1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 61 (trang)
Tình hình thụ lý và giải quyết các vụ án lao động từ 01 - 07 - 1996 đến nay:

Tình hình thụ lý và giải quyết các vụ án lao động từ 01 - 07 - 1996 đến nay:

Tải bản đầy đủ - 61trang

Những dẫn liệu trên cho thấy mỗi nớc tuỳ theo điều kiện và hoàn cảnh của mình mà định ra một hệ thống các cơ quan giải quyết thích hợp phù hợp
với trình độ phát triển kinh tế của nớc mình. Hoặc thiết lập một hệ thống các cơ quan giải quyết các tranh chấp lao động chung hoặc là thành lập một hệ
thống riêng tuỳ theo cách phân loại tranh chấp lao động. Một số nớc thiết lập các cơ quan giải quyết tranh chấp có thẩm quyền và có chức năng xét xử.
Trong khi đó, nhiều nớc, nhất là những nớc có nền kinh tế thị trờng thì những cơ quan này chỉ ra những khuyến nghị trong quá trinh giải quyết tranh chấp
trừ Toà án và trọng tài lao động. Xu hớng của các nớc, đặc biệt là các nớc có nền kinh tế phát triển đều thành lập các cơ quan xét xử nh Toà án lao động có
thủ tục xét xử riêng. Trong cơ chế giải quyết các tranh chấp lao động nói chung thì công đoàn bao giờ cũng có vị trí pháp lý rõ rệt là một bên của chủ
thể tranh chấp lao động. Công đoàn đứng về phía ngời lao động để bảo vệ quyền lợi cho họ trớc toà án.
Chơng II Thực tiễn giải quyết các tranh chấp lao động
tại toà án trong những năm qua.

