1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >
Tải bản đầy đủ - 41 (trang)
Khái niệm Kiểm toán nhà nước Chức năng của Kiểm toán nhà nước. Nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước.

Khái niệm Kiểm toán nhà nước Chức năng của Kiểm toán nhà nước. Nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước.

Tải bản đầy đủ - 41trang

1.1.2. Khái niệm Kiểm toán nhà nước


Kiểm toán nhà nước là hệ thống bộ máy chuyên môn của Nhà nước thực hiện các chức năng kiểm tốn tài sản cơng. Ở thời kỳ trung đại, Kiểm toán nhà
nước đã xuất hiện để đối soát tài sản của vua chúa. Qua q trình phát triển cho đến nay, Kiểm tốn nhà nước ở các nước phát triển đều thực hiện chức năng
kiểm tốn các đơn vị ở khu vực cơng cộng.

1.1.3. Chức năng của Kiểm toán nhà nước.


Là một cơ quan trong hệ thống tổ chức bộ máy nhà nước, Kiểm toán nhà nước thực hiện các chức năng sau:
● Thứ nhất, chức năng kiểm tra, kiểm soát. Kiểm toán nhà nước có chức năng xác minh tính đúng đắn, trung thực, hợp
pháp của số liệu kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo quyết tốn thu - chi, sử dụng ngân sách nhà nước và việc thi hành pháp luật về kinh tế, tài chính, kế tốn,
ngân sách của nhà nước ở các đơn vị trong khu vực công. Đây là chức năng vốn có và mang tính chất truyền thống của Kiểm toán nhà nước.
● Thứ hai, chức năng tư vấn. Kiểm toán nhà nước là cơ quan giúp việc bên cạnh cơ quan lập pháp và hành
pháp, tư vấn cho Quốc hội hay Chính phủ trong việc xây dựng những văn bản quy phạm pháp luật, ban hành những quyết định liên quan đến tài chính, ngân
sách; hoặc trong việc đưa ra những quyết định quan trọng về quản lý và sử dụng nguồn tài sản công như phương án đầu tư xây dựng các cơng trình trọng điểm
quốc gia, thực hiện các chương trình trên tầm vĩ mơ. Thơng qua cơng tác kiểm tốn của mình, Kiểm toán nhà nước nghiên cứu,
đề xuất các kiến nghị và giải pháp góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, ngăn ngừa các hành vi vi phạm, sử dụng kém hiệu quả, lãng phí cơng quỹ, vốn và tài
sản quốc gia. Ngoài ra, với tư cách là cơ quan kiểm tốn tối cao của quốc gia, Kiểm tốn
nhà nước còn có chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực mà nó phụ trách.
4

1.1.4. Nhiệm vụ của Kiểm tốn nhà nước.


Theo quy định của pháp luật, Kiểm toán nhà nước ở những quốc gia khác nhau có những nhiệm vụ khác nhau, song xét một cách chung nhất, nhiệm vụ và
quyền hạn chung nhất của Kiểm toán nhà nước bao gồm: 1.1.4.1. Thực hiện kiểm toán.
Kiểm toán nhà nước thường thực hiện các cuộc kiểm toán tuân thủ, xem xét việc chấp hành các chính sách, luật lệ và chế độ của nhà nước tại các đơn vị sử
dụng vốn và tài sản cơng. Kiểm tốn nhà nước cũng thực hiện các cuộc kiểm toán hoạt động để đánh giá hiệu quả hoạt động và hiệu năng quản lý của các đơn
vị công. Để thực hiện nhiệm vụ này, Kiểm toán nhà nước cần thực hiện: ● Lập kế hoạch kiểm tốn hàng năm, trình cơ quan có thẩm quyền duyệt;
● Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán hàng năm đã được phê duyệt và các nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
● Kiểm tra, xác minh tính đúng đắn, trung thực, hợp lý của các tài liệu có liên quan đến ngân sách nhà nước; kiểm tra các thông tin, tài liệu kế tốn - tài
chính của các tổ chức, đơn vị sử dụng kinh phí nhà nước, xem xét việc chấp hành các chế độ, chính sách tài chính, ngân sách, kế toán của nhà nước của nhà
nước; ● Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc sửa chữa, xử lý những sai phạm
của các đơn vị được kiểm tốn để chấn chỉnh cơng tác quản lý tài chính, ngân sách, chế độ kế tốn;
● Quản lý hồ sơ kiểm tốn, giữ gìn bí mật thơng tin, tài liệu, số liệu kế tốn và thơng tin về hoạt động của đơn vị được kiểm toán theo quy định của pháp
luật. 1.1.4.2. Xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật.
Kiểm tốn nhà nước có nhiệm vụ soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh về Kiểm toán nhà nước, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật khác về lĩnh vực
Kiểm toán nhà nước theo thẩm quyền.
5
Kiểm tốn nhà nước đóng góp ý kiến với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc xây dựng và ban hành các văn bản pháp luật về ngân sách, tài
chính, kế tốn. 1.1.4.3. Chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ kiểm toán.
Kiểm toán nhà nước chỉ đạo và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kiểm tốn, quy trình, chuẩn mực và phương pháp kiểm tốn trong hệ thống kiểm toán
nhà nước. Kiểm toán nhà nước hướng dẫn về chuyên môn và nghiệp vụ đối với các tổ
chức kiểm toán nội bộ trực thuộc các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội có sử dụng nguồn kinh phí nhà nước.

1.1.5. Quyền hạn của Kiểm toán nhà nước.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khái niệm Kiểm toán nhà nước Chức năng của Kiểm toán nhà nước. Nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước.

Tải bản đầy đủ ngay(41 tr)

×