1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >
Tải bản đầy đủ - 41 (trang)
Nhiệm vụ và quyền hạn của Kiểm toán nhà nước Việt Nam

Nhiệm vụ và quyền hạn của Kiểm toán nhà nước Việt Nam

Tải bản đầy đủ - 41trang

2.1.5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Kiểm toán nhà nước Việt Nam


Theo quy định tại Nghị định số 302003NĐ-CP ngày 0142003, đồng thời căn cứ Nghị định số 932003NĐ-CP ngày 1382003 của Chính phủ, đ ã quy
định về nhiệm vụ và quyền hạn của Kiểm tóan nhà nước ở Việt Nam . Kể từ ngày 01012006, Khi Luật Kiểm tốn nhà nước có hiệu lực, nhiệm vụ
và quyền hạn của Kiểm toán nhà nước Việt Nam được quy định cụ thể trong Điều 15 và Điều 16 của Luật này, về cơ bản là sự kế thừa những tư tưởng được
thể hiện trong các Nghị định nêu trên của Chính phủ, trong đó có những thay đổi phù hợp với điều kiện mới khi Kiểm toán nhà nước trực thuộc Quốc hội.
2.2. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước Việt Nam. 2.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Kiểm toán nhà nước Việt Nam.
Kiểm toán nhà nước Việt Nam được thành lập và tổ chức theo Nghị định 70 CP ngày 1171994 của Chính phủ, và điều lệ tổ chức hoạt động của Kiểm toán
nhà nước. Nghị định số 932003NĐ-CP ngày 2382003 của Chính phủ ban hành đã tăng cường, hồn thiện thêm một bước cơ cấu tổ chức của Kiểm toán
nhà nước. Kiểm toán nhà nước Việt Nam là cơ quan trực thuộc Chính phủ, là cơng cụ
kiểm tra tài chính cơng cao nhất của Nhà nước. Kiểm tốn nhà nước có 16 tổ chức giúp Tổng kiểm toán thực hiện chức năng,
nhiệm vụ, 11 kiểm toán nhà nước ở trung ương và 5 kiểm toán nhà nước khu vực, cùng với 3 tổ chức sự nghiệp, với 680 cán bộ, công chức, kiểm tốn viên
trong biên chế. Mơ hình tổ chức bộ máy Kiểm toán nhà nước Việt Nam trước năm 2006
được thể hiện trong sơ đồ sau:
17
Sơ đồ 2.1. Mô hình tổ chức Kiểm tốn nhà nước Việt Nam trước năm 2006
Tổng kiểm toán nhà nước Việt Nam do Thủ tướng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về hoạt
động của Kiểm tốn nhà nước. Tổng kiểm tốn có nhiệm vụ và quyền hạn: - Lãnh đạo, quyết định và chịu trách nhiệm về công việc của KTNN,
được tham dự những phiên họp của Chính phủ về xem xét, phân bổ, quyết toán NSNN và về những vấn đề có liên quan đến hoạt động của KTNN;
- Chịu trách nhiệm về chất lượng, nội dung các văn bản pháp quy do KTNN soạn thảo trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo thực
hiện chiến lược, quy hoạch phát triển Kiểm tốn nhà nước sau khi được phê duyệt;
- Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể giải
thể các tổ chức thuộc cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các tổ chức đó;
- Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp cụ thể để tăng cường kỉ cương, kỉ luật hành chính trong hoạt động Kiểm tốn Nhà nước, chống tham
nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Kiểm toán Nhà nước;
- Thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn khác theo quy định của pháp luật; Giúp việc cho Tổng kiểm tốn có các Phó tổng kiểm tốn. Phó tổng kiểm
tốn do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Tổng kiểm tốn. Phó tổng kiểm tốn được Tổng kiểm tốn phân cơng phụ
trách một số mặt cơng tác, chịu trách nhiệm trước Tổng kiểm toán về nhiệm vụ mình được phân cơng. Khi Tổng kiểm tốn vắng mặt, một Phó tổng kiểm tốn
được Tổng kiểm tốn uỷ nhiệm lãnh đạo cơng tác của Kiểm tốn nhà nước. Các bộ phận trong Kiểm toán nhà nước Việt Nam được thành lập, quy định
về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo các quyết định của Tổng kiểm toán. Theo quyết định của Tổng kiểm toán Nhà nước ngày
18
0132004, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ phận trong Kiểm toán nhà nước Việt Nam được quy định như sau:
