1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 41 (trang)
Đối tợng tham gia BHYT tự nguyện gồm: Khung mức đóng: Quyền lợi của ngời tham gia BHYT tự nguyện:

Đối tợng tham gia BHYT tự nguyện gồm: Khung mức đóng: Quyền lợi của ngời tham gia BHYT tự nguyện:

Tải bản đầy đủ - 41trang

Ngày 0782003 Liên bộ Tµi chÝnh vµ Bé Y tÕ ban hành thông t 772003 TTLT-BYT-BTC híng dÉn thùc hiƯn BHYT tù ngun. Theo đó
công dân Việt Nam trừ những ngời có thẻ BHYT bắt buộc, có thẻ BHYT đ- ợc cấp theo chính sách xã hội của chính phủ đều có quyền tham gia BHYT tự
nguyện theo nguyên tắc tập thể, cộng đồng để có thể chăm sóc sức khoẻ; quyền lợi và nghĩa vụ của ngời tham gia BHYT tự nguyện đợc thực hiện
thống nhất trong cả nớc. Mức phí BHYT đợc xác định trên cơ sở khung giá dịch vụ y tế xã hội, khả năng tiếp cận dịch vụ y tÕ vµ tû lƯ sè ngêi tham gia
cđa tõng nhãm đối tợng. Ngày 1652005 Chính phủ ra Nghị định số 632005NĐ-CP của Chính
phủ ban hành Điều lệ BHYT mới, tiếp đó ngày 2482005 Liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính ban hành thông t liên tịch số 222005TTLT-BYT-BTC hớng dẫn
thực hiện BHYT tự nguyện theo Điều lệ BHYT mới. Gần đây, ngày 3032007 Liên Bộ Ytế, Bộ Tài chính ban hành thông t
liên tịch số 062007TTLT-BYT-BTC có quy định lại khung đóng góp và chế độ thanh toán chi trả cho những ngời tham gia BHYT tự nguyện nh: mức
đóng góp cao hơn, áp dụng chế độ đồng chi trả.

II. Những nội dung cơ bản của BHYT tự nguyện tại BHXHVN:


Theo thông t lliên tÞch sè 062007TTLT-BYT-BTC ban hành ngày 3032007:

1. Đối tợng tham gia BHYT tự nguyện gồm:


Thành viên trong hộ gia đình, gồm những ngời có tên trong sổ hộ
khẩu và cùng sống trong một gia đình, trờng hợp không có tên trong sổ hộ khẩu nhng có đăng ký tạm trú với thời hạn trên 1 năm và cùng
chung sống trong một hộ gia đình thì đợc tham gia cùng hộ gia đình nếu có nhu cầu.
25
Học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ
thống giáo dục quốc dân.
Cán bộ dân số gia đình và trẻ em ở xã, phờng, thị trấn theo Quyết định số 2402006QĐ-TTg ngày 24102006 của Thủ tíng ChÝnh phđ
vỊ thùc hiƯn chÕ ®é BHYT tù ngun đối với cán bộ dân số - gia đình và trẻ em ở xã, phờng, thị trấn.

2. Khung mức đóng:


Khung mức đóng BHYT tự nguyện đợc quy định theo khu vực và
theo nhóm đối tợng nh sau: Đvt: đồngngờinăm
Đối tợng Khu vực
Thành thị Nông thôn
Thành viên hộ gia đình
160.000-320.000 120.000-240.000
Học sinh, sinh viên 60.000-120.000
50.000-100.000
Giảm mức đóng BHYT tự nguyện đối với hộ gia đình có đông thành
viên tham gia: hộ gia đình có từ 3 thành viên trở lên tham gia BHYT tự nguyện thì thành viên thứ 3 đợc giảm 10 mức đóng theo quy
định, từ thành viên thứ 4 trở đi thì mỗi thành viên đợc giảm 20 mức đóng theo quy định.
Trờng hợp học sinh, sinh viên đang theo học tạo các trờng nếu không
tham gia BHYT theo nhà trờng mà tham gia theo hộ gia đình thì đợc áp dụng mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên và đợc hởng quyền
lợi nh đối với học sinh, sinh viên.
26

3. Quyền lợi của ngời tham gia BHYT tự nguyện:


Ngời có thẻ BHYT khi khám chữa bệnh ngoại trú, nội trú tại các cơ
sở khám chữa bệnh công lập thì đợc cơ quan BHXH thanh toán chi
phí khi sử dụng các dịch vụ sau: Khám bệnh, chẩn đoán và phục hồi chức năng trong thời
gian điều trị tại cơ sở khám chữa bƯnh theo danh mơc do Bé Y tÕ quy định.
Xét nghiệm, chuẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng. Thuốc, dịch truyền theo danh mục do Bộ Y tế quy định.
Máu và các chế phẩm từ máu. Các phẫu thuật, thủ thuật.
Chăm sóc thai sản và sinh đẻ. Sử dụng vật t, thiết bị y tế và giờng bệnh.
Ngời tham gia BHYT tự nguyện khi khám chữa bệnh tại nơi đăng ký
ban đầu và ở cơ sở khám chữa bệnh khác theo giới thiệu chuyển viện
phù hợp với tuyến chuyên môn kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế và trong các trờng hợp cấp cứu tại các cơ cở khám chữa bệnh BHYT
đợc cơ quan BHXH thanh toán chi phí sử dụng các dịch vụ trên theo giá hiện hành của Nhà nớc. Cụ thể:
Khám chữa bệnh ngoại trú: Đợc thanh toán 100 chi phí khi có chi phí dới 100.000đồng cho một
đợt khám, chữa bệnh ngoại trú. Đợc thanh toán 80 chi phí khám chữa bệnh ngoại trú khi có chi phí
khám chữa bệnh từ 100.000đồng trở lên, phần còn lại do ngời bệnh tự thanh toán với cơ sở khám chữa bệnh.
27
Khám chữa bệnh nội trú: đợc thanh toán 80 chi phí khám chữa bệnh nội trú, phần còn lại do ngời bệnh tự thanh toán
với cơ sở khám chữa bệnh.
Trờng hợp sử dụng dÞch vơ kü tht cao, cã chi phÝ lín theo danh
mơc do Bé Y tÕ ban hµnh sau khi thèng nhất với Bộ Tài chính, đợc cơ quan BHXH thanh toán 80 chi phí nhng không quá 20.000.000
đồng cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật đó, phần còn lại do ngời bệnh tự thanh toán với cơ sở khám chữa bệnh.
Ngời tham gia BHYT tự nguyện khi khám chữa bệnh theo yêu cầu
riêng, khám chữa bệnh tại cơ sở y tế không ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT, khám chữa bệnh ở nớc ngoài đợc cơ quan BHXH thanh
to¸n theo chi phÝ thùc tÕ theo tØ lệ quy định.
Đối với học sinh, sinh viên: khi tham gia BHYT tự nguyện, ngoài quyền lợi khám chữa bệnh đợc hởng nh trên còn đợc hởng quyền lợi
về chăm sóc sức khoẻ ban đầu tại cơ sở y tế trờng học theo quy định hiện hành.

4. Quỹ BHYT tù nguyÖn:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đối tợng tham gia BHYT tự nguyện gồm: Khung mức đóng: Quyền lợi của ngời tham gia BHYT tự nguyện:

Tải bản đầy đủ ngay(41 tr)

×