1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 61 (trang)
Việc giải quyết cuộc đình công

Việc giải quyết cuộc đình công

Tải bản đầy đủ - 61trang

nhân dân nói chung và Hội thẩm nhân dân nói riêng còn rất hạn chế. Hơn nữa, một số Hội thẩm nhân dân là cán bộ đơng chức còn bận rất nhiều công việc
nên thờng không tham gia xét xử, nhiều khi đã có lịch phiên toà nhng phải hoãn vì lý do công tác đột xuất.

5. Việc giải quyết cuộc đình công


Phần này gồm hai chơng, có 24 Điều từ Điều 79 đến Điều 102. Đây là phần đặc thù riêng của luật tố tụng lao động, nó quy định những căn cứ để xem
xét một cuộc đình công là hợp pháp hay bất hợp pháp, không những thế nó còn có những quy định mang tính hớng dẫn để tập thể lao động tiến hành đình
công cho đúng pháp luật, nh thủ tục để tiến hành một cuộc đình công Điều 81, 82. Những hành vi bị cấm thực hiện trớc khi đình công, trong khi đình
công và sau khi kết thúc cuộc đình công nh: Cản trở việc thực hiện cuộc đình công hoặc ép buộc ngời khác đình công, dùng bạo lực làm tổn hại máy móc
thiết bị, tài sản của doanh nghiệp. Xâm phạm trật tự an toàn công cộng, Sa thải hoặc điều động ngời lao động đi làm việc ở nơi khác vì lý do đình công, trù
dập trả thù ngời tham gia đình công hoặc lãnh đạo cuộc đình công...
Pháp lệnh cũng quy định trình tự giải quyết các cuộc đình công nh thủ tục nộp đơn, thủ tục thụ lý, đơn yêu cầu giải quyết cuộc đình công, thẩm quyền,
thời hạn chuẩn bị giải quyết cuộc đình công. Cách thức tiến hành giải quyết cuộc đình công, nh hội nghị hoà giải trong đó nêu rõ thành phần từng ngời
tham gia hội nghị hoà giải, cách tiến hành hội nghị hoà giải, trình tự xét tính hợp pháp của cuộc đình công.... Xét tính hợp pháp của cuộc đình công kh«ng
theo thđ tơc tè tơng th«ng thêng nh viƯc xét xử án lao động. Hội đồng giải quyết cuộc đình công gồm ba thẩm phán Toà lao động. Toà án cấp tỉnh do một
thẩm pháp đợc phân công giải quyết các cuộc đình công làm chủ tịch. Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có nhiệm vụ tham gia phiên họp hội đồng giải
quyết cuộc đình công. Ban chấp hành công đoàn cơ sở, ngời sử dụng lao động phải tham dự phiên họp của hội đồng giải quyết cuộc đình công. Sau khi chủ
tịch hội đồng trình bày quá trình giải quyết cuộc đình công, ban chấp hành công đoàn cơ sở, ngời sử dụng lao động hoặc đại diện của họ đợc trình bày
thêm ý kiến của mình, đại diện Viện kiểm sát trình bày quan điểm của mình về tính hợp pháp của cuộc đình công. Hội đồng thảo luận và quyết định theo đa
số. Mặc dù xét tính hợp pháp của cuộc đình công, nhng Hội đồng quyết định cả trách nhiệm của ngời sử dụng lao động và ngời lao động khi kết luận cuộc
đình công đó là hợp pháp hay bất hợp pháp. Nếu cuộc đình công là hợp pháp,
ngời sử dụng lao động có lỗi thì ngời lao động đợc trả đủ tiền lơng cho những ngày đình công. Ngời sử dụng lao động phải thực hiện những yêu cầu chính
đáng của ngời lao động. Nếu cuộc đình công là bất hợp pháp, Toà án căn cứ mức độ lỗi của các bên để quyết định trả lơng và giải quyết các quyền lợi khác
cho ngời lao động theo quy định của pháp luật.
Do việc giải quyết cuộc đình công không phải là quá trình xét xử nên quyết định giải quyết cuộc đình công của Toà án nhân dân cấp tỉnh có hiệu lực
ngay, Ban chấp hành công đoàn cơ sở cũng nh ngơi sử dụng lao động không có quyền kháng cáo mà chỉ có quyền khiếu nại lên Toà phúc thẩm Toà án nhân
dân Tối cao. Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận đợc hồ sơ giải quyết cuộc đình công gồm ba thẩm phán do Chánh Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối
cao chỉ định phải quyết xong khiếu nại. Quyết định của Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao là quyết định cuối cùng về cuộc đình công.
III. Kinh nghiƯm gi¶i qut tranh chÊp lao ®éng ë mét sè níc trªn ThÕ giíi:

1. Malaysia:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Việc giải quyết cuộc đình công

Tải bản đầy đủ ngay(61 tr)

×