● Vụ Tổ chức cán bộ.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Tổ chức cán bộ hiện nay được quy định trong Quyết định số 98QĐ-KTNN ngày 132004 của Tổng Kiểm tốn;
theo đó, nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Tổ chức cán bộ là: - Trong công tác tổ chức bộ máy, Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì nghiên cứu xây
dựng các đề án, chuẩn bị các văn bản qui định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Kiểm toán Nhà nước cùng các bộ phận trình Tổng
Kiểm tốn Nhà nước để trình cấp có thẩm quyền ban hành; đưa ra phương án thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức trong cơ cấu; hướng dẫn các đơn vị
thuộc và trực thuộc Kiểm toán Nhà nước thực hiện các qui định của Nhà nước và của Kiểm toán Nhà nước trong phạm vi lĩnh vực tổ chức cán bộ;
- Trong công tác biên chế và tiền lương, Vụ Tổ chức cán bộ quản lí thống nhất biên chế cán bộ, cơng chức trong cơ cấu; tổ chức thực hiện công tác báo
cáo thống kê về biên chế, tiền lương theo qui định của Nhà nước; chuẩn bị các văn bản qui định về tiêu chuẩn nghiệp vụ của các loại chức danh lãnh đạo, cơng
chức chun mơn nghiệp Vụ Kiểm tốn theo qui định về phân cấp quản lí của Nhà nước, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt ban hành;
- Trong cơng tác quản lí nhân sự, Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí, sử dụng, thơi việc và giải quyết chính sách đối với nhân sự;
xây dựng các qui định về quản lí và phân cấp trách nhiệm quản lí nhân sự phù hợp với qui định của Nhà nước; quản lí thống nhất hồ sơ nhân sự và các tài liệu
có liên quan đến q trình cơng tác và học tập của nhân sự; - Trong công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng
và tổng hợp quy hoạch đào tạo cán bộ, cơng chức trình Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt; phối hợp với Trung tâm Khoa học và bồi dưỡng cán bộ thực
hiện nhiệm vụ; thực hiện công tác thống kê, tổng hợp về cơng tác đào tạo, bồi dưỡng; chủ trì lập và phân bổ kinh phí do Ngân sách Nhà nước cấp;
19
- Vụ Tổ chức cán bộ kiểm tra đối với công tác tổ chức cán bộ và đào tạo; phối hợp với Ban Bảo vệ chính trị nội bộ trong việc giúp Ban cán sự Đảng Kiểm
toán Nhà nước xây dựng, quản lí về tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ, xây dựng các qui chế quản lí cán bộ, giữ gìn chính trị nội bộ;
- Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện các nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, tuyên truyền, nghiên cứu khoa học và một số nhiệm vụ khác do
Tổng Kiểm tốn Nhà nước giao và uỷ quyền; ● Văn phòng Kiểm toán Nhà nước.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Kiểm tốn Nhà nước hiện nay được quy định trong Quyết định số 99QĐ-KTNN ngày 132004 của Tổng
Kiểm tốn; theo đó, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng là: - Trong cơng tác tổng hợp, hành chính, Văn phòng xây dựng chương trình
kế hoạch cơng tác, theo dõi tình hình thực hiện các mặt cơng tác của Kiểm tốn Nhà nước; sắp xếp, bố trí chương trình làm việc của Lãnh đạo Kiểm toán Nhà
nước Kiểm toán Nhà nước; tham mưu cho Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước trong việc quản lí, điều hành trong nội bộ Kiểm tốn Nhà nước; hướng dẫn, kiểm tra,
tổng hợp cơng tác của các đơn vị trong cơ cấu; tổ chức thực hiện cơng tác hành chính, văn thư, lưu trữ, thư viện của cơ quan;
- Trong công tác hợp tác quốc tế, Văn phòng nghiên cứu trình Tổng Kiểm tốn Nhà nước các đề án hợp tác với các nước và tổ chức quốc tế; quản lí thống
nhất các vấn đề về hợp tác quốc tế của ngành; đầu mối tiếp xúc với khách nước ngoài đến làm việc với cơ quan, quản lí thống nhất mọi mặt đồn ra, đồn vào;
