hiƯn BHYT tù ngun:

Tải bản đầy đủ ngay(41 tr)

×