1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >
Tải bản đầy đủ - 41 (trang)
Vai trò và vị trí của Kiểm tốn nhà nước Việt Nam Chức năng của Kiểm tốn nhà nước Việt Nam.

Vai trò và vị trí của Kiểm tốn nhà nước Việt Nam Chức năng của Kiểm tốn nhà nước Việt Nam.

Tải bản đầy đủ - 41trang

vào quản lý NSNN hơn 3.150 tỷ đồng, phát hiện một vụ tham nhũng lớn đề nghị Bộ Công an điều tra…
Như vậy, sự ra đời của KTNN tại Việt Nam là hồn tồn phù hợp với tiến trình đổi mới đất nước và thơng lệ quốc tế; nó là một tất yếu khách quan là sản
phẩm trí tuệ của q trình đổi mới, đáp ứng sự đòi hỏi cấp bách của thực tiễn, nhằm tăng cường kiểm soát của Nhà nước trong việc quản lý và sử dụng Ngân
sách Nhà nước và tài sản quốc gia.
2.1.2. Cơ sở pháp lý cho việc tổ chức, hoạt động của Kiểm toán nhà nước Việt Nam.
KTNN Việt Nam được thành lập ngày 1171994 theo Nghị định số 70CP của Chính phủ.
Ngày 24011995, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 61TTg quy định về điều lệ tổ chức, hoạt động; cơ cấu tổ chức; nhiệm vụ và quyền hạn và những vấn
đề liên quan khác của KTNN khi mới thành lập. Ngày 1382003, Chính phủ ban hành Nghị định 932003NĐ-CP, có bổ sung và sửa đổi, thay thế Nghị định
70CP, ngày 1171994, đã quy định rõ hơn về địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của KTNN.
Nhằm hoàn thiện hơn nữa KTNN tại Việt Nam, nâng cao hiệu quả hoạt động của KTNN, đáp ứng những đòi hỏi mới, Luật KTNN đã được Quốc hội khoá XI
nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua tại kỳ họp thứ 7, ngày 1462005, và sẽ có hiệu lực từ ngày 01012006. Địa vị pháp lý của KTNN Việt
Nam ngày càng được nâng cao và hoàn thiện.

2.1.3. Vai trò và vị trí của Kiểm tốn nhà nước Việt Nam


Là một cơ quan nằm trong tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam, KTNN một công cụ mạnh của quản lý nhà nước, cung cấp phương tiện, căn cứ thực tiễn để
Nhà nước thực hiện việc quản lý vĩ mơ nền kinh tế nói chung và quản lý việc sử dụng Ngân sách nhà nước và nguồn tài sản quốc gia nói riêng.
Tuy cơ quan Kiểm tốn nhà nước Việt Nam khơng có một tổ chức tiền thân, khơng có tiền lệ trong cơ cấu tổ chức nhà nước, nhưng nó vẫn có chức năng
kiểm tra tài chính cơng cao nhất. Hoạt động của Kiểm tốn nhà nước có tác
15
động mạnh đến quá trình ra quyết định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các nhà đầu tư, các nhà quản lý, các nhà tài trợ và các tổ chức, cá nhân
khác quan tâm đến tình hình hoạt động của các đơn vị thuộc khu vực công.

2.1.4. Chức năng của Kiểm toán nhà nước Việt Nam.


Nghị định số 70CP ngày 1171994 và Nghị định số 932003NĐ-CP, ngày 1382003 của Chính phủ khẳng định: Kiểm tốn nhà nước là cơ quan thuộc
Chính Phủ, thực hiện chức năng kiểm tốn, xác nhận tính đúng đắn, hợp pháp của báo cáo quyết toán Ngân sách Nhà nước các cấp, báo cáo tài chính của các
cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng Ngân sách Nhà nước; kiểm tốn tính tuân thủ pháp luật, tính kinh tế trong việc quản lý, sử dụng Ngân sách Nhà nước và
tài sản công theo kế hoạch kiểm toán hàng năm được Thủ tướng Chính phủ giao hoặc các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu. Cụ thể:
- Kiểm toán báo cáo tài chính, ngân sách của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trước khi trình ra Hội đồng nhân dân;
- Kiểm toán tổng quyết toán Ngân sách Nhà nước của Chính phủ trước khi trình ra Quốc hội;
- Kiểm toán báo cáo quyết toán của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan thuộc Quốc hội, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân,
các đơn vị sự nghiệp cơng, các đồn thể quần chúng, các tổ chức xã hội có sự dụng kinh phí Nhà nước;
- Kiểm toán báo cáo quyết toán các chương trình, dự án, các cơng trình đầu tư của nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước... theo kế hoạch kiểm tốn hàng
năm được Chính phủ phê duyệt và các nhiệm vụ đột xuất do Thủ tướng Chính phủ giao hoặc do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.
Luật Kiểm tốn nhà nước, được Quốc hội nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thơng qua ngày 1462005 và có hiệu lực từ
ngày 01012006, cũng kế thừa quan điểm trên. Điều 14, Luật Kiểm toán nhà nước, chức năng của Kiểm toán nhà nước, nêu rõ: “Kiểm tốn nhà nước có chức
năng kiểm tốn báo cáo tài chính, kiểm tốn tn thủ, kiểm toán hoạt động đối với các cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước”.
16

2.1.5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Kiểm toán nhà nước Việt Nam


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vai trò và vị trí của Kiểm tốn nhà nước Việt Nam Chức năng của Kiểm tốn nhà nước Việt Nam.

Tải bản đầy đủ ngay(41 tr)

×