- Trong cơng tác thi đua, thơng tin tun truyền, Văn phòng nghiên cứu trình Tổng Kiểm tốn Nhà nước phương án, hình thức khen thưởng đối với cán bộ;
quản lí thống nhất cơng tác thi đua, khen thưởng trong của Kiểm tốn Nhà nước; nghiên cứu trình Tổng Kiểm toán Nhà nước về tổ chức và hoạt động đối với
công tác thông tin tuyên truyền; - Trong công tác tài chính - kế tốn, quản trị, Văn phòng giúp Tổng Kiểm
tốn Nhà nước xây dựng, trình Chính phủ dự toán ngân sách hàng năm của Kiểm toán Nhà nước; quản lí tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, chế độ kế tốn,
20
sử dụng kinh phí được cấp trong tồn cơ cấu Kiểm tốn Nhà nước; tổ chức quản lí tài sản và cơng tác thư ký, cơng đồn trong bộ máy;
- Văn phòng còn thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Kiểm toán Nhà nước giao.
● Vụ giám định và kiểm tra chất lượng kiểm toán. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Giám định và kiểm tra chất lượng
kiểm toán hiện nay được quy định trong Quyết định số 100QĐ-KTNN ngày 132004 của Tổng Kiểm tốn:
- Trong cơng tác lập kế hoạch kiểm tốn, quản lí hoạt động kiểm tốn, tổng hợp và lập báo cáo kết quả kiểm toán, Vụ Giám định giúp Tổng KTNN tổng hợp
và xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của KTNN trình Thủ tướng Chính phủ, từ đó tham mưu cho Tổng KTNN phân giao kế hoạch kiểm tốn cho các
đơn vị kiểm tốn; quản lí, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tốn, từ đó đề ra phương án điều chỉnh việc thực hiện kế hoạch kiểm
toán; làm đầu mối cung cấp kết quả kiểm toán cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và quản lí việc cơng khai, phát hành báo cáo kết quả kiểm toán;
tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị kiểm tốn, từ đó tham mưu trong việc sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách quản lí tài chính cho phù hợp;
- Trong cơng tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng kiểm toán và đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên, Vụ Giám định kiểm tra các đơn vị kiểm tốn, đồn
kiểm tốn, kiểm toán viên trong việc chấp hành quy chế tổ chức và hoạt động, việc quản lí hồ sơ, tài liệu kiểm toán; thẩm định báo cáo kết quả kiểm toán của
các đơn vị kiểm toán và tham mưu cho Tổng Kiểm toán Nhà nước thành lập Hội đồng kiểm toán; đề nghị Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định tạm đình chỉ
cơng tác đối với đồn kiểm tốn hoặc tổ kiểm toán hoặc kiểm toán viên nếu xét thấy trong hoạt động kiểm tốn có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc có hành
động cản trở cơng tác kiểm tốn; thơng qua kết quả giám định và kiểm tra chất lượng kiểm tốn đề xuất xây dựng và hồn thiện chuẩn mực đạo đức nghề
nghiệp kiểm toán viên, nâng cao chất lượng cơng tác kiểm tốn; tham gia xây
21
dựng và đề xuất ý kiến bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện quy trình, phương pháp chun mơn nghiệp Vụ Kiểm tốn trong từng lĩnh vực;
- Trong cơng tác thanh tra, kiểm tra các công tác của KTNN, Vụ Giám định kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với các
đơn vị, cá nhân thuộc Kiểm toán Nhà nước; tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, đề xuất biện pháp xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật được làm rõ;
- Vụ Giám định còn thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn khác do Tổng KTNN giao và uỷ quyền; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo kết quả công tác cho
Tổng KTNN. ● Vụ Pháp chế.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Pháp chế hiện nay được quy định trong Quyết định số 101QĐ-KTNN ngày 132004 của Tổng Kiểm tốn.