I. Tình hình thụ lý và giải quyết các vụ án lao động từ 01 - 07 - 1996 ®Õn nay:


Tõ 01 - 07 - 1996, Pháp lệnh thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động đ- ợc áp dụng để giải quyết các tranh chấp lao động và giải quyết các cuộc đình
công tại Toà án nhân dân. Ngay sau khi pháp lệnh đợc ban hành, công tác h- ớng dẫn, triển khai thực hiện đợc tiến hành khá đồng bộ, tuy vậy cho đến hết
năm 1996, số án lao động mà Toà án các cấp thụ lý cha nhiều, hầu hết là những vụ kiện về buộc thôi việc đã thụ lý giải quyết từ trớc năm 1995.
Từ năm 1997 trở đi, số vụ tranh chấp lao động đa đến toà án ngày càng tăng. Năm 1997, Toà án các cấp thụ lý giải quyết 406 vụ, năm 1998 là 495 vụ,
năm 1999 là 422 vụ. Trên thực tế, số vụ tranh chấp đa đến Toà án lớn hơn nhiều năm 1997 khoảng 500 vụ, năm 1998 khoảng 460 vụ, năm 1999 khoảng
gần 500 vụ nhng có nhiều vụ Toà án phải trả lại đơn kiện cha qua hoà giải, đã hoà giải thành hoặc hết thời hiệu khởi kiện.
Nhìn một cách tổng quát về tình hình thụ lý án lao động qua bốn năm thi hành pháp lệnh, thấy nổi lên mấy đặc điểm sau:
Số vụ án lao động mà toà án ®· thơ lý míi chØ tËp trung ë mét sè địa bàn là nơi kinh tế phát triển, có nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh, dịch vụ nh
Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dơng, Cần Thơ, Kiên Giang, Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dơng. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh năm 1997 đã thụ lý
321 vụ so với 406 vụ cả nớc, năm 1998 thụ lý hơn 200 vụ so với 495 vụ của cả nớc, năm 1999 là 216 vụ so với 422 vụ của cả nớc.
Trong những năm 1997, cả nớc chỉ có 23 64 vụ Toà án địa phơng có thụ lý án lao động, năm 1998 là 28 và năm 1999 là 20 đơn vị. Hiện nay, có khoảng
trên 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ơng, từ ngày 171996 đến nay cha thụ lý vụ án lao động nào.
-Tuyệt đại đa số án lao động mà Toà án đã thụ lý giải quyết là loại tranh chấp lao động cá nhân.
Trong tổng số trên 1300 vụ án lao động đã thơ lý tõ 1-7-1996 ®Õn nay chØ cã 02 vơ tranh chấp lao động tập thể vụ cảng Cửa Cấm- Hải Phòng, Toà án
nhân dân Thành phố Hải Phòng thụ lý sau đó đình chỉ giải quyết và 01 vụ ở Hà Nội .
Trên thực tế tranh chấp lao động tập thể vẫn xảy ra, có nơi gay gắt nhng hoặc là không đợc đa đến Toà án hoặc Toà án phải trả lại đơn kiện vì không có
đại diện hợp pháp là tổ chức công đoàn hoặc là cha đợc Hội đồng trọng tài cấp tỉnh giải quyết nh ở Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh.
-Chiếm hầu hết trong tổng số các vụ án lao động mà Toà án đã thụ lý giải quyết là loại việc kiện về sa thải và đơn phơng chấm dứt hợp đồng lao động.
Năm 1997: Sa thải: 50 vụ chiếm 12,3 . Chấm dứt hợp đồng lao động: 272 vụ chiếm 67.
Năm 1998: Sa th¶i: 184 vơ chiÕm 32 . ChÊm døt hợp đồng lao động: 184 vụ chiếm 50,4.
Năm 1999: Sa thải: 69 vụ chiếm 16,3 . Chấm dứt hợp đồng lao động: 239 vụ chiếm 56,6.
Kết quả giải quyết: Giải quyết các vụ án lao động mặc dù có những khó khăn, phức tạp riêng,
Toà án các cấp đã cố gắng bảo đảm thời hạn xét xử, tuân thủ các quy định về trình tự thủ tục tố tụng. Đặc biệt là ở giai đoạn xét xử sơ thẩm, các Toà án địa
phơng đã tiến hành viêc xác minh, thu thập chứng cứ khá thận trọng, phối hợp với các ngành hữu quan trao đổi thống nhất quan điểm giải quyết đối với
những vụ án phức tạp.
Tỷ lệ án lao động đã giải quyết hàng năm đạt bình quân trên 90 . Riêng năm 1997 đạt 96,2 .
Qua nghiên cứu thực tiễn xét xử các vụ án lao động, từ khi thực hiện pháp lệnh đến nay, ta thấy điển nổi bật đáng chú ý là tỷ lệ hoà giải thành rất cao.
Năm 1997 khoảng 300391 vụ, năm 1998 156274 vụ, năm 1999 là 213358 vụ.
Sở dĩ tỷ lệ hoà giải thành đạt cao nh vậy trớc hết là do thẩm phán đợc giao giải quyết vụ án đã nắm chắc nội dung vụ tranh chấp và vận dụng tốt kỹ năng
hoà giải. Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là 02 địa bàn trọng điểm, có nhiều vụ án lao động; Có thời điểm Toà án Hà Nội thụ lý 56 vụ án trong 01 ngày,
thành phố Hồ ChÝ Minh trong 01 ngµy thơ lý 72 vơ, nhng hầu hết số án đó đã đợc hoà giải thành, Toà án ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các đơng
sự. Một trong những nguyên nhân rất quan trọng dẫn tới việc Toà án Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh hoà giải thành số lợng án lớn nh vậy là do thẩm phán
chuẩn bị tốt phơng án hoà giải, tích cực và kiên trì hoà giải, tạo điều kiện để các bên thơng lợng với nhau về việc giải quyết vụ tranh chấp.
Bên cạnh những mặt tích cực nêu trên, thực tiễn giải quyết các tranh chấp lao động tại Toà án nhân dân 4 năm qua cũng cho thấy chất lợng, hiệu quả giải
quyết của các Toà án cấp sơ thẩm, phúc thẩm còn nhiều thiếu sót cả về quan điểm áp dụng luật và ¸p dơng sai ph¸p lt ; C¶ trong ¸p dơng lt vỊ néi
dung vµ lt tè tơng, cã những sai sót do yếu tố khách quan nhng cũng có không ít những sai sót do năng lực nhận thức vận dụng pháp luật và kỹ năng
xét xử của các thẩm phán.
Nguyên nhân dẫn đến những sai sót nêu trên có nhiều, cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Những nguyên nhân trực tiếp sẽ đợc trình bày trong
từng trờng hợp cụ thể ở sau; Dới dây xin nêu một số yếu tố khách quan có ảnh hởng đến chất lợng và hiệu quả giải quyết các vụ án lao động.
-án lao động đợc coi là án mới. Phạm vi điều chỉnh của Bộ luật lao động cho thấy phạm vi và nội dung các tranh chấp đa dạng và phức tạp; Bộ luật lao
động lần đầu tiên đợc ban hành, các văn bản hớng dẫn thi hành Bộ luật cha đầy đủ, nhiều qui định không rõ ràng, cha đợc hớng dẫn nên trong thực tế áp dụng
có nhiều cách giải thích khác nhau.
-Lao động, việc làm vừa là vấn đề kinh tế vì nó là nguồn bảo đảm kinh tế cho đời sống của tầng lớp đông đảo trong xã hội, vừa là chính sách xã hội
mang tính xã hội và hiện tại đang là vấn ®Ị thêi sù nãng báng, thu hót sù quan t©m của cả tập thể lao động, của mỗi nhóm cộng đồng nơi xảy ra tranh chấp
thậm chí của cả nớc. Điều đó không khỏi tạo nên sức ép về mặt tâm lý, tác động đến quá trình giải quyết vụ ¸n.
-Tranh chÊp lao ®éng ph¸t sinh chđ u tõ viƯc thực hiện quyền và nghĩa vụ lao đông trong doanh nghiệp, đợc coi là vấn đề nội bộ trong doanh nghiệp,
thuộc phạm vi tổ chức quản lý của chủ sử dụng lao động. Đặc điểm có tính khách quan đó cho thấy việc điều tra, xác minh thu thập chứng cứ của Toà án,
kể cả việc thu thập chứng cứ để cung cấp cho Toà án của đơng sự cũng không dễ dàng, đặc biệt là đối với doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài.
-Thủ tục giải quyết các vụ án lao động là một thủ tục tố tụng đặc thù, phản ánh nội dung bản chất của tranh chÊp lao ®éng. Thđ tơc tè tơng lao ®éng
cã nhiỊu qui định cụ thể khác nhau với thủ tục tố tụng dân sự. Trong khi đó chúng ta lại cha có đợc những thẩm phán đợc đào tạo cơ bản và chuyên sâu về
giải quyết án lao động; thẩm phán và cán bộ Toà án tại các Toà lao động hiện nay đã quen với thủ tục giải quyết các vụ án dân sự kinh tế nên khi đợc giao
giải quyết án lao động đã tỏ ra lúng túng hoặc chđ quan, thiÕu thËn träng.

II. Thùc tiƠn ¸p dơng ph¸p luật trong xét xử các vụ án lao động.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tình hình thụ lý và giải quyết các vụ án lao động từ 01 - 07 - 1996 đến nay:

Tải bản đầy đủ ngay(61 tr)

×