1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >
Tải bản đầy đủ - 41 (trang)
Các mơ hình tổ chức bộ máy Kiểm tốn nhà nước.

Các mơ hình tổ chức bộ máy Kiểm tốn nhà nước.

Tải bản đầy đủ - 41trang

1.1.6. Nguyên tắc hoạt động của Kiểm toán nhà nước.


Để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, Kiểm tốn nhà nước cần tn thủ một số nguyên tắc hoạt động nhất định.
Những nguyên tắc hoạt động cơ bản của Kiểm toán nhà nước: ● Tuân thủ pháp luật, chuẩn mực và quy trình kiểm tốn đã được pháp luật
thừa nhận. ● Đảm bảo tính độc lập một cách tương đối: không một tổ chức, cá nhân nào
được phép can thiệp một cách trái pháp luật vào hoạt động của Kiểm toán nhà nước. ● Đảm bảo tính trung thực, khách quan và giữ gìn bí mật nhà nước, bí mật
của các đơn vị, tổ chức được kiểm tốn. ● Khơng gây cản trở hoạt động và can thiệp vào công việc điều hành, quản
lý của đơn vị được kiểm tốn. ● Đảm bảo tính hiệu quả trong hoạt động kiểm tốn.

1.2. Các mơ hình tổ chức bộ máy Kiểm toán nhà nước.


Bộ máy Kiểm toán nhà nước là một hệ thống tập hợp những viên chức nhà nước để thực hiện chức năng kiểm tốn ngân sách và tài sản cơng.
Như vậy, trong quan hệ với hệ thống bộ máy Nhà nước, KTNN là một phân hệ thực hiện chức năng kiểm toán; xét trong hệ thống kiểm tốn nói chung,
KTNN là một phân hệ thực hiện chức năng kiểm toán đối với một đối tượng cụ thể là tài sản Nhà nước; xét trong mối quan hệ với kiểm toán viên nhà nước,
KTNN là một hệ thống tập hợp các kiểm toán viên này theo một trật tự xác định để thực hiện chức năng kiểm tốn tài sản cơng.
Trong hàng loạt những mối liên hệ phức tạp với bộ máy nhà nước, hệ thống kiểm toán và các kiểm toán viên, đã hình thành nhiều mơ hình tổ chức bộ máy
KTNN khác nhau tuỳ theo tính chất và phạm vi của các mối liên hệ đó.
1.2.1. Mơ hình tổ chức Kiểm tốn nhà nước xét trong mối liên hệ với bộ máy nhà nước.
1.2.1.1. Mơ hình cơ quan Kiểm tốn nhà nước được tổ chức độc lập với cơ quan lập pháp và hành pháp.
Mơ hình này sơ đồ 1.1 được ứng dụng ở hầu hết các nước có nền kinh tế
7
phát triển, có nhà nước pháp quyền được xây dựng nền nếp, hệ thống kiểm tốn đã hình thành từ lâu đời và phát triển ở một trình độ cao Ví dụ: Kiểm tốn nhà
nước Cộng hồ liên bang Đức, Tồ Thẩm kế của Cộng hồ Pháp..., nhờ đó Kiểm tốn nhà nước phát huy được đầy đủ tính độc lập trong việc thực hiện các
chức năng của mình.
Sơ đồ 1.1. Mơ hình Kiểm tốn nhà nước được tổ chức độc lập với Quốc hội và Chính phủ.
Ghi chú:
1.2.1.2. Mơ hình cơ quan Kiểm toán nhà nước trực thuộc cơ quan hành pháp. Việc tổ chức cơ quan KTNN trực thuộc cơ quan hành pháp Chính phủ điều
hành nhanh nhạy quá trình thực hiện ngân sách và các hoạt động khác. Tuy nhiên, nó cũng hạn chế phần nào tính độc lập của Kiểm toán nhà nước khi thực
hiện chức năng phản biện của Chính phủ. Việc tổ chức cơ quan KTNN trực thuộc Chính phủ ở các nước khác nhau
cũng khơng hồn tồn như nhau. Chẳng hạn, ở Trung Quốc, KTNN được tổ chức thành một cơ quan hành chính như một bộ, song có quyền kiểm tốn các
Bộ máy Nhà nước
Kiểm tốn nhà nước
Tồ án
Quốc hội
Chính phủ
Các ban của Quốc hội Các bộ của Chính phủ
Ban hành luật
Bổ nhiệm
Duyệt ngân sách Giám sát
Liên hệ trong tổ chức Quan hệ chỉ đạo
Quan hệ đặt hàng kiểm toán Quan hệ kiểm tốn
8
bộ khác của Chính phủ kể cả Bộ Tài chính; hoặc, KTNN cũng có thể được tổ chức như một cơ quan chuyên môn bên cạnh nội các như ở Nhật Bản,
Indonesia hay bên cạnh Thủ tướng Chính phủ Việt Nam trước đây... 1.2.1.3. Mơ hình cơ quan Kiểm tốn nhà nước trực thuộc cơ quan lập pháp.
Trong mơ hình này, cơ quan KTNN là một cơ cấu trực thuộc Quốc hội có thể là Thượng viện hoặc Hạ viện, là cơ quan kiểm tra tài chính cơng cao nhất
của cơ quan quyền lực tối cao. Với mơ hình này, KTNN trợ giúp đắc lực cho nhà nước không chỉ ở kiểm tra
thực hiện pháp luật mà còn cả trong việc soạn thảo và xây dựng các sắc luật liên quan đến ngân sách, tài chính, kế tốn.... Mơ hình này cũng tạo điều kiện tối đa
để có thể độc lập và thực hiện chức năng phản biện đối với Chính phủ, giúp Quốc hội cơ quan quyền lực tối cao, đại diện cho ý chí và quyền lực của nhân
dân thực thi quyền kiểm sốt các hoạt động tài chính của Chính phủ cơ quan hành pháp tối cao, trực tiếp vận hành nền tài chính quốc gia.
Tuy nhiên, mơ hình này cũng khiến cho cơ quan Kiểm toán nhà nước khơng có cơ hội tiếp xúc trực tiếp thường xun với sự điều hành và các hoạt động của
Chính phủ, do đó có thể làm chậm đi cơng tác kiểm tốn. Mơ hình cơ quan Kiểm tốn nhà nước trực thuộc cơ quan lập pháp được ứng
dụng rộng rãi ở nhiều nước trên khắp thế giới như Anh, Mỹ, Canada...
9
Sơ đồ 1.2. Mơ hình tổ chức Kiểm tốn nhà nước Canada.

1.2.2. Mơ hình tổ chức Kiểm tốn nhà nước xét theo hình thức tổ chức cơ quan.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các mơ hình tổ chức bộ máy Kiểm tốn nhà nước.

Tải bản đầy đủ ngay(41 tr)

×