Vụ pháp chế đóng vai trò trong công tác xây dựng pháp luật; tổ chức thực hiện cơng tác rà sốt hệ thống hố văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến
hoạt động KTNN; trực tiếp hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, cơng chức của Kiểm tốn Nhà nước;
theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện pháp luật, tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật và đề xuất giải pháp tăng cường pháp chế trong hoạt động của Kiểm
tốn Nhà nước; Báo cáo kết quả cơng tác và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác do Tổng Kiểm toán Nhà nước giao và uỷ quyền.
● Kiểm toán Ngân sách Nhà nước I và II.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Kiểm toán Ngân sách Nhà nước hiện nay được quy định trong Quyết định số 102QĐ-KTNN và 103QĐ-KTNN
ngày 0132004 của Tổng Kiểm toán: - Kiểm toán các báo cáo quyết toán ngân sách của các đối tượng kiểm toán
nhà nước; xây dựng, tổ chức thực hiện, báo cáo thực hiện kế hoạch kiểm toán; tổng hợp kết quả kiểm toán thuộc lĩnh vực được phân cơng phụ trách, trên cơ sơ
đó phối hợp, góp ý kiến với nhau về kiểm toán báo cáo quyết toán Ngân sách Nhà nước;
22
- Có những quyền căn bản của cơ quan kiểm toán khi thực hiện nhiệm Vụ Kiểm tốn;
- Thơng qua hoạt động kiểm tốn, kiến nghị với đơn vị được kiểm toán sửa chữa những sai phạm, chấn chỉnh và hồn thiện cơng tác quản lí kinh tế, tài
chính; đề nghị Tổng Kiểm tốn Nhà nước kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cơ quan nhà nước sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách và pháp
luật cho phù hợp; chuyển hồ sơ sang cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý những vi phạm;
- Chủ trì soạn thảo quy trình và phương pháp chun mơn nghiệp Vụ Kiểm tốn đối với lĩnh vực được phân công; tham mưu hoặc được uỷ quyền ký văn
bản trả lời về vấn đề có liên quan đến cơng tác kiểm tốn do đơn vị thực hiện; ● Kiểm toán Đầu tư - Dự án I và II.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Kiểm toán Đầu tư - Dự án hiện nay được quy định trong Quyết định số 104QĐ-KTNN và 105QĐ-KTNN ngày
132004 của Tổng Kiểm tốn: - Kiểm tốn báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán vốn đầu tư của các cơng
trình dự án đầu tư xây dựng cơ bản; xây dựng, tổ chức thực hiện, báo cáo thực hiện kế hoạch kiểm toán; tổng hợp kết quả kiểm toán thuộc lĩnh vực được phân
cơng phụ trách, trên cơ sơ đó phối hợp, góp ý kiến với nhau về kiểm tốn báo cáo quyết toán Ngân sách Nhà nước;
- Các Vụ này cũng có những nhiệm vụ và quyền hạn được quy định giống như các Vụ Kiểm toán Ngân sách Nhà nước;
● Kiểm toán Doanh nghiệp Nhà nước. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Kiểm toán Doanh nghiệp Nhà nước
hiện nay được quy định trong Quyết định số 106QĐ-KTNN ngày 132004 của Tổng Kiểm toán:
- Kiểm toán báo cáo tài chính của các doanh nghiệp nhà nước, kiểm tốn
tính tn thủ pháp luật, tính kinh tế trong quản lí, sử dụng vốn của Nhà nước và tài sản cơng của các đối tượng kiểm tốn;
23
- Vụ này cũng có những nhiệm vụ và quyền hạn được quy định giống như các Vụ Kiểm toán Ngân sách Nhà nước.
