1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 101 (trang)
4 3.1 Phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

4 3.1 Phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

Tải bản đầy đủ - 101trang

66 SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO
LƯƠNG
II THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY THIẾT BỊ VÀ
QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH
TK 141,138, 338 TK 622, 623, TK 241...
TK 334 7

1, 4 3.1


TK 333 3338 8
TK 512 TK 3331 33311
11 TK 338 3388
10 TK335
2
TK 627, 641, 642 TK 431
3.2
TK 111, 112
9
5 6
12,13 TK 338
14
67
1 Công tác tổ chức và quản lý lao động của doanh nghiệp
Công ty Thiết bị và Quảng cáo Truyền hình có tổng số 19 lao động được phân bổ như sau :
STT Tên phòng banbộ phận Số lượng người 1
2 3
4 Ban Giám đốc
Phòng Kế tốn Phòng Kinh doanh
Phòng HC - TH 3
4 9
3 Thuộc 03 loại hợp đồng lao động:
+ Hợp đồng không xác định kỳ hạn + Hợp đồng có xác định kỳ hạn 03 năm
+ Hợp đồng lao đồng thời vụ Để quản lý lao động về mặt số lượng, các doanh nghiệp sử dụng sổ danh
sách lao động. Sổ này do phòng lao động tiền lương lập lập chung cho toàn doanh nghiệp và lập riêng cho từng bộ phận nhằm nắm chắc tình hình
phân bổ, sử dụng lao động hiện có trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn căn cứ vào sổ lao động mở riêng cho từng người lao động để
quản lý nhân sự cả về số lượng và chất lượng lao động, về biến động và chấp hành chế độ đối với lao động.
Trong hạch toán việc sử dụng thời gian lao động nhằm đảm bảo phản ánh chính xác số lượng cơng việc hoàn thành của từng cán bộ CNV để làm
căn cứ tính lương, trả lương, kiểm tra sự phù hợp của tiền lương phải trả với kết quả lao động tốt của từng cơng nhân trong cơng ty, vì vậy chứng từ sử
dụng để hạch toán là bảng chấm công. Bảng chấm công do tổ trưởng hoặc trưởng các phòng ban trực tiếp ghi và để ở nơi cơng khai để tồn thể cán bộ,
68 cơng nhân viên giám sát thời gian lao động của từng người. Cuối tháng, bảng
chấm công được dùng để tổng hợp thời gian lao động và tính lương cho từng bộ phận. Việc hạch tốn này nhằm đảm bảo phản ánh chính xác khối lượng
cơng việc hồn thành của từng CNV để làm căn cứ để tính lương kiểm tra sự phù hợp của tiền lương phải trả với kết quả lao động tốt của từng nhân viên
trong cơng ty.
2. Hạch tốn lao động và tính lương, trợ cấp bảo hiểm xã hội 2.1. Hạch toán lao động
Hạch toán kết quả lao động: kế toán sử dụng các loại chứng từ ban đầu khác nhau. Mặc dầu sử dụng các mẫu chứng từ khác nhau nhưng các chứng từ
này đều bao gồm các nội dung cần thiết như tên công nhân, tên công việc hoặc sản phẩm, thời gian lao động, số lượng sản phẩm hoàn thành nghiệm
thu, kỳ hạn và chất lượng cơng việc hồn thành v.v.. Tại Cơng ty Thiết bị và Quảng cáo truyền hình, các chứng từ hạch
toán lao động được sử dụng là: Bảng chấm cơng mẫu số 01 – LĐTL, bảng thanh tốn tiền lương… Các chứng từ trên được lập tại mỗi phòng.
Các phòng sẽ tự theo dõi ngày cơng của nhân viên phòng mình. Mỗi phòng có 1 bảng chấm cơng cho tất cả nhân viên phòng mình.
Hàng ngày trưởng phòng hoặc người được uỷ quyền căn cứ vào tình hình thực tế của phòng mình để chấm cơng của từng người trong ngày, ghi
vào ngày tương ứng các ký hiệu quy định trong chứng từ. Ví dụ: Nếu cán bộ cơng nhân viên của phòng đi làm đầy đủ, đúng giờ, sẽ đánh dấu “x”; nghỉ
phép, sẽ đánh dấu “P”… Hạch toán thời gian nghỉ việc do ốm đau, tai nạn, thai sản: Khi công
nhân viên rtong công ty phải nghỉ việc ốm đau, tai nạn, thai sản thì phải lập phiếu hưởng BHXH và được ghi vào bảng chấm cơng những phiếu này được
