1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 18 (trang)
Văn phòng Sở Phòng tổng hợp

Văn phòng Sở Phòng tổng hợp

Tải bản đầy đủ - 18trang

chuyên môn nghip vụ đối với cán bộ thuộc quyền quản lý của Sở và phát triển nguồn nhân lực cho ngành kế hoạch và đầu t ở địa phơng.
Quản lý tài chính ,tài sản đợc giao và thch hiẹn ngân sách đợc phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

Thực hiện những nhiệm vụ khác do UBND tỉnh ,Chủ tịch UBND tØnh giao cho.
1.3 VỊ tỉ chøc biªn chÕ 1.3.1 Lãnh đạo sở
Sở Kế hoạch và Đầu t đứng đầu là Giám đốc và có không quá 3 Phó giám đốc.Giám đốc là ngời đúng đầu Sở ,chịu trách nhiệm trớc UBND tỉnh ,trớc pháp luật
về toàn bộ hoạt đọng của Sở và thực hiện nhiệm vụ đợc giao,chịu trách nhiệm và báo
cáo công tác trớc UBND tỉnh ,Bộ Kế hoạch và Đầu t và Hội đồng nhân dântỉnh khi đ- ợc yêu cầu.
Các Phó giám đốc giúp Giám đốc và chịu trách nhiệm trớc Giám đốc ,trớc pháp luật về lĩnh vực công tác đợc phân công.
Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm Giám đốc ,Phó giám đốc Sở theo tiêu chuẩn chuyên môn ,nghip vụ do Bộ trởng Bộ Kế hoạch và Đầu t quy định và theo
các quy định của Đảng ,Nhà nớc và của tỉnh về công tác cán bộ .Việc miễn nhiệm
khen thởng ,kỷ luất Giám đốc ,Phó giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật.

1.3.2 Văn phòng Sở


Dới đây là nhiệm vụ của văn phòng Sở Tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất vỊ t×nh h×nh thùc hiƯn nhiƯm vơ cđa Së .

Gióp giám đốc Sở quản lý về tổ chức bộ máy ,biên chế ,cán bộ ,công chức ,viên chức theo quy định của pháp luật và phân cáp uỷ ban nhân dân tỉnh ,phối
hợp với bộ kế hoạch và đầu t tổ chức đào tạo ,bồi dỡng về chuyên môn nghip vụ đối với cán bộ ,công chức ,viên chức nhà nớc thuộc quyền quản lý của Sở
và phát triển nguồn nhân lực ngành kế hoạch và đầu t ở đợa phơng.
9

Quản lý tài chính tài sản của Sở đợc giao và thực hiện ngân sách đợc phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

1.3.3 Phòng tổng hợp


Tham mu cho lãnh đạo Sở soạn thảo các văn bản liên quan đến lĩnh vực kế hoạch thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và của Bộ Kế
hoạch và Đầu t.

Chủ trì xây dựng trình UBND tỉnh hoạt động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh ,tổng hợp tình hình kế
hoạch tháng ,quý, năm ,5 năm và đột xuất báo cáo UBND tỉnh ,Bộ Kế hoạch và Đầu t theo quyết định.
Chủ trì tổng hợp kế hoạch 5 năm và hàng năm ,cân đối kế hoạch và vốn đầu t thuộc ngân sách địa phơng ,các cân đối chủ yếu về kinh tế xã hội của tỉnh
trong đó có cân đối tích luỹ v à tiêu dùng ,cân đối vốn đầu t phát triển ,cân
đối tài chính

Tổng hợp vốn đầu t của toàn tỉnh ; cân đối bố trí vốn đầu t theo ngành ,lĩnh vực ,tổng hợp danh mục dự án đầu t và mức vốn cho từng dự án thuộc ngân
sách do địa phơng quản lý ;tổng hợp mức hỗ trợ tín dụng hàng năm ,vốn liên
doanh của nhà nớc ,tổng hợp phơng án phân bổ vốn đầu t và vốn sự nghip của các chơng trònh mục tiêu quốc gia và chơng trình dự án do tỉnh quản
trên địa bàn

Trong phạm vi thẩm quyền :thẩm định,quản lý ,điều hành và hớng dẫn khung kế hoạch đến các Sở ,ngành ,uỷ ban nhân dân các huyện, ,thành phố,xây dựng
và triển khai thực hiện kế hoạch hàng năm,5 năm phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Phối hợp với Sở tài chính dự toán ngân sách cho các đơn vị trong tỉnh để trình UBND tỉnh phê duyệt

Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện công tác giám sát đầu t .
10
Tham mu cho lãnh đạo Sở thẩm định và hớng dẫn các huyện ,thị xã ,các ngành lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của huyện ,thị xã,quy hoạch
phát triển ngành .Các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện quy hoạch .
Tham gia với các ngành thẩm định các quy hoạch khác và thực hiện rà soát bổ sung quy hoạch.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

1.3.4 Phòng quy ho¹ch


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Văn phòng Sở Phòng tổng hợp

Tải bản đầy đủ ngay(18 tr)

×