● Kiểm tốn Các tổ chức tài chính - ngân hàng. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Kiểm toán Các tổ chức tài chính -
ngân hàng hiện nay được quy định trong Quyết định số 107QĐ-KTNN ngày 132004 của Tổng Kiểm toán:
- Kiểm toán các báo cáo quyết toán ngân sách, báo cáo tài chính của các tổ chức tài chính - ngân hàng, kiểm tốn tính tn thủ pháp luật, tính kinh tế trong
quản lí, sử dụng vốn của Nhà nước và tài sản công của các đối tượng kiểm tốn; - Vụ này cũng có những nhiệm vụ và quyền hạn được quy định giống như
các Vụ Kiểm toán Ngân sách Nhà nước. ● Kiểm toán Chương trình đặc biệt.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Kiểm tốn Chương trình đặc biệt hiện nay được quy định trong Quyết định số 108QĐ-KTNN ngày 132004 của
Tổng Kiểm toán: - Kiểm toán các báo cáo quyết toán Ngân sách Nhà nước, báo cáo tài chính
của các cơ quan đơn vị, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực đặc biệt, kiểm tốn tính tn thủ pháp luật, tính kinh tế trong quản lí, sử dụng vốn của Nhà nước và
tài sản cơng của các đối tượng kiểm tốn; - Vụ này cũng có những nhiệm vụ và quyền hạn được quy định giống như
các Vụ Kiểm toán Ngân sách Nhà nước. ● Các Kiểm toán Nhà nước khu vực I, II, III, IV và V.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Vụ Kiểm toán Nhà nước khu vực hiện nay được quy định trong các Quyết định số 109QĐ-KTNN, 110QĐ-
KTNN, 111QĐ-KTNN, 112QĐ-KTNN và 113QĐ-KTNN ngày 132004 của Tổng Kiểm toán:
- Tổ chức thực hiện nhiệm Vụ Kiểm toán đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên địa bàn khu vực theo sự phân công của Tổng KTNN về
tất cả các mặt KTNN.
24
- Các Vụ này cũng có những nhiệm vụ và quyền hạn được quy định giống như các Vụ Kiểm toán Ngân sách Nhà nước.
Phạm vi địa bàn được phân công của các Vụ Kiểm toán Nhà nước khu vực được quy định tại Quyết định số 114QĐ-KTNN ngày 132004 của Tổng Kiểm
tốn, theo đó phạm vi địa bàn của các Vụ Kiểm toán Nhà nước khu vực là: - Kiểm toán Nhà nước khu vực I có trụ sở tại Thành phố Hà Nội, kiểm toán
trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Bắc. - Kiểm tốn Nhà nước khu vực II có trụ sở tại Thành phố Vinh, kiểm tốn
trên địa bàn các tỉnh, thành phố miền Trung. - Kiểm tốn Nhà nước khu vực III có trụ sở tại Thành phố Đà Nẵng, kiểm
toán trên địa bàn các tỉnh, thành phố thuộc duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Ngun.
- Kiểm tốn Nhà nước khu vực IV có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, kiểm tốn trên địa bàn các tỉnh, thành phố thuộc Đông Nam Bộ.
- Kiểm tốn Nhà nước khu vực V có trụ sở tại Thành phố Cần Thơ, kiểm toán trên địa bàn các tỉnh, thành phố thuộc Tây Nam Bộ.
Kiểm toán Nhà nước khu vực là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng. Số lượng các Kiểm toán Nhà nước khu vực trong từng
thời kì được xác định trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ, do Tổng Kiểm tốn trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.
● Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ hiện nay được quy định trong Quyết định số 115QĐ-KTNN ngày 132004
của Tổng Kiểm tốn: Trong cơng tác quản lí và tổ chức công tác nghiên cứu khoa học; xây dựng kế hoạch và thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công
chức; thực hiện các thử nghiệm cần thiết cho công tác nghiên cứu khoa học, mở rộng cung cấp các dịch vụ tư vấn kế toán, kiểm toán; sử dụng kinh phí được cấp
hợp lí, theo chế độ… Trung tâm khoa học là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu và
tài khoản riêng tại các ngân hàng và Kho bạc Nhà nước.
