1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 61 (trang)
Ngêi tham gia tè tông:

Ngêi tham gia tè tông:

Tải bản đầy đủ - 61trang

Để thực hiện những quy định trong Bộ luật lao động, ngày 18 - 12 - 1995, Quốc Hội Khoá IX đã thông qua luật tổ chức Toà án nhân dân sửa đổi
quy định Toà án nhân dân tối cao và Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ơng, thành lập Toà án Lao động. Ngày 11 - 04 - 1996, Uû ban th-
êng vô Quèc héi khoá IX thông qua pháp lệnh thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động. Pháp lệnh này có hiệu lùc tõ ngµy 01 - 07 - 1996. Nh vËy, tõ
ngµy 01 - 07 - 1996 trong hƯ thèng Toµ án nhân dân có Toà lao động chuyên xét xử các vụ án lao động và giải quyết các vụ đình công theo một trình tự
riêng.
II. Những đặc điểm cơ bản của pháp lệnh thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động.

1. Ngời tham gia tố tụng:


Pháp lệnh thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động gồm 2 phần: Phần thứ nhất quy định thủ tục giải quyết các vụ án lao động. Phần thứ hai quy
định giải quyết các cuộc đình công.
Phần thứ nhất của pháp lệnh đợc xây dựng trên một trục giống nh Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án dân sự. Nó quy định thủ tục khởi kiện, điều
tra, hoà giải, xét xử các vụ án lao động. Song do quan hệ tranh chấp lao động có đặc thù riêng, nó không chỉ có tranh chấp lao động cá nhân giữa ngời lao
động và ngời sử dụng lao động mà còn có tranh chấp lao động tập thể giữa ngời lao động mà đại diện là Ban chấp hành công đoàn cơ sở với ngời sử dụng
lao động. Do đó pháp lệnh thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động đã quy định Ban chấp hành công đoàn cơ sở là một chủ thể của tố tụng lao động:
Đơng sự là tập thể lao động thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng thông qua đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở khoản 3 Điều 15 pháp lệnh. Ngoài
Ban chấp hành công đoàn cơ sở trong tờng hợp cần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể lao động thì công đoàn cấp trên của công đoàn cơ sở có
quyền khởi kiện và Trong trờng hợp công đoàn cấp trên của công đoàn cơ sở khởi kiện thì phải cung cấp tài liệu, chứng cứ có quyền, nghĩa vụ tố tụng
nh nguyên đơn, Ban chấp hành công đoàn cơ sở của tập thể ngời lao động có lợi ích cần đợc bảo vệ phải tham gia tố tụng với t cách là nguyên đơn.
Phần thứ hai thủ tục giải quyết các cuộc đình công, vai trò của Ban chấp hành công đoàn cơ sở cũng đợc xác định rõ nét: Ban chấp hành công
đoàn cơ sở là ngời quyết định có đình công hay không sau khi đã đợc quá nửa tập thể tán thành đình công. Trớc khi bắt đầu đình công, trong khi đình công
hoặc sau khi ngừng đình công, Ban chấp hành công đoàn cơ sở có quyền nộp đơn đến Toà án yêu cầu kết luận cuộc đình công là hợp pháp.vv... khoản 1
Điều 1 và khoản 5 Điều 19 pháp lệnh. Với những quy định trên pháp lệnh thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động đã xác định rõ địa vị pháp lý của
Ban chấp hành công đoàn cơ sở trong quá trình tham gia tố tụng nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp cho tập thể lao động. Đây là một đặc thù riêng có của tố tụng
lao động. Pháp lệnh quy định nh trên là xuất phát từ cơ sở lý luận và thực tiễn của nó. Trong nền kinh tế hàng hoá quan hệ lao động đợc quản lý theo cơ chế
ba bên Nhà nớc- ngời sử dụng lao động đại diện cho họ là Hiệp hội của những ngời sử dụng lao động- ngời lao động đại diện cho họ là công đoàn.
Nhà nớc với t cách là một chủ thể có vai trò quản lý xã hội, điều tiết thị trờng lao động bằng cách ban hành luật, pháp lệnh, các nghị định và tổ chức ra các
cơ chế nh các cơ quan lao động, Toà án nhằm hớng cho quan hệ lao động phát triển theo xu hớng lành mạnh, có lợi cho nền kinh tế quốc dân đồng thời