69 chuyển cho phòng Tổ chức – hành chính cùng với bảng chấm cơng để tính
BHXH trả cho cơng nhân viên. Cuối tuần người chấm cơng sẽ trình Trưởng phòng kiểm tra và xác
nhận ngày cơng, tiếp đó chuyển Giám đốc duyệt ngày cơng. Cuối cùng, bảng chấm công cùng các chứng từ liên quan như phiếu xác nhận cơng việc hồn
thành, phiếu ghi hưởng bảo hiểm xã hội … về bộ phận hành chính để tổng hợp số liệu về ngày cơng. Các chứng từ này được bộ phận kế toán kiểm tra,
đối chiếu, quy ra cơng để tính lương và bảo hiểm xã hội. Ngày công được quy định 08 giờ. Khi tổng hợp thành ngày cơng nếu còn giờ lẻ thì ghi giờ lẻ bên
cạnh số cơng và đánh dấy phẩy ở giữa, ví dụ 21 cơng 5 giờ ghi 21,5. Bảng cơng được lưu lại tại phòng kế tốn cùng các chứng từ có liên
quan.
Ví dụ:
Bảng chấm cơng của Phòng Kinh doanh như sau: thứ 2 là ngày 27122004, như vậy ngày công của tuần 4 tháng 12 là từ ngày 2712 đến
3012 năm 2004.
70
BẢNG CHẤM CÔNG
tháng 12 năm 2004
Ngày trong tháng TT Họ và tên
Cấp bậc lương
chức vụ 1 2 3 4 5 6
7 8 …..
30 31 Tổng cộng
số ngày đi làm
1 Nguyễn Thị Ánh x
x x
T7 CN P P
18 2 Phạm Ngọc Bích
x x
x T7 CN x
x 20
3 Đình văn Chiến x x
P T7 CN
x x
20 ….
Ký hiệu chấm công: Ngày công: x; Nghỉ ốm: Ơ; Con ốm: Cơ; Thai sản: TS; Nghỉ phép:
P; Nghỉ bù: NB; Nghỉ không lương: Ro; Ngừng việc: N
Người chấm công Phụ trách bộ phận Người duyệt
Bảng chấm cơng được hồn thành phải có chữ ký xác nhận của người lập người được phân công theo dõi ngày cơng, được lãnh đạo duyệt y
trưởng các phòng ban, bộ phận. Trên cơ sở các chứng từ hạch toán kết quả lao động như bảng chấm công, phiếu hưởng BHXH của từng phòng ban định
kỳ 5 ngày, nhân viên hành chính ghi kết quả lao động của từng người, từng bộ phận vào sổ và cộng sổ, lập báo cáo kết quả lao động gửi cho các bộ phận
Công ty Thiết bị và Quảng cáo truyền hình Phòng Kinh Doanh
71 quản lý liên quan. Phòng kế tốn cơng ty cũng phải mở sổ tổng hợp kết quả
lao động để tổng hợp kết quả chung tồn cơng ty. Trường hợp cán bộ công nhân viên ốm đau, thai sản… không thể công
tác, phiếu nghỉ hưởng BHXH được lập làm căn cứ tính hưởng trợ cấp BHXH.
Ví dụ:
Ngày 27 12 2004 đến ngày 28 1 2 2004, chị Nguyễn Thị Ánh nghỉ ốm, có giấy xác nhận của Bệnh viện Bưu điện. Căn cứ vào Đơn xin nghỉ
phép, và Giấy khám chữa bệnh, có xác nhận của Bệnh viện, phòng Tổ chức hành chính lập Phiếu nghỉ hưởng BHXH như sau:
PHIẾU NGHỈ HƯỞNG BHXH
Họ và tên: Nguyễn Thị Ánh Tuổi: 42
Số ngày cho nghỉ Tên
cơ quan
y tế Ngày
tháng năm
Lý do
Căn bệnh Tổng
số Từ ngày
Đến ngày
y bác
sỹ ký
tên Số
ngày thực
nghỉ Xác
nhận của
thủ trưởng
A B C D 1 2 3 E 4 G
Bệnh viện
Bưu Điện
Nghỉ ốm
02 271204 281204
CÔNG TY VTC Cơng ty Thiết bị và Quảng cáo truyền hình
Mẫu số 02 BH Ban hành QĐ số 1058a
TCCĐKT ngày 2991995 của Bộ Tài Chính
72 Cuối tuần, Phiếu nghỉ hưởng BHXH cùng Bảng chấm cơng được
chuyển về phòng kế tốn làm căn cứ thanh toán tiền lương và trợ cấpbảo hiểm xã hội.
Căn cứ vào bảng chấm công và các chỉ số đã được ban giám đốc và ban thi đua duyệt từ đầu quý, kế toán tiền lương tính tốn và đưa ra bảng
thanh tốn tiền lương trình kế tốn trưởng Cơng ty kiểm tra, xác nhận và ký, tiếp đó trình Giám đốc duyệt y.
Bảng phân bổ các khoản BHXH được lập theo từng tháng. Căn cứ để phân bố là bảng tổng hợp thanh toán tiền lương và BHXH được dùng để tính
tiền lương và các khoản trích theo lương.

2.2. Trình tự tính lương, BHXH phải trả và tổng số liệu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 3.1 Phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

Tải bản đầy đủ ngay(101 tr)

×