25
● Trung tâm Tin học.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Tin học hiện nay được quy định trong Quyết định số 116QĐ-KTNN ngày 132004 của Tổng Kiểm tốn:
- Quản lí thống nhất các hoạt động công nghệ thông tin và tuyên truyền của Kiểm toán Nhà nước; nghiên cứu triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin
trong hoạt động quản lí và chun mơn của Kiểm tốn Nhà nước; - Phối hợp với Trung tâm Khoa học tổ chức đào tạo và bồi dưỡng kiến thức
tin học cần thiết; chỉ đạo chuyên môn tin học đối với các trạm công nghệ thông tin tại các đơn vị trực thuộc Kiểm tốn Nhà nước; tổ chức, quản lí và tham gia
thực hiện các đề án, dự án tin học trong Kiểm toán Nhà nước; nghiên cứu trợ giúp các đơn vị kiểm toán, triển khai các hoạt động dịch vụ công; ký hợp đồng
các mặt trong lĩnh vực tin học. ● Tạp chí Kiểm tốn.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tạp chí Kiểm tốn hiện nay được quy định trong Quyết định số 117QĐ-KTNN ngày 132004 của Tổng Kiểm tốn:
- Thực hiện cơng tác thơng tin, tun truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến Kiểm toán Nhà
nước; là diễn đàn khoa học, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, lý luận nghiệp vụ chuyên môn và các hoạt động khác liên quan đến Kiểm toán Nhà nước phục vụ
nhiệm vụ chính trị của Kiểm tốn Nhà nước; - Tổ chức phát hành Tạp chí Kiểm tốn theo quy định cùng các ấn phẩm tài
liệu phục vụ công tác kiểm toán theo quy định; - Phối hợp với các đơn vị thuộc Kiểm toán Nhà nước và các kênh thông tin
liên lạc khác trong việc thực hiện nhiệm vụ; nghiên cứu các chuyên đề, các đề tài khoa học, đề án phục vụ cơng tác của Tạp chí và nhiệm vụ cơng tác của
Kiểm tốn Nhà nước; xây dựng, sử dụng đội ngũ cộng tác viên, thông tin viên trong và ngoài ngành trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện hợp tác quốc tế trong
lĩnh vực được giao; tham dự và tổ chức các cuộc họp, hội thảo, toạ đàm về chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ công tác thơng tin, tun truyền.
26
Tạp chí Kiểm tốn là đơn vị hoạt động sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được mở tài khoản tại các ngân hàng và Kho bạc
Nhà nước. Các Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành, Kiểm toán Nhà nước khu vực có
Kiểm tốn trưởng, Phó Kiểm tốn trưởng, cơ cấu tổ chức khơng q 5 phòng. Các Kiểm toán trưởng Vụ trưởng và các Phó Kiểm tốn trưởng Phó Vụ
trưởng do Tổng Kiểm tốn bổ nhiệm, miễn nhiệm. Ngồi các bộ phận trên trong Kiểm tốn nhà nước, khi cần thiết ví dụ khi
cần thẩm định các báo cáo kiểm toán quan trọng, phức tạp, hoặc tái thẩm định các báo cáo kiểm toán bị khiếu nại, để tư vấn cho Tổng kiểm toán, Hội đồng
kiểm tốn có thể được thành lập. Việc thành lập, tổ chức, các thành viên và quy chế làm việc của Hội đồng kiểm toán do Tổng kiểm toán quyết định tuỳ theo
yêu cầu của tình huống cụ thể. Khi kết thúc vụ việc, Tổng kiểm toán giải tán Hội đồng kiểm toán.

2.2.2. Hoạt động của Kiểm toán nhà nước Việt Nam.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhiệm vụ và quyền hạn của Kiểm toán nhà nước Việt Nam

Tải bản đầy đủ ngay(41 tr)

×