1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 61 (trang)
VỊ thêi h¹n xÐt xư.

VỊ thêi h¹n xÐt xư.

Tải bản đầy đủ - 61trang

hành hội nghị hoà giải. Đây là những quy định không thể có trong tố tụng dân sự.

4. Về thời hạn xét xử.


Tranh chấp lao động đòi hỏi phải giải quyết nhanh chóng, kịp thời vì khi xảy ra tranh chấp tức đã phát sinh mâu thuẫn giữa ngời lao ®éng, hay tËp thĨ
lao ®éng víi ngêi sư dơng lao động mà mâu thuẫn này không đợc kịp thời giải quyết, sẽ dễ dàng tác động xấu đến sản xuất. Chính vì vậy Bộ luật lao động
cũng đã nêu ra nguyên tắc: giải quyết công khai, khách quan, kịp thời, nhanh chóng, đúng pháp luật. Đây là một trong bốn nguyên tắc giải quyết tranh
chấp lao động mà Bộ luật lao động quy định.
Quán triệt tinh thần trên của Bộ luật lao động, Pháp lệnh thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động cũng quy định thời hạn giải quyết án lao động
rất ngắn so với thời hạn giải quyết các loại án dân sự, kinh tế.
Loại án
Thời hạn chuẩn bị xét
xử Thời hạn mở
phiên toà Thời hạn xét
xử phúc thẩm Thời hạn
kháng nghị
án dân
sự - 4 tháng kể từ
ngày thụ lý vụ án
- 6 tháng đối với vụ án phức
tạp - 1 th¸ng kĨ
tõ ngày có quyết định đa
vụ ¸n ra xÐt xö
- 2 th¸ng nếu có lý do chính
đáng - 3 tháng đối
với Toà án cấp tỉnh kể từ ngày
nhận đợc hồ sơ vụ án
- 4 tháng đối với Toà án
nhân dân Tối cao
- 3 năm kể từ ngày bản án có
hiệu lực ph¸p luËt
¸n kinh
tÕ - 40 ngày kể
từ ngày thụ lý vụ án
- 60 ngày đối với vụ án phức
tạp - 30 ngµy kĨ
tõ ngµy cã quyết định đa
vụ án ra xét xử
- 50 ngày nếu có lý do chính
đáng - 1 tháng kể từ
ngày nhận đợc hồ sơ
- 2 tháng đối với vụ án phức
tạp - 9 tháng kể từ
ngày ngày bản án có hiệu lực
pháp luật.
án lao
động - 30 ngày kể
từ ngày thụ lý vụ án
- 40 ngày đối với vụ án phức
tạp - 30 ngµy kĨ
tõ ngµy có quyết định đa
vụ án ra xÐt xư
- 45 ngµy nÕu cã lý do chính
đáng - 20 ngày kể từ
ngày nhận đợc hồ sơ vụ án
- 30 ngày đối với vụ án phức
tạp - 6 tháng kể từ
ngày ngày bản án có hiƯu lùc
ph¸p lt
- 1 năm nếu kháng nghị có
lợi cho ngời lao động
Cũng xuất phát từ yêu cầu xét xử nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật Pháp lệnh thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động quy định Hội đồng xét xử
sơ thẩm gồm hai thẩm phán và một hội thẩm nhân dân. Quy định này phù hợp với thực tế hiện nay ở nớc ta, vì Hội thẩm nhân dân ở nớc ta phần lớn là những
ngời cha qua trờng lớp đào tạo về pháp luật, trong khi đó trình độ pháp luật của
nhân dân nói chung và Hội thẩm nhân dân nói riêng còn rất hạn chế. Hơn nữa, một số Hội thẩm nhân dân là cán bộ đơng chức còn bận rất nhiều công việc
nên thờng không tham gia xét xử, nhiều khi đã có lịch phiên toà nhng phải hoãn vì lý do công tác đột xuất.

5. Việc giải quyết cuộc đình công


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VỊ thêi h¹n xÐt xư.

Tải bản đầy đủ ngay(61 tr)

×