1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 101 (trang)
Trình tự kế tốn tổng hợp các khoản trích theo lương của doanh nghiệp.

Trình tự kế tốn tổng hợp các khoản trích theo lương của doanh nghiệp.

Tải bản đầy đủ - 101trang

85

3.2. Trình tự kế tốn tổng hợp các khoản trích theo lương của doanh nghiệp.


Kế tốn BHXH, BHYT Căn cứ vào số tiền BHXH, BHYT người lao động phải nộp kế toán
định khoản vào máy như sau: Nợ TK 111: 2.268.985đ
Có TK 3383: 1.890.820đ Có TK 3384: 378.165đ
CHỨNG TỪ GHI SỔ GHI CÓ TK 338
SỐ: 24 NGÀY 31122004
Đơn vị tính: đồng Số hiệu tài khoản
Trích yếu Nợ Có
Số tiền Thu tiền BHXH, KPCĐ
CNV đóng 111 338
2.268.985đ
Cộng 2.268.985đ
Kèm theo 01 chứng từ gốc Ngày 31 tháng 12 năm 2004
Người ghi sổ Kế toán trưởng
Ký, họ tên Ký, họ tên
86 Cuối quý kế toán ghi bút toán kết chuyển chi phí số tiền BHXH,
BHYT Cơng ty phải nộp theo tỷ lệ quy định. Nợ TK: 6426421: 18.660.506đ { BHXH 15 , BHYT 2 tính vào
chi phí} Có TK 338: 18.660.506 đ BHXH 15, BHYT 2,
Hàng quý, cán bộ bảo hiểm đối chiếu với đơn vị quản lý bảo hiểm của doanh nghiệp, chốt số phải nộp cho cơ quan bảo hiểm. Khi nộp tiền BHXH,
BHYT, kế toán ghi Nợ TK 338: 25.246.567đ Số tiền phải nộp cả quý BHXH 20,
BHYT 3 Có TK 112: 25.246.567đ
CHỨNG TỪ GHI SỔ SỐ: 25
GHI CĨ TK 112 NGÀY 31122004
Đơn vị tính: đồng Số hiệu tài khoản
Trích yếu Nợ Có
Số tiền Nộp BHXH,
BHYT 23 338 112
25.246.567đ Cộng
25.246.567đ Kèm theo 01 chứng từ gốc
Ngày 31 tháng 12 năm 2004 Người ghi sổ
Kế toán trưởng Ký, họ tên
Ký, họ tên
87 SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ
THÁNG 12 NĂM 2004 Chứng từ ghi sổ
Số hiệu Ngày tháng
Số tiền
22 23
24 25
31122004 31122004
31122004 31122004
9.564.400 đ 2.268.985đ
8.246.567đ 25.246.567đ
Cộng Tháng 12 ………
Kế toán KPCĐ Do là đơn vị hạch tốn phụ thuộc nên việc trích nộp kinh phí cơng
đồn tại Cơng ty EAC được hạch tốn như sau: Đầu kỳ kế tốn thơng thường là đầu năm kế tốn căn cứ quy định
chung, tính ra số kinh phí cơng đồn phải trích nộp rồi hạch tốn: Nợ TK 6421: 8.200.000 đ 2 tổng quỹ lương
Có TK 3382: 8.200.000 đ Khi nộp tiền KPCĐ cho cấp trên, kế toán ghi:
Nợ TK 338: 8.200.000 đ số KPCĐ phải nộp Có TK 112: 8.200.000 đ
88 Nếu trong tháng tính ra thu nhập của người lao động mà cao hơn
5.000.000đtháng, lúc này trên bảng thanh toán tiền lương sẽ có thêm cột thuế thu nhập tạm tính và tạm nộp. Kế toán ghi:
Nợ TK 334: Số thuế thu nhập tạm nộp Có TK 333: Số thuế thu nhập tạm nộp
Sau khi thanh toán xong tuần lương cuối cho cán bộ CNV, lúc này coi như đã thu được số tiền BHXH và BHYT phần người lao động phải nộp theo
tỷ lệ quy định BHXH 5 trên tổng lương tháng thực nhận, BHYT 1 trên tổng lương tháng thực nhận.
SỔ CÁI Từ ngày 01012004 đến ngày 31122004
Tài khoản: 3382 – Kinh phí cơng đồn
Chứng từ ghi sổ Phát sinh
Ngày tháng
ghi sổ Số Ngày
Diễn Giải Tk
ĐƯ Nợ Có
Số dư đầu kỳ 1002 23 102 KPCĐ phải nộp 6 tháng đầu năm 2004
6421 8.200.000
1502 24 1502 Nộp KPCĐ 6 tháng đầu năm 2004 111
8.200.000 2802 24 2802 Chi
KPCĐ 111 2.100.000
…….. 1007 21 1007 KPCĐ phải nộp 6 tháng cuối năm 2004 6421
8.200.000 3112 55 3112 Nhận nợ KPCĐ 336
8.200.000 Cộng phát sinh trong kỳ
29.000.70 26.900.70
Số dư cuối kỳ 2.100.000
Ngày 31 tháng 12 năm 2004
Công ty Thiết bị và Quảng cáo Truyền hình
65 Lạc Trung – Hai Bà Trưng - Hà Nội
89 Kế toán ghi sổ
Kế toán trưởng Giám đốc
90
SỔ CÁI Từ ngày 01012004 đến ngày 31122004
Tài khoản: 3383 – Bảo hiểm xã hội
Chứng từ ghi sổ
Phát sinh Ngày
tháng ghi sổ
Số Ngày Diễn Giải
Tk ĐƯ
Nợ Có Số dư đầu kỳ
241 24 241 Thu tiền BHXH + BHYT
T104 1111
2.281.540
282 21 282 Thu tiền BHXH + BHYT
T204 1111
2.350.620
… 246 27
246 Nộp tiền BHXH, BHYT quý 1+2
1121 42.825.360
… 3112 26
3112 Kết chuyển chi phí BHXH,BHYT
6421 62.789.750
Cộng phát sinh trong kỳ 95.250.260
95.250.260 Số dư cuối kỳ
Ngày 31 tháng 12 năm 2004 Kế toán ghi sổ
Kế toán trưởng Giám đốc
CƠNG TY THIẾT BỊ VÀ QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH 65 Lạc Trung – Hai Bà Trưng – Hà Nội
91 SỔ CÁI
Từ ngày 01012004 đến ngày 31122004 Tài khoản: 3384 – Bảo hiểm y tế
Chứng từ ghi sổ Phát sinh
Ngày tháng
ghi sổ Số Ngày
Diễn Giải Tk
ĐƯ Nợ Có
Số dư đầu kỳ 241
24 241 Thu tiền BHYT
T104 1111
128.163 282
21 282 Thu tiền BHYT
T104 1111
133.245 73 29 73
Chi tiền mua BHYT 6T đầu
1111 2.181.700 ….
306 31 306
Kết chuyển ra chi phí 6421
1.206.834 2910 31
2910 Nộp tiền BHYT 112
1.090.951 …
Cộng phát sinh trong kỳ
5.454.351 5.454.351
Số dư cuối kỳ Ngày 31 tháng 12 năm 2004
Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng
Giám đốc
92

