1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 41 (trang)
Quü BHYT tù nguyÖn:

Quü BHYT tù nguyÖn:

Tải bản đầy đủ - 41trang

Khám chữa bệnh nội trú: đợc thanh toán 80 chi phí khám chữa bệnh nội trú, phần còn lại do ngời bệnh tự thanh toán
với cơ sở khám chữa bệnh.
Trờng hợp sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, cã chi phÝ lín theo danh
mơc do Bé Y tÕ ban hµnh sau khi thèng nhÊt víi Bé Tµi chÝnh, đợc cơ quan BHXH thanh toán 80 chi phí nhng không quá 20.000.000
đồng cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật đó, phần còn lại do ngời bệnh tự thanh toán với cơ sở khám chữa bệnh.
Ngời tham gia BHYT tự nguyện khi khám chữa bệnh theo yêu cầu
riêng, khám chữa bệnh tại cơ sở y tế không ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT, khám chữa bệnh ở nớc ngoài đợc cơ quan BHXH thanh
toán theo chi phí thực tế theo tỉ lệ quy định.
Đối với häc sinh, sinh viªn: khi tham gia BHYT tù ngun, ngoài quyền lợi khám chữa bệnh đợc hởng nh trên còn đợc hởng quyền lợi
về chăm sóc sức khoẻ ban đầu tại cơ sở y tế trờng học theo quy định hiện hành.

4. Quỹ BHYT tự nguyện:


4.1. Quỹ BHYT tự nguyện đ ợc hình thành từ các nguồn sau:
a. Tiền ®ãng phÝ BHYT tù nguyÖn do ngêi tham gia ®ãng góp. b. Hỗ trợ của NSNN.
c. Các quỹ cơ quan, tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong vµ ngoµi níc.
d. TiỊn sinh lêi do thùc hiƯn các biện pháp bảo toàn và tăng trởng quỹ BHYT tự nguyện.
e. Các khoản thu hợp pháp khác nếu có.
28
4.2. Phân bổ, quản lý quỹ BHYT tự nguyện: a. Số thu BHYT tự nguyện theo quy định tại điểm a,b,c ở trên trong
năm kế hoạch đợc phân bổ và sử dơng nh sau: 87 lËp q BHYT tù ngun.
2 lËp quỹ dự phòng BHYT tự nguyện. 8 giành chi cho các hoạt động phối hợp, tổ chức thực hiện việc thu
phí, phát hành thẻ BHYT tự nguyện và hỗ trợ các cơ sở khám chữa bệnh để tổ chức thu viện phí và thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh của ngời bệnh
BHYT tự nguyện. 3 giành chi đào tạo đại lý, bổ sung cho công tác tuyên truyền vận
động, khen thởng và nâng cao năng lực cán bộ. b. Số thu theo quy định tại điểm d và đ nếu có đợc hạch toán vào quỹ
dự phòng khám chữa bệnh BHYT tự nguyện.
4.3. Quỹ BHYT tự nguyện đ ợc quản lý
tập trung, thống nhất, dân chủ và công khai theo quy chế quản lý tài chính hiện hành ®èi víi BHXHVN. TiỊn
t¹m thêi cha sư dơng nÕu cã của quỹ BHYT tự nguyện đợc huy động để thực hiện các biện pháp nhằm bảo tồn và tăng trởng quỹ theo quy định.
4.4. Điều tiết quỹ khám chữa bệnh BHYT: BHXHVN có trách nhiệm phân bổ, điều tiết số thu đợc sử dụng trong
năm cho BHXH cho các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, bảo đảm thanh toán chi phí cho khám chữa bệnh BHYT tự nguyện.
29
Quỹ khám chữa bệnh BHYT tự nguyện hàng năm không chi hết đợc chuyển vào quỹ dự phòng khám chữa bệnh BHYT tự nguyện.
Nếu số chi khám chữa bệnh BHYT tự nguyện vợt quá quỹ BHYT tự nguyện đợc sử dụng trong năm, BHXHVN đợc sử dụng kinh phí của quỹ dự
phòng khám chữa bệnh BHYT tự nguyện hoặc quỹ dự phòng khám chữa bệnh bắt buộc hoặc nguồn hỗ trợ khác theo quy định để đảm bảo chi trả đầy
đủ, kịp thời các chế độ cho các đối tợng đợc hởng theo quy định.

III. Tình hình thu, chi quỹ BHYT tự nguyÖn ë ViÖt Nam hiÖn nay:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quü BHYT tù nguyÖn:

Tải bản đầy đủ ngay(41 tr)

×