bảo đảm lợi ích hợp pháp cho ngời lao động và ngời sử dụng lao động.
Nền kinh tế thị trờng đã đặt vai trò mới cho tổ chức công đoàn là phải tham gia vào công cuộc đôỉ mới quản lý kinh tế nhằm thực hiện hạch toán
kinh tế xã hội chủ nghĩa, củng cố nguyên tắc tập trung trên cơ sở mở rộng dân chủ, do đó công đoàn có vai trò tích cực xây dựng và thực hiện cơ chế quản lý
kinh tế mới, phát huy mặt tích cực và hạn chế các mặt tiêu cực của kinh tế thị trờng.
Điều 10 hiến pháp 1992 quy định: Công đoàn là tổ chức chính trị xã hội của giai cấp công nhân và của ngời lao động cùng với cơ quan Nhà nớc, tổ
chức kinh tế, tổ chức xã hội, chăm lo và bảo vệ quyền lợi của cán bộ, công nhân viên chức và những ngời lao động khác, tham gia quản lý Nhà nớc, tổ
chức kinh tế, giáo dục cán bộ, công nhân viên chức và những ngời lao động khác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Luật công đoàn quy định: Khi cơ quan Nhà nớc có thẩm quyền giải quyết hoặc Toà án xét xử tranh chấp lao động phải có đại diện của công đoàn
tham dự và phát biểu ý kiến.
Ngời lao động dù cha phải là đoàn viên công đoàn cũng có quyền yêu cầu Ban chấp hành công đoàn đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của
mình trớc Toà án, thủ trởng cơ quan, đơn vị, tổ chức hữu quan.
Nghị định 203HĐBT ngày 19-8-1992 của Hội ®ång bé trëng nay lµ ChÝnh phđ vỊ qun vµ trách nhiệm của công đoàn cơ sở trong các doanh
nghiệp cơ quan đã nêu: Công đoàn cơ sở đại diện cho ngời lao động kiến nghị với cơ quan Nhà nớc có thẩm quyền, hoặc Toà án xử lý những hành vi
phạm quyền lợi ích hợp pháp của ngời lao động hoặc tập thể ngời lao động theo quy định của pháp luật.
Nếu ngời lao động cha gia nhập công đoàn cũng có quyền yêu cầu công đoàn cơ sở đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình trớc doanh nghiệp,
cơ quan, tổ chức hữu quan, Toà án.
Công đoàn cơ sở phối hợp với ngời đứng đầu doanh nghiệp, cơ quan giải quyết kịp thời các tranh chấp lao động giữa ngời lao động hoặc tập thể lao
động vơí doanh nghiệp, cơ quan. Đại diện công đoàn cơ sở đợc tham dự và phát biểu ý kiến trong trờng hợp các tranh chấp lao động nói trên đợc chuyển
sang cơ quan Nhà nớc có thẩm quyền hoặc Toà án xét xử.
Khác với nhiều nớc trên thế giới, ở nớc ta công đoàn trong các doanh nghiệp Nhà nớc vừa là tổ chức của ngời lao động, vừa là tổ chức của ngời sử
dụng lao động, mặt khác trong tất cả các doanh nghiệp cán bộ công đoàn cơ sở là ngời hởng lơng do ngời sử dụng lao động trả, do đó dẫn đến tình trạng
có những nơi, những lúc Ban chấp hành công đoàn cơ sở né tránh trách nhiệm, sợ không giám bảo vệ quyền lợi cho ngời lao động, nên Pháp lệnh quy
định: Trong trờng hợp bảo vệ lợi ích hợp pháp của tập thể lao động thì công đoàn cấp trên của công đoàn cơ sở có quyền khởi kiện. Đây là quy định phù
hợp với thực tế của nớc ta.
Ngoài đặc điểm về t cách của Ban chấp hành công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên. Còn một điểm cần chú ý đó là năng lực hành vi của con ngời
lao động. Khác với tố tụng dân sù, ngêi lao ®éng tõ ®đ 15 ti ®Õn 18 tuổi có thể tự mình tham gia tố tụng không cần uỷ quyền cho bất cứ ai trong bất kỳ
loại tranh chấp nào. Tuy nhiên khi thấy cần thiết, Toà án có thể triệu tập ngời đại diện của họ tham gia tè tơng. §èi víi ngêi sư dơng lao động là cá nhân
theo bộ luật lao động phải đủ 17 tuổi mới có thể thuê mớn sử dụng và trả công lao động, nên ngời sử dụng lao động phải đủ từ 18 tuổi trở lên mới có
quyền tự mình thực hiên quyền và nghĩa vụ của đơng sự trong tố tụng.

2. Thẩm quyền của Toà án.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ngêi tham gia tè tông:

Tải bản đầy đủ ngay(61 tr)

×