PHẦN III NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KẾ


TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TIỀN LƯƠNG
I Một số nhận xét chung
Tuy công ty mới được thành lập , thời gian chưa nhiều nhưng cơng ty đã tích luỹ được một số kinh nghiệm trong công tác quản lý cũng như
công tác tổ chức kinh doanh. Việc quản lý lao động của công ty được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo
quyền lợi cho người lao động. Cơng ty có phân cơng cán bộ quản lý riêng việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động BHXH, BHYT, KPCĐ.
Việc bố trí, sắp xếp lao động hợp lý, tính tốn và trả công cho người lao động một cách thoả đáng, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, tiết kiệm
hao phí lao động. Từ đó mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thực tế, cán bộ Tài chính – Kế tốn ở Cơng ty áp dụng các quy định
mới và có vận dụng hợp lý nhằm hồn thiện hệ thống chứng từ, sổ sách và phương pháp hạch toán. Nhờ có sự điều chỉnh kịp thời theo những tiến bộ
mới nhất về chuyên môn và đội ngũ cán bộ – nhân viên có năng lực, nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc nên bộ máy kế toán đã thực
hiện tốt chức năng, đồng thời góp phần quan trọng và sự phát triển chung của Cơng ty.

1. Ưu điểm


a Bộ máy kế tốn: Cơng ty Thiết bị và Quảng cáo truyền hình là một đơn vị hoạt động
kinh doanh, hạch toán phụ thuộc, số lượng lao động 19 người, khối lượng công việc nhiều vậy mà bộ máy kế tốn có 05 người kể cả thủ quỹ, như vậy

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trình tự kế tốn tổng hợp các khoản trích theo lương của doanh nghiệp.

Tải bản đầy đủ ngay(101 tr)

×