1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >
Tải bản đầy đủ - 41 (trang)
Sự cần thiết phải thành lập Kiểm toán nhà nước tại Việt Nam.

Sự cần thiết phải thành lập Kiểm toán nhà nước tại Việt Nam.

Tải bản đầy đủ - 41trang

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VIỆT NAM.
2.1. Vai trò, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Kiểm toán nhà nước Việt Nam.

2.1.1. Sự cần thiết phải thành lập Kiểm toán nhà nước tại Việt Nam.


Trong quá trình đổi mới, mặt trái của nền kinh tế thị trường ngày càng bộc lộ rõ và sâu sắc, đặc biệt nạn tham nhũng, sử dụng khơng hiệu quả làm thất thốt
tài sản cơng, chi tiêu ngân sách lãng phí, sai mục đích, sai chế độ... là những vấn đề nổi cộm và nhức nhối nhất. Tình hình đó đòi hỏi cấp thiết phải có một cơ
quan nhà nước với vai trò và chức năng là người kiểm tra tài chính cơng cao nhất, giúp đỡ cho Quốc hội, Chính phủ trong việc điều hành nền tài chính quốc
gia. Tuyên bố Lima Peru, 101977 cũng nhấn mạnh “...nhất thiết mỗi quốc gia
phải có một Cơ quan Kiểm tốn tối cao mà tính độc lập của nó phải được xác lập bằng pháp luật...”.
Trong hơn mười năm hoạt động KTNN đã giúp các nghành , các địa phương chấn chỉnh công tác quản lý điều hành và quyết toán NSNN; giúp các đơn vị,
các doanh nghiệp Nhà nước chấn chỉnh cơng tác quản lý tài chính, hồn thiện cơng tác kế tốn, thống kê. Biểu hiện là qua các cuộc kiểm toán lại lần thứ hai,
lần thứ ba trình độ quản lý tài chính, ngân sách của các đơn vị đã có bước cải thiện rõ rệt, các thiếu sót trong cơng tác kế tốn, thống kê từ chứng từ, sổ sách
kế toán đến báo cáo quyết tốn tài chính giảm đáng kể. Bước đầu KTNN đã khẳng định được uy tín và vị thế của mình, hoạt động kiểm toán của KTNN
được Đảng, Nhà nước và Quốc hội quan tâm đánh giá cao và khuyến khích phát triển; nhiều nghành nhiều địa phương, doanh nghiệp chủ đầu tư có văn bản đề
nghị KTNN kiểm tốn giúp; nghành tồ án cũng đã có lần đề nghị KTNN giám định giúp khía cạnh tài chính của một vụ án kinh tế. Chỉ tính riêng KTNN khu
vực IV qua tám năm hoạt động đã thực hiện 74 cuộc kiểm toán lớn với hơn 2000 lượt đơn vị được kiểm toán, qua kiểm toán đã kiến nghị tăng thu, giảm chi, đưa
14
vào quản lý NSNN hơn 3.150 tỷ đồng, phát hiện một vụ tham nhũng lớn đề nghị Bộ Công an điều tra…
Như vậy, sự ra đời của KTNN tại Việt Nam là hồn tồn phù hợp với tiến trình đổi mới đất nước và thơng lệ quốc tế; nó là một tất yếu khách quan là sản
phẩm trí tuệ của q trình đổi mới, đáp ứng sự đòi hỏi cấp bách của thực tiễn, nhằm tăng cường kiểm soát của Nhà nước trong việc quản lý và sử dụng Ngân
sách Nhà nước và tài sản quốc gia.
2.1.2. Cơ sở pháp lý cho việc tổ chức, hoạt động của Kiểm toán nhà nước Việt Nam.
KTNN Việt Nam được thành lập ngày 1171994 theo Nghị định số 70CP của Chính phủ.
Ngày 24011995, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 61TTg quy định về điều lệ tổ chức, hoạt động; cơ cấu tổ chức; nhiệm vụ và quyền hạn và những vấn
đề liên quan khác của KTNN khi mới thành lập. Ngày 1382003, Chính phủ ban hành Nghị định 932003NĐ-CP, có bổ sung và sửa đổi, thay thế Nghị định
70CP, ngày 1171994, đã quy định rõ hơn về địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của KTNN.
Nhằm hoàn thiện hơn nữa KTNN tại Việt Nam, nâng cao hiệu quả hoạt động của KTNN, đáp ứng những đòi hỏi mới, Luật KTNN đã được Quốc hội khoá XI
nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua tại kỳ họp thứ 7, ngày 1462005, và sẽ có hiệu lực từ ngày 01012006. Địa vị pháp lý của KTNN Việt
Nam ngày càng được nâng cao và hoàn thiện.

2.1.3. Vai trò và vị trí của Kiểm tốn nhà nước Việt Nam


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sự cần thiết phải thành lập Kiểm toán nhà nước tại Việt Nam.

Tải bản đầy đủ ngay(41 tr)

×