1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 18 (trang)
Phòng quy hoạch Phòng Văn hoá -xã hội Phòng phát triển kinh tế ngành

Phòng quy hoạch Phòng Văn hoá -xã hội Phòng phát triển kinh tế ngành

Tải bản đầy đủ - 18trang

Tham mu cho lãnh đạo Sở thẩm định và hớng dẫn các huyện ,thị xã ,các ngành lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của huyện ,thị xã,quy hoạch
phát triển ngành .Các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện quy hoạch .
Tham gia với các ngành thẩm định các quy hoạch khác và thực hiện rà soát bổ sung quy hoạch.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

1.3.4 Phòng quy hoạchTham mu cho lãnh đạo sở trình UBND tỉnh các văn bản về lĩnh vực quy hoạch thuộc phạm vi quản lý của Sở theo các quy định của pháp luật ,phân cấp của
Bộ Kế hoạch và Đầu t.
Tham mu cho lãnh đạo Sở lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh

Tham mu cho lãnh đạo Sở công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh sau khi đã phê duyệt và theo dõi thực hiện.
Tham mu cho lãnh đạo Sở thẩm định và hớng dẫn các huyện ,thành phố ,các ngành lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của huyện ,thành phố
và quy hoạch phát triển ngành theo ph©n cÊp cđa UBND tØnh .

Tỉ chøc híng dÉn ,kiĨm tra việc thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tÕ x· héi các huyện, thành phố quy ho¹ch vùng ,quy hoạch phát triển
ngành.Các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện quy hoạch.
Tham gia với các ngành thẩm định các quy hoạch khác và thực hiện rà soát bổ sung quy hoạch.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

1.3.5 Phòng Văn hoá -xã hội


Chủ trì phối hợp với Phòng tổng hợp hớng dẫn chi tiết các Sở ,ngành thuộc khối văn hoá xã hội xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hàng năm ,5
năm phù hợp với quy hoạch ,kế hoạch phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh và quy hoạch chung của ngành đã đợc phê duyệt.
11

Đề xuất ,bố trí dang mục dự án đầu t ,mức vốn đầu t cho từng dự án thuộc ngân sách nhà nớc do địa phơng quản lý của khối ngành văn hoá xã hội.
Đôn đốc và giải quyết các vớng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển và các dự án đầu t ,đánh giá tình hình thực hiện kế
hoạch tháng, quý ,năm ,5 năm và đột xuất của Sở ,ngành thuộc khối văn hó xã
hội chuyển về Phòng tổng hợp để tổng hợp báo các trình UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu t.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

1.3.6 Phòng phát triển kinh tế ngành


Chủ trì phối hợp với Phòng tổng hợp hớng dẫn chi tiết các Sở ,ngành thuộc khối văn hoá xã hội xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hàng năm ,5
năm phù hợp với quy hoạch ,kế hoạch phát triển kinh tế xã hội chung của
tỉnh và quy hoạch chung của ngành đã đợc phê duyệt. Đề xuất ,bố trí danh mục dự án đầu t ,mức vốn đầu t cho từng dự án thuộc
ngân sách nhà nớc do địa phơng quản lý của khối ngành kinh tế. Đôn đốc và giảI quyết các vớng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực
hiện kế hoạch phát triển các dự án đầu t ,đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tháng ,quý,năm ,5 năm và đột xuất của các Sở ,ngành thuộc khối kinh tế
chuyển về Phòng tổng hợp để báo cáo trình UBND tủnh và Bộ Kế hoạch và đầu t.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

1.3.7 Phòng thẩm định xây dựng cơ bản


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phòng quy hoạch Phòng Văn hoá -xã hội Phòng phát triển kinh tế ngành

Tải bản đầy đủ ngay(18 tr)

×